search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Typ:
szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
260,- zł od osoby
234,- zł cena dla członków oddziału
Zapisz się

 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 01 grudnia 2021 r. od godz. 09.00 do 13.00
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Tomasz Wojtania - doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

CEL

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zamknięcia roku 2021, zasad sporządzania sprawozdania budżetowego i finansowego za rok 2021, a szczególnie załącznika do sprawozdania finansowego, jakim jest „Informacja dodatkowa” w świetle nowych wytycznych Ministerstwa Finansów oraz zasad przeprowadzania inwentaryzacji za rok 2021 w stanie zagrożenia epidemicznego.

Szkolenie online dla urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz samorządowych centów usług wspólnych, a także wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w tym oświaty, pomocy społecznej, zarządów dróg i innych.

PROGRAM

 1. Zasady rachunkowości obowiązujące w gminach, powiatach, województwach w roku 2021.
 2. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych na 31 grudnia 2021 roku - wycena na moment początkowy (powstania) a wycena na dzień bilansowy.
 3. Covid a inwentaryzacja za rok 2021 – spis, potwierdzenie, weryfikacja a praca zdalna.
 4. Terminy sporządzania sprawozdania budżetowego i finansowego w stanie zagrożenia epidemicznego za rok 2021.
 5. Specyfika rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej urzędów jako samorządowych jednostek budżetowych – organ budżetowy, organ podatkowy i urząd jako jednostka w oddzielnych i w połączonych księgach organu z urzędem.
 6. Samorządowe Centra Usług Wspólnych – formy organizacyjno-prawne SCUW, zasady ich tworzenia oraz zasady powierzania obowiązków w zakresie inwentaryzacji, rachunkowości i sprawozdawczości.
 7. Centralizacja w VAT, zastosowanie „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności do płatności w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2021 – konto VAT do MPP a konto VAT do centralizacji, zasady prawidłowej księgowości i ewidencji podatku VAT oraz rozliczenie deklaracji i ewidencji VAT w urzędach lub w SCUW.
 8. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S - zadania własne i zlecone, netto a brutto.
 9. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych: Rb-30S.
 10. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (RDWO): Rb-34S.
 11. Zasady sporządzania rocznych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych dla celów statystycznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN.
 12. Wzór i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2021 dla samorządowych jednostek budżetowych – specyficzna rola urzędów w zakresie ksiąg organu podatkowego i ksiąg organu finansowego (budżetu JST).
 13. Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczących kont 840, 640, 290 oraz ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym za rok 2021.
 14. Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu, informacja dodatkowa - powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami sprawozdania finansowego jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2021.
 15. Powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2021 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dot. informacji dodatkowej i ich zastosowanie w praktyce.
 16. Analiza zgodności danych wykazywanych w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej – typowe nieprawidłowości i niezgodności w zakresie danych o dochodach i wydatkach oraz o należnościach i zobowiązaniach z podatkiem VAT, w tym w zakresie zadań zleconych.
 17. Odpowiedzi na pytania.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 260,00 zł  od osoby
 • 234,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665

close