TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 21 czerwca 2022 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

PROGRAM

 • Obowiązek podatkowy w transakcjach krajowych:
  • ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego
  • znaczenie warunków INCOTERMS dla obowiązku podatkowego:
  • czy odbiór towaru ma wpływ na rozliczenie podatku
  • przekazanie towaru przewoźnikowi - wpływ na rozliczenie VAT
  • brak odbioru towaru a obowiązek podatkowy
  • termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  • brak faktury a obowiązek podatkow
  • obowiązek podatkowy przy zaliczkach - wpłaty nie objęte obowiązkiem podatkowym
  • sprzedaż energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór nieczystości, usług najmu, dzierżawy, leasingu, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia:
  • wystawienie faktury a obowiązek podatkowy
  • otrzymanie zaliczki i a obowiązek podatkowy
  • obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych
 • Refakturowanie usług:
  • świadczenia złożone w świetle ustawy o VAT i orzecznictwa sądów
  • warunki refakturowania usług
  • możliwość refakturowania dodatkowych kosztów
  • refakturowanie przy świadczeniach złożonych, w tym związanych z najmem oraz mediami
  • refakturowanie usług a stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego oraz termin odliczenia podatku
 • Odliczenie VAT w transakcjach krajowych - warunki i terminy:
  • moment powstania prawa do odliczenia
  • warunki i terminy odliczenia podatku naliczonego
  • odliczanie VAT a otrzymanie faktury zakupowej
  • otrzymanie faktury zaliczkowej przed jej uregulowaniem
  • otrzymanie faktury przez Małego podatnika
  • data sprzedaży, data wystawienia, data otrzymania faktury – istotne różnice znaczeniowe dla odliczenia VAT
  • odliczanie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową
  • odliczanie VAT przy nabyciu paliwa - karty paliwowe
  • ograniczenia w prawie do odliczeń podatku naliczonego
  • błędy i pomyłki w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego przez odbiorcę (m.in.: błędne dane odbiorcy, błędne opodatkowanie transakcji, błędna stawka VAT, błędy ilościowe i wartościowe na fakturze)
  • wady faktury a utrata prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • Korygowanie podatku należnego i naliczonego po zmianach w 2022 roku
  • korekty sprzedaży „in plus” i „in minus” - termin ich ujęcia
  • sytuacje wymagające i niewymagające posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
  • czy istnieje obowiązek posiadania podpisanej faktury korygującej?
  • wystawianie faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur – okoliczności, podmioty uprawnione, terminy
  • ujmowanie korekt podatku naliczonego „in plus” i „in minus”
  • brak faktury korygującej a obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego
  • korygowanie podatku naliczonego w związku z otrzymanymi duplikatami faktur
 1. Eksport oraz Import usług - najważniejsze kwestie oraz zmiany:
  • usługobiorcy podatnikami VAT w imporcie usług
  • miejsce świadczenia w przy świadczeniu usług, m.in. usługi związane z nieruchomościami,transportowe, niematerialne (w tym: reklamy, doradcze, elektroniczne, telekomunikacyjne,licencyjne), uszlachetniania, serwisowe
  • podstawa opodatkowania w imporcie usług oraz w eksporcie usług
  • określanie terminu obowiązku podatkowego dla ww. transakcji
  • faktury a obowiązek podatkowy w VAT
  • import usług a prawo do odliczenia podatku naliczonego
  • eksport usług a e commerce
  • brak faktury a możliwość odliczenia podatku
  • Brak potwierdzenia przez nabywcę o prowadzaniu dzielności gospodarczej a stawka podatku

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 300,00 zł  od osoby
 • 270,00 zł dla członków oddziału SKwP  we Włocławku
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665