Miasto:
Włocławek
Typ:
Kurs długi
Tryb:
Opłata:
600,- zł od osoby
570,- zł dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
540,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

Kurs rachunkowości budżetowej (od podstaw) 42 godz.

 

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej , zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonania  zadań     w zakresie rachunkowości budżetowej.  Teoretycznie i praktyczne przygotowuje jego uczestników  do pracy  w pionach finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego , państwowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.

 

Tematyka kursu obejmuje : podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych  , szczególne  zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zakładów budżetowych, organów podatkowych ,sprawozdawczości  finansowej  i budżetowej .Ćwiczenia - typowe  księgowania  na kontach do bilansu rocznego. Opracowanie  bilansu rocznego.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w księgowości   jednostek  sektora finansów publicznych.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów dużą ilością przykładów

praktycznych

Tryb:

Kurs trwa przez okres ok. 2 – 3 miesięcy, zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (16:00 – 20:15) raz lub dwa razy w tygodniu.

 

Czas trwania:

42 godzin zajęć dydaktycznych

Program:

I . ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

1. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości budżetowej i organu, plany finansowe,
2. Dowody księgowe ,
3. Podstawowe pojęcie i formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych:
a) jednostki budżetowe,
b) zakłady budżetowe
c) dochody własne
4. zakładowy plan kont – zespół 1,2,3,4,5,6,7,8 .
5. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostek sektora finansów publicznych,

6.Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

II .DOCHODY BUDŻETOWE I ICH EWIDENCJA

1. Pojęcie dochodów budżetowych ich rodzaje i ewidencja:
a) dochody przypisane i nieprzypisane – ewidencja na kontach
b) ewidencja  analityczna i syntetyczna (konta 221, 226, 750) – układ §§ Oraz analityczna w
układzie dłużników; zamykanie konta 221 do bilansu ,
2. Funkcja konta 290 – odpisy aktualizujące należności .

Ewidencja należności:
§ wątpliwych,
§ przedawnionych,
§ umorzonych,
§ odsetek naliczonych, lecz niezapłaconych do końca kwartału,
3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów budżetowych,

III. WYDATKI BUDŻETOWE I ICH EWIDENCJA

1. Pojęcie wydatków budżetowych ,
2. Opracowanie planów finansowych w zakresie wydatków w oparciu o obowiązującą
klasyfikację budżetową:
§ uprawnienia do dokonywania zmian w planach finansowych
§ ewidencja wydatków – konta  wydatków.
3. Zasady ewidencji wydatków budżetowych.
4. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (§ 6050 i 6060) – podstawowa dokumentacja. Przykłady ewidencji wydatków inwestycyjnych. Funkcjonowanie kont 080, 011, 810, 800.
5. Zaangażowanie wydatków budżetowych. Funkcjonowanie kont 998 i 999. Zaangażowanie a zobowiązanie.
6. Zobowiązania niewymagalne – podstawa prawna; zasady ujmowania w
sprawozdawczości
7. Zaliczki i sumy do rozliczenia – podstawa prawna ich rozliczania i wydatkowania.
8. Niewygasające wydatki – zasady funkcjonowania i wydatkowania – księgowanie przykładu
9. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie wydatków
10. Rola kierownika jednostki i głównego księgowego w zatwierdzaniu dowodów
księgowych. Wzór pieczątki zatwierdzającej dowód.

IV. MAJĄTEK TRWAŁY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Pojęcie i podstawa prawna majątku trwałego i wyposażenia (ustawa o rachunkowości, o finansach publicznych, ustawy podatkowe)
2. Różnice w finansowaniu i ewidencji majątku trwałego i wyposażenia w sektorze finansów publicznych i sektorze gospodarczym (ewidencja wydatków bieżących i inwestycyjnych)
3. Szczególne zasady finansowania i ewidencji majątku trwałego i wyposażenia w sektorze finansów publicznych
4. Zasady finansowania i ewidencji :
a) wartości niematerialno-prawnych (licencji) – przykłady księgowań
5. Zasady ewidencji pozostałych środków trwałych (wyposażenia),
6. Inwentaryzacja majątku trwałego i wyposażenia (częstotliwość, odpowiedzialność,
wycena, ewidencja i rozliczanie różnic – niedobory i nadwyżki)

 

V. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

FUNDUSZ SOCJALNY
1. Zasady tworzenia funduszu świadczeń socjalnych,
2. Regulamin jako podstawowy dokument tworzenia i wydatkowania środków funduszu.
3. Podstawowa dokumentacja związana z wydatkowaniem środków funduszu socjalnego.

VI. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ DOCHODÓW WŁASNYCH.

 

1.Definicja dochodów własnych wg ustawy o finansach publicznych,

2.Zasady tworzenia rachunku dochodów własnych  państwowych i samorządowych jednostek budżetowych,

3.Przychody w dochodach własnych i zasady ich finansowania.

4.Rozliczenie dochodów własnych z budżetem(wpłaty nadwyżki),

VII. ZAKŁADY BUDŻETOWE.

1. Zasady tworzenia zakładów budżetowych państwowych i samorządowych
2. Opracowanie planów finansowych według układu paragrafowego
3. Uprawnienia do dokonywania zmian w planie finansowym w tym: wydatki osobowe i inwestycyjne
4. Rozliczanie zakładów budżetowych z budżetem z tytułu:  nadwyżki środków obrotowych (planowanej i faktycznej) dochodów budżetowych.
Informacje:

Koszt kursu 500- zł.

Dla pracowników członków wspierających: 450- zł.

Dla członków zwyczajnych: 475- zł.

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco  opłacone składki członkowskie

Zakończenie kursu

 

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. poz. 652).

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665