TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ

  • 25 listopada 2021 r. od godz. 09:00 - 14:00
  • Zajęcia prowadzone są w formule on-line za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć.
  • Każdy uczestnik, który opłacił zajęcia, otrzyma na adres podany w formularzu zgłoszenia, link z dostępem do platformy, co najmniej na dzień przed dniem realizacji.

WYKŁADOWCA

Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

CEL SZKOLENIA

przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym dotyczącej: prawidłowej interpretacji przepisów o ZFŚS oraz przepisów podatkowych na temat świadczeń socjalnych, naliczania odpisów na ZFŚS, tworzenia i zmiany regulaminów ZFŚS. Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w tematyce kadrowo-płacowej

PROGRAM

1.       Pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS

2.       Rodzaje świadczeń finansowanych z ZFŚS

3.       Odpis na ZFŚS.

4.       Świadczenia urlopowe

5.       - wysokość świadczenia urlopowego po obniżeniu wymiaru czasu pracy

6.       Odpisy na ZFŚS

7.       Zapisy w regulaminie wynagradzania o ZFŚS.

- zapis o nietworzeniu regulaminu ZFŚS,

- brak zgody organizacji związkowej na zmianę regulaminu ZFŚS

- rezygnacja z tworzenia ZFŚS i świadczenia urlopowego

Regulamin ZFŚS nie może wykluczać uprawnionych

Wydatkowanie środków z ZFŚS po likwidacji ZFŚS

Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb ZFŚS.

- zmiany od 04.05.2019 r.,

- podstawa prawna przetwarzania danych w ramach ZFŚS

- przetwarzanie danych dla potrzeb ZFŚS,

- przetwarzanie danych członków rodziny

- stanowisko UODO i stanowisko MRPiPS w sprawie przeglądów danych osobowych

dotyczących ZFŚS

Obliczanie przeciętnej liczby zatrudnionych.

- metody obliczenia liczby zatrudnionych

- ustalenie liczby zatrudnionych po zmianie przepisów

Korekta odpisu na ZFŚS

8.       Kryterium socjalne ustalane na potrzeby ZFŚS

9.       - świadczenie 500+ oraz umowa o dzieło

10.   Ustalenie statusu emeryta.

- dofinansowanie dla emerytów i rencistów,

- dofinansowanie dla byłego pracownika – emeryta,

- roszczenia o nieodebrane świadczenia.

11.   Wczasy pod gruszą
- wczasy pod gruszą w równoległym zatrudnieniu

12.   Świadczenia na przełomie roku z ZFŚS.

13.   Inne świadczenia z ZFŚS.

- przyznawanie świątecznych zapomóg ze środków ZFŚS,

- liczba zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego temu samemu pracownikowi ,

- wycieczka pracowników dofinansowana z ZFŚS,

- karty przedpłacone zasilane ze środków ZFŚS a przychód pracownika,

- dofinansowanie wycieczki a przychód pracowniczy,

- dofinansowanie jesiennej zielonej szkoły dziecka pracownika,

- niskooprocentowane pożyczki a pracowniczy przychód.

14. Dopłaty do wypoczynku w podatku dochodowym

- zasady rozliczania pracowniczych dofinansowań,

- dzieci i młodzież do lat 18,

- obciążanie kosztów podatkowych pracodawcy,

- pobór zaliczki do udzielonego dofinansowania,

- zasady opodatkowania pracowniczych świadczeń pomocowych.

14.   Zmiany w opodatkowaniu ZFŚS.

- tarcza antykryzysowa – przepisy regulujące zasady funkcjonowania ZFŚS,

- art. 52I ustawy antykryzysowej.

15.   Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS.

- opodatkowanie świadczeń emeryta,

- zwolnienie z podatku świadczenia byłego pracownika

16.   Pracownicze świadczenia z ZFŚS w PIT – 11.

17.   Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS.

- zapomogi pieniężne,

- świadczenia ze środków obrotowych,

- zwolnienie z oskładkowania świadczenia urlopowego,

- wartość świadczeń pieniężnych przyznanych pracownikom z okazji świąt Bożego    Narodzenia w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego.- Składki od zimowego wypoczynku pracowników

- ZUS od dofinansowania przekazanego pracownikom

18.   Egzekucja komornicza z  ZFŚS.

19.   Różne zagadnienia dotyczące świadczeń z ZFŚS

- przykłady

Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie w trakcie trwania szkolenia.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

  • 240,00 zł  od osoby
  • 215,00 zł dla członków oddziału
  • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

    na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia do dnia poprzedzającego szkolenie .  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665