Miasto:
Włocławek
Typ:
Kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
600,- zł od osoby
570,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
540,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

Kurs rachunkowości budżetowej (od podstaw) 42 godz.

 

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej , zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonania  zadań     w zakresie rachunkowości budżetowej.  Teoretycznie i praktyczne przygotowuje jego uczestników  do pracy  w pionach finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego , państwowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.

 

Tematyka kursu obejmuje : podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych  , szczególne  zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zakładów budżetowych, organów podatkowych ,sprawozdawczości  finansowej  i budżetowej .Ćwiczenia - typowe  księgowania  na kontach do bilansu rocznego. Opracowanie  bilansu rocznego.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w księgowości   jednostek  sektora finansów publicznych.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów dużą ilością przykładów

praktycznych

Tryb:

Kurs trwa przez okres ok. 2 – 3 miesięcy, zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (16:00 – 20:15) raz lub dwa razy w tygodniu.

 

Czas trwania:

42 godzin zajęć dydaktycznych

Program:

I . ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

1. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości budżetowej i organu, plany finansowe,
2. Dowody księgowe ,
3. Podstawowe pojęcie i formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych:
a) jednostki budżetowe,
b) zakłady budżetowe
c) dochody własne
4. zakładowy plan kont – zespół 1,2,3,4,5,6,7,8 .
5. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostek sektora finansów publicznych,

6.Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

II .DOCHODY BUDŻETOWE I ICH EWIDENCJA

1. Pojęcie dochodów budżetowych ich rodzaje i ewidencja:
a) dochody przypisane i nieprzypisane – ewidencja na kontach
b) ewidencja  analityczna i syntetyczna (konta 221, 226, 750) – układ §§ Oraz analityczna w
układzie dłużników; zamykanie konta 221 do bilansu ,
2. Funkcja konta 290 – odpisy aktualizujące należności .

Ewidencja należności:
§ wątpliwych,
§ przedawnionych,
§ umorzonych,
§ odsetek naliczonych, lecz niezapłaconych do końca kwartału,
3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów budżetowych,

III. WYDATKI BUDŻETOWE I ICH EWIDENCJA

1. Pojęcie wydatków budżetowych ,
2. Opracowanie planów finansowych w zakresie wydatków w oparciu o obowiązującą
klasyfikację budżetową:
§ uprawnienia do dokonywania zmian w planach finansowych
§ ewidencja wydatków – konta  wydatków.
3. Zasady ewidencji wydatków budżetowych.
4. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (§ 6050 i 6060) – podstawowa dokumentacja. Przykłady ewidencji wydatków inwestycyjnych. Funkcjonowanie kont 080, 011, 810, 800.
5. Zaangażowanie wydatków budżetowych. Funkcjonowanie kont 998 i 999. Zaangażowanie a zobowiązanie.
6. Zobowiązania niewymagalne – podstawa prawna; zasady ujmowania w
sprawozdawczości
7. Zaliczki i sumy do rozliczenia – podstawa prawna ich rozliczania i wydatkowania.
8. Niewygasające wydatki – zasady funkcjonowania i wydatkowania – księgowanie przykładu
9. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie wydatków
10. Rola kierownika jednostki i głównego księgowego w zatwierdzaniu dowodów
księgowych. Wzór pieczątki zatwierdzającej dowód.

IV. MAJĄTEK TRWAŁY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Pojęcie i podstawa prawna majątku trwałego i wyposażenia (ustawa o rachunkowości, o finansach publicznych, ustawy podatkowe)
2. Różnice w finansowaniu i ewidencji majątku trwałego i wyposażenia w sektorze finansów publicznych i sektorze gospodarczym (ewidencja wydatków bieżących i inwestycyjnych)
3. Szczególne zasady finansowania i ewidencji majątku trwałego i wyposażenia w sektorze finansów publicznych
4. Zasady finansowania i ewidencji :
a) wartości niematerialno-prawnych (licencji) – przykłady księgowań
5. Zasady ewidencji pozostałych środków trwałych (wyposażenia),
6. Inwentaryzacja majątku trwałego i wyposażenia (częstotliwość, odpowiedzialność,
wycena, ewidencja i rozliczanie różnic – niedobory i nadwyżki)

 

V. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

FUNDUSZ SOCJALNY
1. Zasady tworzenia funduszu świadczeń socjalnych,
2. Regulamin jako podstawowy dokument tworzenia i wydatkowania środków funduszu.
3. Podstawowa dokumentacja związana z wydatkowaniem środków funduszu socjalnego.

VI. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ DOCHODÓW WŁASNYCH.

 

1.Definicja dochodów własnych wg ustawy o finansach publicznych,

2.Zasady tworzenia rachunku dochodów własnych  państwowych i samorządowych jednostek budżetowych,

3.Przychody w dochodach własnych i zasady ich finansowania.

4.Rozliczenie dochodów własnych z budżetem(wpłaty nadwyżki),

VII. ZAKŁADY BUDŻETOWE.

1. Zasady tworzenia zakładów budżetowych państwowych i samorządowych
2. Opracowanie planów finansowych według układu paragrafowego
3. Uprawnienia do dokonywania zmian w planie finansowym w tym: wydatki osobowe i inwestycyjne
4. Rozliczanie zakładów budżetowych z budżetem z tytułu:  nadwyżki środków obrotowych (planowanej i faktycznej) dochodów budżetowych.
Informacje:

Koszt kursu 500- zł.

Dla pracowników członków wspierających: 450- zł.

Dla członków zwyczajnych: 475- zł.

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco  opłacone składki członkowskie

Zakończenie kursu

 

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. poz. 652).

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665