Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
1300,- zł od osoby
1235,- zł dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
1170,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

Rachunkowość Zarządcza ( kontroler finansowo - księgowy)

(80 godz. zajęć dydaktycznych)

 

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się kontrolą finansową w zakładzie pracy, w tym także do głównych księgowych, czyli
osób zajmujących się prawidłowością systemu kontroli finansowo-księgowej.
Kurs ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności tworzenia budżetów, jako metody zarządzania i sprawowania nadzoru.

 

Tematyka kursu:

1.Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
- klasyfikacja kosztów i analiza ich zmienności,
- podstawowe systemy rachunku kosztów
- pomiar i ewidencja kosztów oraz ustalenie wyniku finansowego
- zasady rozliczania kosztów
- kalkulacja kosztów
- koszty, przychody i zyski w rachunkach decyzyjnych krótkiego okresu,
- planowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników,
- standardowy rachunek kosztów,
- analiza i interpretacja odchyleń kosztów i wyników
- metody oceny opłacalności decyzji długookresowych ( NPV i IRR).
2. Wartość pieniądza wczasie
- zmienna wartość pieniądza wczasie
- stopa procentowa ceną pieniądza ( odsetki proste, kapitalizacja odsetek)
- dyskontowanie przyszłych płatności lub oczekiwanie przyszłych zysków
3. Kształtowanie struktury kapitałów
- źródła pozyskiwania kapitałów
- wpływ struktury kapitałów na zyskowność firmy,
- strategie finansowania środków obrotowych
- związki między strukturą kapitału , a stabilnością finansową przedsiębiorstwa.
4. zarządzanie majątkiem obrotowym
- zarządzanie zasobami gotówkowymi,
- zarządzanie zasobami zapasami
- zarządzanie zasobami należnościami ( ustalenie warunków udzielania kredytów handlowych odbiorcom poprzez odpowiednie strategie, udzielanie odbiorcom skonta, factoring).
5. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
- sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy finansowej(bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) rachunek przepływów pieniężnych.
- analiza wstępna sprawozdań analiza pionowa i pozioma bilansu
- analiza wstępna rachunku zysku i strat (wskaźniki struktury i dynamiki
6. Analiza wskaźnikowa efektywności finansowej firmy
- wskaźniki w 3-ch głównych obszarach: sprzedaży majątku i kapitałów (równanie Du Ponta)
- wskaźniki bieżącej płynności finansowej
- wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia
- wskaźniki rynku kapitałowego
- analiza stopy zyskowności kapitałów własnych
- analiza wstępna i wskaźnikowa sprawozdania - Rachunek przepływów pieniężnych

Organizacja kursu

Program kursu obejmuje 80 godz. zajęć wykładowo - seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi. Kurs trwa przez ok. 3 m- cy. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w siedzibie Oddziału.

W przypadku wystąpienia okoliczności, które nie pozwolą na prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w szczególności w przypadku wprowadzenia w przepisach powszechnie obowiązujących zakazu prowadzenia zajęć w tej formie, zastrzegamy sobie prawo do zmiany formy prowadzenia kursu na formę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość bez uzyskania zgody uczestników.

Odpłatność za kurs

- 1.300 zł od osoby
- 1.170 zł dla pracowników członków wspierających
- 1.235 zł dla członków zwyczajnych

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. poz. 652).

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665