SZKOLENIE ON-LINE

Kadry i BHP

(60 godz. zajęć dydaktycznych)

Uwaga !!! Program zostanie uaktualniony do obecnej sytuacji związanej z COVID -19.

 Cel kształcenia:  

Przygotowanie do pracy w działach personalno-kadrowych, praktyczne opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji personalnej, zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy.

Tryb:

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu w godz. od16.00 do 20.15

Czas trwania:

60 godzin zajęć dydaktycznych

Program:

Blok Kadrowy:
1.Podstawowe pojęcia prawa pracy,
2.podstawy prawne zawierania umów o pracę,
3.urlopy pracownicze i związane z macierzyństwem,
4.akty wewnątrzzakładowe, regulaminy pracy i wynagradzania,
5.rozwiązywanie umów o pracę - przepisy ogólne,
6.czas pracy i jego ewidencja,
7.zasady i konsekwencje odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracowników,
8.prowadzenie dokumentacji pracownicze,
9.odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
10.rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
11.zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
12.prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

BLOK BHP:

1.Akty prawne,
2.obowiązki pracodawcy,
3.prawa i obowiązki pracowników,
4.czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia,
5.profilaktyczna ochrona zdrowia,
6.organy nadzorujące,
7.obowiązki pracodawcy wobec osób wykonujących pracę napodstawie,
8.szczególna ochrona zdrowia pracowników młodocianych,
9.ochrona pracy kobiet,
10.zatrudnienie cudzoziemców a bhp (ogólne zasady),
11.telepraca a bhp

Informacje:
Koszt kursu :

 

- 650,- zł : od osoby
- 585,- zł :dla członków wspierających

- 617,- zł : dla członków zwyczajnych

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. poz. 652).

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończenia kursu.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665