TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 17 czerwca 2021 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowe

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zmian w podatku od towarów i usług w 2021 roku, w tym w szczególności dot. SLIM VAT i projektu SLIM VAT 2. Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w tematyce podatku VAT.

Program szkolenia:

  1. Obowiązek podatkowy w transakcjach krajowych:

a) ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego,

b) znaczenie warunków INCOTERMS dla obowiązku podatkowego:

   • czy odbiór towaru ma wpływ na rozliczenie podatku,
   • przekazanie towaru przewoźnikowi – wpływ na rozliczenie VAT,
   • brak odbioru towaru a obowiązek podatkowy,
  1. termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  2. brak faktury a obowiązek podatkowy,
  3. obowiązek podatkowy przy zaliczkach – wpłaty nie objęte obowiązkiem podatkowym,
  4. sprzedaż energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór nieczystości, usług najmu, dzierżawy, leasingu, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia:
   • faktura prognoza – czy jest konieczność zapłaty podatku,
   • wystawienie faktury a obowiązek podatkowy,
   • otrzymanie zaliczki i jej wpływ na obowiązek podatkowy,
  5. obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych, drukowania książek oraz przy sprzedaży książek.
 1. Korygowanie podatku należnego i naliczonego VAT po zmianach w 2021 roku:
  1. korekty sprzedaży „in plus” i „in minus” – termin ich ujęcia,
  2. sytuacje wymagające i niewymagające posiadania uzgodnienia z kontrahentem przy wystawianiu faktur korygujących,
  3. czy nadal istnieje obowiązek posiadania podpisanej faktury korygującej?
  4. wystawianie faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur – okoliczności, podmioty uprawnione, terminy,
  5. brak faktury korygującej a obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego,
  6. korygowanie podatku naliczonego w związku z otrzymanymi duplikatami faktur.
 2. Refakturowanie usług:
  1. świadczenia złożone w świetle ustawy o VAT,
  2. prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania,
  3. warunki refakturowania usług,
  4. możliwość refakturowania dodatkowych kosztów, w tym podatku od nieruchomości, opłat śmieciowych, usług noclegowych, usługi transportowe,
  5. refakturowanie przy świadczeniach złożonych, w tym związanych z najmem oraz mediami,
  6. refakturowanie usług a stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego oraz termin odliczenia podatku.
 3. Odliczenie VAT w transakcjach krajowych – warunki i terminy:
  1. moment powstania prawa do odliczenia,
  2. warunki i terminy odliczenia podatku naliczonego,
  3. odliczanie VAT a otrzymanie faktury zakupowej,
  4. otrzymanie faktury zaliczkowej przed jej uregulowaniem,
  5. data sprzedaży, data wystawienia, data otrzymania faktury – istotne różnice znaczeniowe dla odliczenia VAT,
  6. odliczanie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową,
  7. odliczanie VAT przy nabyciu paliwa – karty paliwowe,
  8. ograniczenia w prawie do odliczeń podatku naliczonego,
  9. błędy i pomyłki w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego przez odbiorcę (m.in.: błędne dane odbiorcy, błędne opodatkowanie transakcji, błędna stawka VAT, błędy ilościowe i wartościowe na fakturze),
  10. wady faktury a utrata prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 4. Import usług – najważniejsze kwestie:
  1. usługobiorcy podatnikami VAT w imporcie usług,
  2. miejsce świadczenia w przy świadczeniu usług, m.in. usługi związane z nieruchomościami, transportowe, niematerialne (w tym: reklamy, doradcze, elektroniczne, telekomunikacyjne, licencyjne), uszlachetniania, serwisowe,
  3. podstawa opodatkowania w imporcie usług,
  4. określanie terminu obowiązku podatkowego dla ww. transakcji,
  5. wystawienie faktury a obowiązek podatkowy w VAT,
  6. import usług a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  7. brak faktury a możliwość odliczenia podatku.
 5. Omówienie aktualnych  orzeczeń i interpretacji podatkowych.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby
 • 215,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665