search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Włocławek
Typ:
szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
300,- zł od osoby
270,- zł cena dla członków oddziału
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 31 stycznia 2022 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

PROGRAM

 1. Zmiany w elementach faktury korygującej, które obowiązują od 1 października 2021 r.:
 • zmiana brzmienia podstawy prawnej wystawiania korekt,
 • brak obowiązku stosowania oznaczeń „faktura korygująca” i „korekta”, wskazywania przyczyny korekty oraz daty sprzedaży,
 • nowe elementy związane z wprowadzeniem e-faktur;
 • zmiany w zbiorczych fakturach korygujących.
 1. Wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej oraz Krajowego Systemu e-faktur (zmiany planowane na początek 2022 r.) – wpływ na korekty:
 • w jaki sposób będziemy korygować e-faktury;
 • jakie elementy będzie zawierała korekta w formie e-faktury;
 • jakie mają być zasady ujmowania korekt in minus przez sprzedającego i kupującego jeżeli faktura korygująca zostanie wystawiona w formie e-faktury?
 1. Ujmowanie korekt in minus przez sprzedającego w przypadku faktur z wykazanym VAT (zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2021 r.):
 • analiza regulacji w kontekście objaśnień podatkowych MF z 23.04.2021 r.
 • korekta w przypadku sprzedaży mediów (brak obowiązku posiadania dokumentacji).
 • jakiego rodzaju dokumenty musi zgromadzić sprzedający?
 • jak rozumieć pojęcie uzgodnienia i spełnienia warunków korekty?
 • przykłady dokumentów potwierdzających uzgodnienie warunków korekty i ich spełnienie dla różnych sytuacji: rabatu posprzedażowego, skonta, zwrotu towaru lub zaliczki, błędu;
 • co w przypadku, gdy w dacie wystawienia korekty sprzedający nie posiada odpowiednich dokumentów?
 • jak ujmować korekty w przypadku skonta?
 • czy zmiany dotyczą również korekt faktur wystawionych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
 1. Ujmowanie korekt in minus przez kupującego (zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2021 r.):
 • w którym momencie ma miejsce uzgodnienie i spełnienie warunków korekty?
 • przykłady uzgodnienia i spełnienia warunków korekty dla różnych sytuacji: rabatu posprzedażowego, skonta, zwrotu towaru lub zaliczki, błędu;
 • czy nabywca też jest zobowiązany do gromadzenia dokumentacji?
 • czy istnieje reguła obligująca do ujęcia korekty u sprzedającego i kupującego w tym samym okresie rozliczeniowym?
 • jak ująć korektę w JPK jeśli nie mamy faktury korygującej?
 • kiedy warunki korekty są spełnione jeśli nadwyżka z tytułu rabatu zostanie skompensowana z należnością z tytułu przyszłej dostawy?
 • co w przypadku, gdy spełnienie warunków korekty nastąpi po jej uzgodnieniu i po otrzymaniu faktury korygującej?
 • jak postępować jeśli otrzymamy korektę przed odliczeniem VAT?
 • w jaki sposób nabywca powinien ująć korektę z tytułu skonta?
 1. Korekta in plus (zmiany wprowadzone w październiku 2021 r.):
 • jak po zmianach należy ujmować korekty in plus?
 • czy nowe przepisy dotyczą również korekt kupującego?
 • czy można ujmować korekty in plus w dacie ich wystawienia?
 • przykłady dla przyczyny pierwotnej oraz wtórnej.
 1. Korekta w przypadku sprzedaży bez wykazanego VAT:
 • jak ujmować korekty in minus oraz in plus z tytułu:
  • sprzedaży niepodlegającej VAT w Polsce (np. eksport usług, dostawa z montażem);
  • transakcji podlegających opodatkowaniu 0% stawką VAT (np. usługi transportu międzynarodowego);
  • sprzedaży zwolnionej z VAT.
 1. Korekty z tytułu WNT:
 • w jaki sposób ujmować korekty in minus oraz in plus w przypadku WNT (uwzględnienie zmian wprowadzonych w pakietach SLIM VAT) – korekty z tytułu otrzymania rabatu, skorzystania ze skonta, zwrotu towar, błędu;
 • jak wykazać WNT jeżeli nie otrzymam od kontrahenta faktury? Czy mogę w takim przypadku wykazać podatek naliczony?
 • co jeśli w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy nie otrzymam od kontrahenta faktury? Co jeśli po tym terminie otrzymam fakturę (uwzględnienie zmian przewidzianych w pakiecie SLIM VAT 2);
 • co jeśli z opóźnieniem wykażę podatek należny z tytułu WNT?
 1. Korekty w imporcie usług:
 • w jaki sposób ujmować korekty in minus oraz in plus w przypadku importu usług (uwzględnienie zmian wprowadzonych w pakietach SLIM VAT) – korekty z tytułu otrzymania rabatu, skorzystania ze skonta, zwrotu towar, błędu;
 • czy brak faktury zwalnia mnie z obowiązku wykazania podatku należnego z tytułu importu usług?
 • jak wykazać podatek naliczony jeżeli spóźnię się z wykazaniem importu usług?
 1. Korekty w przypadku WDT:
 • jak ujmować korekty in plus oraz in minus w przypadku WDT?
 • czy w przypadku WDT należy gromadzi dokumentację potwierdzającą uzgodnienie i spełnienie warunków korekty?
 • skutki otrzymania z opóźnieniem dokumentów potwierdzających WDT – kiedy musimy opodatkować dostawę oraz w którym momencie możemy zastosować stawkę 0%?
 • skutki niewykazania WDT w terminie – kiedy musimy „należycie na piśmie wyjaśnić uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego” oraz co to oznacza?
 1. Korekty w eksporcie towarów:
 • sposób przeprowadzania korekty in plus oraz in minus w przypadku eksportu towarów;
 • jaki jest termin na otrzymanie dokumentu IE599? Ile czasu można czekać na jego otrzymanie?
 • co w przypadku otrzymania dokumentu IE599 z opóźnieniem?
 • jak stosować stawkę 0% przy zaliczce na poczet eksportu towarów?
 • szczegółowe omówienie zasad uwzględniania korekt w przypadku stosowania stawki 0%.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 300,00 zł  od osoby
 • 270,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665

close