Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
planowane rozpoczęcie kursu 19.10.2021r.
Typ:
Kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
750,- zł od osoby
712,- zł dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
675,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

Kadry i BHP

(60 godz. zajęć dydaktycznych)

Uwaga !!! Program zostanie uaktualniony do obecnej sytuacji związanej z COVID -19.

 Cel kształcenia:  

Przygotowanie do pracy w działach personalno-kadrowych, praktyczne opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji personalnej, zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy.

Tryb:

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu w godz. od16.00 do 20.15

Czas trwania:

60 godzin zajęć dydaktycznych

Program:

Blok Kadrowy:
1.Podstawowe pojęcia prawa pracy,
2.podstawy prawne zawierania umów o pracę,
3.urlopy pracownicze i związane z macierzyństwem,
4.akty wewnątrzzakładowe, regulaminy pracy i wynagradzania,
5.rozwiązywanie umów o pracę - przepisy ogólne,
6.czas pracy i jego ewidencja,
7.zasady i konsekwencje odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracowników,
8.prowadzenie dokumentacji pracownicze,
9.odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
10.rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
11.zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
12.prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

BLOK BHP:

1.Akty prawne,
2.obowiązki pracodawcy,
3.prawa i obowiązki pracowników,
4.czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia,
5.profilaktyczna ochrona zdrowia,
6.organy nadzorujące,
7.obowiązki pracodawcy wobec osób wykonujących pracę napodstawie,
8.szczególna ochrona zdrowia pracowników młodocianych,
9.ochrona pracy kobiet,
10.zatrudnienie cudzoziemców a bhp (ogólne zasady),
11.telepraca a bhp

Informacje:
Koszt kursu :

 

- 750,- zł : od osoby
- 675,- zł :dla członków wspierających

- 712,- zł : dla członków zwyczajnych

W przypadku wystąpienia okoliczności, które nie pozwolą na prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w szczególności w przypadku wprowadzenia w przepisach powszechnie obowiązujących zakazu prowadzenia zajęć w tej formie, zastrzegamy sobie prawo do zmiany formy prowadzenia kursu na formę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość bez uzyskania zgody uczestników.

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. poz. 652).

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665