TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 28 czerwca 2022 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

PROGRAM

Wstawienia faktur korygujących – o czym warto wiedzie:

1) Przyczyny wystawienia faktur korygujących:

 • następcze okoliczności wystawienia faktury - wpływ na ujęcie we właściwym okresie rozliczeniowym
 • pierwotne okoliczności wystawienia faktury - wpływ na ujęcie we właściwym okresie rozliczeniowym

2) Czy zawsze istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej:

 • w jakich sytuacjach należy wystawić fakturę korygującą
 • jaki jest termin wystawienia faktury korygującej
 • czy można wystawić kilka faktur korygujących do jednej faktury pierwotnej?
 • czy jest obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury uproszczonej lub faktury RR?
 • obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury wystawionej do paragonu a korekta sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej?
 • faktura korygująca a nota korygującą - jakich pomyłek na fakturze nie można korygować notą?

3) Treść faktury korygującej po zmianie przepisów od 2022 roku:

 • obowiązkowe elementy faktury korygującej po zmianach przepisów od 2022 roku
 • faktury zbiorcze korygujące po zmianach przepisów od 2022 roku
 • faktury korygujące do faktur ustrukturyzowanych

4) Czy powinniśmy  wystawić faktury korygujące „do zera”?

 • wystawianie faktur korygujących „do zera” w interpretacjach organów podatkowych
 • korygowanie strony transakcji lub innych pomyłek poprzez wystawienie faktur korygujących „do zera” - czy prawidłowe?

5) Anulowanie faktury czy jest bezpieczne:

 • aktualne stanowisko organów podatkowych
 • technika anulowania faktury
 • czy można wystawić fakturę korygującą do anulowanej faktury?
 • czy można anulować fakturę poprzez wystawienie faktury korygującej „do zera”?

6) Faktury korygujące wystawione z powodu popełnionego błędu lub nowych okoliczności a moment dokonania korekty podatku należnego i naliczonego od 2021 roku:

 • zwroty towarów, rabaty, zwroty zaliczek
 • zmiana sposobu opodatkowania transakcji lub zmiana strony zobowiązanej do opodatkowania transakcji a korekta u nabywcy i sprzedawcy - np. zmiana ze sprzedaży opodatkowanej na sprzedaż zwolnioną lub zmiana z opodatkowania na zasadach ogólnych na odwrotne obciążenia itp.
 • zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta u nabywcy i sprzedawcy
 • błędny kurs walutowy zastosowany dla przeliczenia podatku VAT
 • korekta sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem - konsekwencje u nabywcy i wystawcy
 • błędy na fakturze (np. błędna data sprzedaży, błędna nazwa towaru lub usługi itp.) a odliczenie VAT i zaliczenie do kosztów u nabywcy
 • odliczenie VAT i korekta w przypadku zawyżenia i zaniżenia kwoty podatku na fakturze pierwotnej (błędna stawka, błędna cena, błędny kurs walutowy itp.) - błędy, które nie powodują u nabywcy utraty prawa do odliczenia VAT i sposoby ich korekty
 • błędna ilość lub zmiana ilości towaru lub usług na fakturze a prawo do odliczenia u nabywcy i korekta u sprzedawcy?
 • błędna cena lub zmiana ceny towaru lub usługi na fakturze a prawo do odliczenia u nabywcy i korekta u sprzedawcy?
 • inne błędy na fakturach a rozliczenie zakupu przez nabywcę i sprzedaży przez dostawce - pytania uczestników

7) Jak  wygląda korygowanie w transakcjach zagranicznych z uwzględnieniem SLIM VAT 3:

 • korekty transakcji WDT, eksportu towarów, eksportu usług
 • korekta transakcji zagranicznych opodatkowanych stawką 0% w razie konieczności opodatkowania stawką krajową - czy wystawiać fakturę korygującą?
 • korekty informacji VAT-UE w związku z korektami transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • korekty WNT, importu usług oraz innych odwrotnych obciążeń od 2021 roku - przyczyna korekty a moment ujęcia w rozliczeniu VAT od 2021 roku
 • korekta importu towarów
 • kurs walutowy przy korektach pojedynczych i zbiorczych

8) Dokumentowanie korekty przez sprzedawcę dla potrzeb rozliczenia VAT oraz moment dokonania korekty:

 • kiedy wymagane jest posiadanie dokumentacji z której wynika, że uzgodniono z nabywcą warunki korekty
 • w jakich sytuacjach można korygować podatek należny dokumentacji z której wynika, że uzgodniono z nabywcą warunki korekty
 • faktura ustrukturyzowana a odmienny moment korekty podatku należnego

Niecodzienne zdarzenia korekty podatku VAT należnego i naliczonego:

1) Korekta z tytułu ulgi na złe długi po orzeczeniu TSUE oraz zmianach przepisów od 2021 roku:

 • korekta podatku należnego po stronie sprzedawcy po zmianach przepisów
 • korekta podatku naliczonego po stronie nabywcy po zmianach przepisów

2) Korekty samochodowe:

 • zmiana przeznaczenia w trakcie użytkowania pojazdu
 • sprzedaż podjazdu a korekta podatku naliczonego

3) Zbycie, likwidacja, zmiana przeznaczenia towarów przed upływem okresu korekty:

 • likwidacja, porzucenie, odsprzedaż inwestycji w obcym środku trwałym a korekta VAT
 • zmiana przeznaczenia towarów handlowych a korekta VAT
 • zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta VAT - jednorazowa czy wieloletnia?

Ujęcie faktur korygujących oraz korekt VAT w JPK_V7:

1) W którym okresie rozliczeniowym w JPK wykazywana jest korekta:

 • korekty podatku VAT ujmowane na bieżąco
 • korekty podatku VAT wymagające korekty JPK_V7
 • korekta JPK_V7 a „czynny żal” – zmiana przepisów od 2022 r.

2) Inne dokumenty, na podstawie których wykazywana jest korekta w JPK_V7

 • korekty wykazywane dokumentem WEW
 • korekty wykazywane na podstawie dokumentów źródłowych

Faktura korekta w Krajowym systemie e-Faktura

 • Elementy niezbędne na fakturze ustrukturyzowanej
 • Błędy w danych teleadresowych jak sporządzić korektę w KSF
 • Czy uzgodnienia z nabywcą wciąż będą obowiązywały przy fakturze ustrukturyzowanej
 • Brak akceptacji nabywcy a wystawienie faktury korygującej

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 300,00 zł  od osoby
 • 270,00 zł dla członków oddziału SKwP  we Włocławku
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665