Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
planowane rozpoczęcie kursu 15.09.2021
Typ:
Kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
700,- zł od osoby
665,- zł dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
630,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

Kurs rachunkowości budżetowej ( podstawy) 42 godz.

 

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej , zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonania  zadań     w zakresie rachunkowości budżetowej.  Teoretycznie i praktyczne przygotowuje jego uczestników  do pracy  w pionach finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego , państwowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.

 

Tematyka kursu obejmuje : podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych  , szczególne  zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zakładów budżetowych, organów podatkowych ,sprawozdawczości  finansowej  i budżetowej .Ćwiczenia - typowe  księgowania  na kontach do bilansu rocznego. Opracowanie  bilansu rocznego.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w księgowości   jednostek  sektora finansów publicznych.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów dużą ilością przykładów praktycznych

Tryb:

Kurs trwa przez okres ok. 2 – 3 miesięcy, zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (16:00 – 20:15) raz lub dwa razy w tygodniu.

 

Czas trwania:

42 godzin zajęć dydaktycznych

Program:

I . ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

1. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości budżetowej i organu, plany finansowe
2. Dowody księgowe
3. Podstawowe pojęcie i formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych:
a) jednostki budżetowe
b) zakłady budżetowe
c) dochody własne
4. Zakładowy plan kont – zespół 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
5. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostek sektora finansów publicznych

6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

II. DOCHODY BUDŻETOWE I ICH EWIDENCJA

1. Pojęcie dochodów budżetowych ich rodzaje i ewidencja:
a) dochody przypisane i nieprzypisane – ewidencja na kontach
b) ewidencja  analityczna i syntetyczna (konta 221, 226, 750) – układ §§ Oraz analityczna w
układzie dłużników; zamykanie konta 221 do bilansu
2. Funkcja konta 290 – odpisy aktualizujące należności .

Ewidencja należności:
§ wątpliwych,
§ przedawnionych,
§ umorzonych,
§ odsetek naliczonych, lecz niezapłaconych do końca kwartału

3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów budżetowych

III. WYDATKI BUDŻETOWE I ICH EWIDENCJA

1. Pojęcie wydatków budżetowych
2. Opracowanie planów finansowych w zakresie wydatków w oparciu o obowiązującą
klasyfikację budżetową:
§ uprawnienia do dokonywania zmian w planach finansowych
§ ewidencja wydatków – konta  wydatków
3. Zasady ewidencji wydatków budżetowych
4. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (§ 6050 i 6060) – podstawowa dokumentacja. Przykłady   ewidencji wydatków inwestycyjnych. Funkcjonowanie kont 080, 011, 810, 800
5. Zaangażowanie wydatków budżetowych. Funkcjonowanie kont 998 i 999. Zaangażowanie a zobowiązanie
6. Zobowiązania niewymagalne – podstawa prawna; zasady ujmowania w sprawozdawczości
7. Zaliczki i sumy do rozliczenia – podstawa prawna ich rozliczania i wydatkowania
8. Niewygasające wydatki – zasady funkcjonowania i wydatkowania – księgowanie przykładu
9. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie wydatków
10. Rola kierownika jednostki i głównego księgowego w zatwierdzaniu dowodów księgowych. Wzór pieczątki  zatwierdzającej dowód

IV. MAJĄTEK TRWAŁY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Pojęcie i podstawa prawna majątku trwałego i wyposażenia (ustawa o rachunkowości, o finansach publicznych,  ustawy podatkowe)
2. Różnice w finansowaniu i ewidencji majątku trwałego i wyposażenia w sektorze finansów publicznych i sektorze gospodarczym (ewidencja wydatków bieżących i inwestycyjnych)
3. Szczególne zasady finansowania i ewidencji majątku trwałego i wyposażenia w sektorze finansów publicznych
4. Zasady finansowania i ewidencji :
a) wartości niematerialno-prawnych (licencji) – przykłady księgowań
5. Zasady ewidencji pozostałych środków trwałych (wyposażenia),
6. Inwentaryzacja majątku trwałego i wyposażenia (częstotliwość, odpowiedzialność, wycena, ewidencja i rozliczanie  różnic – niedobory i nadwyżki)

V. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

FUNDUSZ SOCJALNY
1. Zasady tworzenia funduszu świadczeń socjalnych,
2. Regulamin jako podstawowy dokument tworzenia i wydatkowania środków funduszu
3. Podstawowa dokumentacja związana z wydatkowaniem środków funduszu socjalnego

VI. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Definicja dochodów własnych wg ustawy o finansach publicznych

2. Zasady tworzenia rachunku dochodów własnych  państwowych i samorządowych jednostek budżetowych

3. Przychody w dochodach własnych i zasady ich finansowania

4. Rozliczenie dochodów własnych z budżetem(wpłaty nadwyżki)

VII. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zasady tworzenia zakładów budżetowych państwowych i samorządowych
2. Opracowanie planów finansowych według układu paragrafowego
3. Uprawnienia do dokonywania zmian w planie finansowym w tym: wydatki osobowe i inwestycyjne
4. Rozliczanie zakładów budżetowych z budżetem z tytułu:  nadwyżki środków obrotowych (planowanej i faktycznej) dochodów budżetowych

Informacje:

Koszt kursu 700- zł.

Dla pracowników członków wspierających: 630- zł.

Dla członków zwyczajnych: 665- zł.

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco  opłacone składki członkowskie

W przypadku wystąpienia okoliczności, które nie pozwolą na prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w szczególności w przypadku wprowadzenia w przepisach powszechnie obowiązujących zakazu prowadzenia zajęć w tej formie, zastrzegamy sobie prawo do zmiany formy prowadzenia kursu na formę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość bez uzyskania zgody uczestników.

Zakończenie kursu:

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. poz. 652).

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665