Miasto:
Włocławek
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
650,- zł od osoby
617,- zł dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
585,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

Podatek od towarów i usług VA ( warsztaty)

(20 godz. zajęć dydaktycznych)

 

Kurs kierowany jest do księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych, kandydatów na doradców podatkowych i biegłych rewidentów, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.

 

Celem kształcenia jest poznanie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce w oparciu o aktualne przepisy prawa. Nauka ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby słuchacz nabył od podstaw wiedzę dotyczącą zasad opodatkowania transakcji VAT. Kurs obejmuje nie tylko wyjaśnienie przepisów ale również liczne przykłady praktyczne poparte orzecznictwem i interpretacjami organów podatkowych.

 

Stopień trudności omawianych zagadnień uzależniony jest od poziomu zaawansowania i posiadanej wiedzy przez uczestników kursu.

 

Program kursu:

 

1.    Podatek VAT  w Polsce:
a)    źródła prawa krajowego – Konstytucja RP, ustawa o VAT oraz akty wykonawcze oraz

znaczenie   prawa unijnego  w zakresie VAT i jego  stosowanie  w Polsce.
b)    indywidualne interpretacje podatkowe, interpretacje ogólne Ministra Finansów
c)    właściwość  organów podatkowych w przedmiocie podatku VAT,
d)    rola orzecznictwa sądów administracyjnych w wykładni przepisów w zakresie podatku od

towarów i usług.
2.    Przedmiot opodatkowania podatkiem VAT:
a)    czynności podlegające opodatkowaniu,
b)    forma prawna czynności a jej opodatkowanie,
c)    czynności wyłączone z pod opodatkowania podatkiem VAT.

3.   Dostawa towarów:
a)    definicja pojęcia „towar”,
b)    dostawa towarów a przeniesienie prawa własności,
c)    wydanie towarów na podstawie umowy komisu, najmu leasingu i umów o podobnym

charakterze,
d)    wieczyste użytkowanie gruntów.
4.    Odpłatne świadczenie usług
a)    definicja terminu „usługa”,
b)    identyfikacja usługi (klasyfikacje statystyczne),
c)    czynności niestanowiące świadczenia usług,
d)    usługi kompleksowe,
e)    moment wykonania usługi (przykłady),
f)    refakturowanie usług.
5.    Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:
a)    darowizny,
b)    przekazania w ramach reprezentacji i reklamy,
c)    przekazania na rzecz pracowników,
d)    imprezy integracyjne, okolicznościowe, jubileusze, firmowe,
e)    nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego oraz telefonu służbowego na cele prywatne,
f)     akcje marketingowe,
g)    prezenty o małej wartości i próbki.
6.    Podatnik podatku VAT:

a)   delicja podatnika VAT w rozumieniu art. 15, 16, 17 i 18 ustawy o VAT,
b)   odwrotne obciążenie w VAT,
c)    samonaliczanie podatku a podatnik VAT,
d)    obowiązek rejestracji jako podatnika VAT,
e)    zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe a obowiązek rejestracji.
7.    Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT:
a)    zasada ogólna,
b)    moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c)    obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
d)    powstanie obowiązku podatkowego w przypadku, przedterminowego lub spóźnionego

wystawienia faktury,
e)    szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego.
8.    Podstawa opodatkowania
a)    definicja terminu „obrót”,
b)    czynności nieodpłatne,
c)    dotacje opodatkowane podatkiem VAT.
9.    Stawki podatku:
a)    stawki,
b)    przepisy przejściowe dotyczące podwyższenia stawek podatkowych,
b)    stawka preferencyjna 8%,
c)    praktyczne przykłady opodatkowania transakcji stawką w wysokości 5%,
d)    stawka 0%.
10.    Zwolnienia z VAT:
a)    zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe,
b)    dokumentowanie transakcji zwolnionych.
11.    Odliczenie VAT:
a)    prawo do odliczenia VAT,
b)    dokumenty uprawniające do odliczenia,
c)    współczynnik,
d)    terminy zwrotu,
e)    ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego,
f)    wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
12.    Fakturowanie:
a)    podstawy prawne dotyczące faktur VAT,
b)    rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania,
c)    jak korygować błędy w fakturach,
d)    faktury elektroniczne,
e)    najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem.

13.    Ulga na złe długi:
a)    pojęcie nieściągalnej wierzytelności,
b)    warunki skorzystania z ulgi,
c)    ujęcie ulgi w deklaracjach VAT,
d)    sankcja VAT,
e)    ograniczenia w stosowaniu ulgi na złe długi.
14.    Procedury szczególne opodatkowania VAT:
a)    opodatkowanie na zasadach marży,
b)    usługi turystyczne,
c)    rolnicy ryczałtowi,
d)    sprzedaż towarów używanych,
e)    sprzedaż dzieł sztuki,
f)    faktury w procedurach szczególnych.
15.    Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a)    pojęcie WDT,
b)    transakcje nieodpłatne jako WDT,
c)    podstawa opodatkowania w WDT,
d)    warunki stosowania stawki 0% VAT,
e)    magazyn konsygnacyjny.
16.    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a)    pojęcie WNT,
b)    obowiązek podatkowy,
c)    moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
d)    podstawa opodatkowania w WNT,
e)    magazyn konsygnacyjny.
17.    Transakcje łańcuchowe i trójstronne:
a)    miejsce świadczenia usług,
b)    dokumentowanie transakcji,
c)    uproszczenia,
d)    wymogi państw UE.
18.    Nabywca jako podatnik VAT:
a)    nabywca towaru jako podatnik,
b)    podstawa opodatkowania,
c)    obowiązek podatkowy.
19.    Eksport towarów:
a)    pojęcie eksportu towarów,
b)    eksport bezpośredni i pośredni,
c)    warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d)    obowiązek podatkowy,
e)    zaliczki w eksporcie,
f)    podstawa opodatkowania.
20.    Import towarów:
a)    definicja importu,
b)    procedura uproszczona w przypadku importu towarów,
c)    obowiązek podatkowy VAT,
d)    zasady ustalania podstawy opodatkowania.
21.    Świadczenie usług w obrocie międzynarodowym:
a)    import usług,
b)    miejsce świadczenia,
c)    podstawa opodatkowania,
d)    stawki podatku.

 

Czas trwania: 20 godz. dydaktycznych.

Organizacja: kurs trwa ok. 1 miesiąca, zajęcia odbywają się 1 – 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

 

Cena kursu:

•650 zł. od osoby,

•585 zł. dla pracowników członków wspierających,

•617 zł. dla członów zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.

 

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. poz. 652).

 

Uwaga! Prawa autorskie zastrzeżone.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665