Miasto:
Włocławek
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy,
Opłata:
3100,- zł od osoby
2945,- zł dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
2790,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

  Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - st. II

 ( 230 godz.) -  zajęć dydaktycznych

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 241103) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:

a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

•zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I-go stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP)

lub
•zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego

lub

•tytułem technika rachunkowości

lub

•inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,

•b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy
w zawodzie księgowego,

•c) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program kursu:

1. Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej

2.Prawo podatkowe

3. Wybrane problemy  prawa pracy ,ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

Czas trwania kursu:

230 godz. zajęć dydaktycznych, w tym 6 godziny zaliczenia końcowego.

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego.

Odpłatność za kurs:

- 3.100 zł od osoby

- 2.790 zł. dla pracowników członków wspierających

- 2.790 zł. dla osób kontynujących naukę w ścieżce Certyfikacji Zawodu Księgowego

- 2.945 zł. dla członków zwyczajnych

Warunkiem udzielania rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki czlonkowskie

Cena kursu zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, koszt podręczników, materiały przygotowane przez wykładowców, opłaty za egzaminy, kawa, herbata.

Istnieje możliwość dokonywania płatności w ratach.

Organizacja kursu:

Słuchacze są poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania w formie pisemnych prac kontrolnych oraz testów.

Kurs trwa przez okres ok. 6 - 7m-cy, zajęcia odbywają się w soboty (08:00 – 14:00) oraz w dni powszednie w godzinach popołudniowych (16:00 – 20:30) w siedzibie Oddziału.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczestnicy przystępują do egzaminów końcowych.

Zakończenie kursu:

Osoba, która ukończyła kurs i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)  oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji specjalisty ds. rachunkowości według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC (Międzynarodową Federację Księgowych).

 

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665