Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
3600,- zł od osoby
3420,- zł dla członków zwyczajnych oddziału SKwP we Włocławku
3240,- zł dla pracowników członków wspierających oddział SKwP we Włocławku
3240,- zł dla osób kontynuujących naukę po st. I
Zapisz się

  Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - st. II

 ( 184 godz.) -  zajęć dydaktycznych

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. z 2018r. poz. 227. (kod zawodu 241103) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:

a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

•zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I-go stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP)

lub
•zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego

lub

•tytułem technika rachunkowości

lub

•inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,

•b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy
w zawodzie księgowego,

•c) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program kursu:

1) Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej

 • Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacjach pozarządowych działających w oparciu o przepisy pożytku publicznego
  i wolontariacie
 • Aktywa pieniężne
 • Rozrachunki i fundusze specjalne
 • Obrót materiałowy i towarowy
 • Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
 • Inwestycje i zobowiązania finansowe
 • Kapitał (fundusz) własny
 • Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
 • Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja i ewidencja produktów
 • Pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
 • Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości) i podział wyniku finansowego oraz obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych

2) Prawo podatkowe

 • Podatek od towarów i usług (VAT)
 • Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
 • Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT
 • Podatki i opłaty kosztowe
 • Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

3) Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

 • Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego
 • Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego
 • Wybrane zagadnienia z prawa pracy
 • Wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych

Czas trwania kursu:

184 godz. zajęć dydaktycznych, w tym 4 godziny zaliczenia końcowego.

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego.

Odpłatność za kurs:

- 3.600 zł od osoby

- 3.240 zł. dla pracowników członków wspierających oddział SKwP we Włocławku

- 3.240 zł. dla osób kontynuujących naukę w ścieżce Certyfikacji Zawodu Księgowego po I st.

- 3.420 zł. dla członków zwyczajnych oddziału SKwP we Włocławku

Warunkiem udzielania rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie

- Istnieje możliwość dokonywania płatności w ratach.

Cena kursu zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, koszt podręczników, materiały przygotowane przez wykładowców, opłata za egzamin

 

Tryb zajęć:

 • zajęcia odbywają się w soboty (08:00 – 12:00) oraz w dni powszednie w godzinach popołudniowych (16:00 – 20:00)
 • kurs trwa przez okres ok. 6 - 7m-cy

Organizacja kursu:

Słuchacze są poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania w formie pisemnych prac kontrolnych oraz testów.Po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczestnicy przystępują do egzaminów końcowych.

 

Zakończenie kursu:

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikatu specjalisty ds. rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

 

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665