Miasto:
Włocławek
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy, popołudniowy
Opłata:
3200,- zł od osoby
3040,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
2880,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego - st. III

   (216 godz.) - zajęć dydaktycznych

 

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 121101) oraz uzyskanie certyfikatu III stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Wymagania wstępne dla uczestników kursu

 

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 

a.posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,

b.posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

 

•zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP)

lub

•zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości

lub

•certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów

lub

•tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, która uzyskała akredytację Stowarzyszenia
lub

•tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,

 

a.uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

b.rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Ramowy program kursu:

1. Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT- w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
2. Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami

3. Sprawozdania finansowa i ich analiza
4. Prawo i podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpelacji
5. Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia

Czas trwania kursu:

216 godz. Zajęć dydaktycznych, w tym 6 godziny zaliczenia końcowego.

Odpłatność za kurs:

- 3.200 zł. od osoby
- 2.880 zł. dla pracowników członków wspierających

- 2.880 zl dla osób kontynujących naukę w ścieżce Certyfikacji Zawodu Księgowego

- 3.040 zł dla członków zwyczajnych

Warunkiem udzielania rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie

Cena kursu zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, koszt podręczników, materiały przygotowane przez wykładowców, opłaty za egzaminy, kawa ,herbata.
Istnieje możliwość dokonywania płatności w ratach.

Organizacja kursu:

Słuchacze są poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania w formie pisemnych prac kontrolnych oraz testów. Kurs trwa przez ok. 6 - 7 m-cy, zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych (16:00 - 20:15) w siedzibie Oddziału. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczestnicy przystępują do egzaminów końcowych.

Zakończenie kurs:

Osoba, która ukończyła kurs i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)  oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji głównego księgowego według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC ( Międzynarodowa Federacje Księgowych).

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665