TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ

 18, 25 października 2021 r. (poniedziałek) , godz. 9,00-15,00

08 listopada 2021 r. (poniedziałek) , godz. 9,00-15,00

Zajęcia prowadzone są w formule on-line za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć.

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:

Samodzielni księgowi, pracownicy działów kadrowo-płacowych zajmujący się naliczanie, wypłatą i rozliczaniem świadczeń z ubezpieczenia społecznego, doradcy podatkowi oraz pracownicy biur rachunkowych i kancelarii podatkowych.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU 

Uzyskanie przez uczestników pełnej wiedzy w zakresie:

ustalania prawa, naliczania , wypłacania i rozliczania wszystkich świadczeń krótkoterminowy z funduszu ubezpieczeń społecznych w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.

PROGRAM

1. Rodzaje ubezpieczeń w ramach funduszu ubezpieczeń społecznych.

2. Rodzaje świadczeń w ramach ubezpieczeń społecznych.

3. Prawo do zasiłku chorobowego.

4. Wynagrodzenia za okres choroby.

5. Wysokość zasiłku chorobowego.

6. Brak prawa do zasiłku chorobowego.

7. Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego.

8. Świadczenie rehabilitacyjne.

9. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.

10. Zasiłek wyrównawczy.

11. Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

12. Zasiłek macierzyński.

13. Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

14. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego.

15. Zasady rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego oraz dzielenia się okresem pobierania zasiłku macierzyńskiego przez rodziców dziecka.

16. Urodzenie lub przyjęcie na wychowanie kolejnego dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego.

17. Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w przypadku ustania tytułu ubezpieczenia.

18. Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego.

19. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego.

20. Wysokość zasiłku macierzyńskiego.

21. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

22. Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego.

23. Składki na ubezpieczenie społeczne za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

24. Prawo do zasiłku opiekuńczego.

25. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.

26. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami.

27. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom zatrudnionych u swojego pracodawcy dodatkowo na umowy :zlecenia o dzieło i inne.

28. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących pracowników pobierających zasiłki macierzyńskie i wykonujących prace w niepełnym wymiarze .

29. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom wykonującym pracę za granicą.

30. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom tymczasowym .

31. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami.

32. Płatnicy zasiłków.

33. Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków.

34. Kontrolowanie zasadności wykorzystywania zwolnień lekarskich.

35. Rozliczanie zasiłków.

36. Korygowanie zasiłków.

WYKŁADOWCA

Małgorzata Kamińska- Samborska -  specjalista, praktyk ZUS w zakresie ustalania prawa, wypłaty i rozliczania świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczenia społecznego (chorobowego i wypadkowego), wieloletni wykładowca.

OPŁATA

  • 810,00 zł  od osoby
  • 770,00 zł dla członków oddziału
  • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

    na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

 

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665