Miasto:
Włocławek
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy,
Opłata:
3200,- zł od osoby
3040,- zł dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
2880,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego - st. III

   (216 godz.) - zajęć dydaktycznych

 

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 121101) oraz uzyskanie certyfikatu III stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Wymagania wstępne dla uczestników kursu

 

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 

a.posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,

b.posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

 

•zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP)

lub

•zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości

lub

•certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów

lub

•tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, która uzyskała akredytację Stowarzyszenia
lub

•tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,

 

a.uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

b.rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Ramowy program kursu:

1. Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT- w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
2. Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami

3. Sprawozdania finansowa i ich analiza
4. Prawo i podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpelacji
5. Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia

Czas trwania kursu:

216 godz. Zajęć dydaktycznych, w tym 6 godziny zaliczenia końcowego.

Odpłatność za kurs:

- 3.200 zł. od osoby
- 2.880 zł. dla pracowników członków wspierających

- 2.880 zl dla osób kontynujących naukę w ścieżce Certyfikacji Zawodu Księgowego

- 3.040 zł dla członków zwyczajnych

Warunkiem udzielania rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie

Cena kursu zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, koszt podręczników, materiały przygotowane przez wykładowców, opłaty za egzaminy, kawa ,herbata.
Istnieje możliwość dokonywania płatności w ratach.

Organizacja kursu:

Słuchacze są poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania w formie pisemnych prac kontrolnych oraz testów. Kurs trwa przez ok. 6 - 7 m-cy, zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych (16:00 - 20:15) w siedzibie Oddziału. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczestnicy przystępują do egzaminów końcowych.

Zakończenie kurs:

Osoba, która ukończyła kurs i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)  oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji głównego księgowego według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC ( Międzynarodowa Federacje Księgowych).

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665