TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 26 maja 2021 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowe

PROGRAM

 • Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT od 1 października 2020 r. oraz zmiany które wejdą w życie w lipcu 2021 :
  • likwidacja deklaracji VAT
  • zmiana w strukturze JPK_VAT od kwietnia oraz lipca 2021r. ,
  • nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy,
  • kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT,
  • kody w przypadku faktur korygujących,
  • kody w przypadku sprzedaży dokumentowanej na kasie fiskalnej,
  • zasady wykazywania dokumentów wewnętrznych w ewidencji VAT,
  • kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi,
  • transakcje międzynarodowe a JPK_VAT,
  • czynności zwolnione z JPK_VAT,
  • mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT,
  • refaktury a JPK_VAT,
  • faktury zaliczkowe a JPK_VAT,
  • świadczenia nieodpłatne a JPK_VAT,
  • odwrotne obciążenie a JPK_VAT,
  • transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a JPK_VAT,
  • wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
  • obowiązek korygowania JPK w terminie 14 dni w przypadku, gdy podatnik sam stwierdza błąd.
 • Ważne zmiany dotyczące płatności na rachunki bankowe zawarte w wykazie podatników VAT czynnych obowiązujące od lipca 2020 r.:
  • rozszerzenie katalogu sytuacji, w których zapłata na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, nie wymaga zawiadomienia organów podatkowych,
  • wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
  • zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego właściwego do złożenia zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
  • uporządkowanie zasad składania zawiadomień o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
  • wsteczne obowiązywanie nowych zasad dotyczących płatności na rachunki bankowe nie zawarte w wykazie podatników VAT czynnych,
  • istotne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zasad zawiadamiania o płatnościach na rachunki nie zawarte w wykazie podatników VAT czynnych.
 • Import towarów w procedurze uproszczonej – zmiana przepisów od lipca 2020 r.:
  • redukcja formalności koniecznych dla stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów – jakie warunki trzeba spełniać, żeby korzystać z procedury uproszczonej w imporcie od lipca 2020 r.?
 • Zmiany dotyczące rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych od 1 stycznia 2020 r. (tzw. quick fixes):
  • nowe unijne regulacje dotyczące dokumentowania WDT,
   • nowe unijne zasady dokumentowania wywozu towaru,
   • zasady unijne a zasady krajowe – objaśnienia MF
  • nowe regulacje dotyczące magazynów typu call-off stock,
  • nowe zasady rozliczania wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych,
 • Nowa matryca stawek VAT,
  • modyfikacja zasad stosowania PKWiU,
  • najważniejsze zmiany w zakresie stawek VAT,
  • wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
  • Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej.
 • SLIM VAT oraz pozostałe zmiany przygotowane przez Ministerstwo Finansów na 2021 r.:
  • zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
  • nowe zasady dotyczące korygowania podatku naliczonego,
  • nowe regulacje dotyczące rozliczania korekt in plus,
  • wydłużenie terminu na odliczenie VAT,
  • zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości,
  • częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych,
  • nowe zasady przeliczania kursów walut,
  • nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów,
  • zmiany dotyczące podzielonej płatności (potrącenia, kursy walut obcych),
  • zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych,
  • zmiany dotyczące procedury TAX FREE
 • Orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe o których powinniśmy znać.
 • Dyskusja na aktualne problemy podatkowe

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby
 • 215,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665