04 października 2021 roku;  godz. 09:00

szkolenie online

 

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy potrzebnej do wykonywania znowelizowanych obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Biura prowadzące księgi rachunkowe, doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni już od kilku lat objęci są obowiązkami ustawowymi. Obecnie uchwalono nowelizację ustawy AML, która w kwietniu 2021 r. wprowadzi dla nich nowe obowiązki a dotychczasowe modyfikuje. Co istotne do katalogu instytucji obowiązanych włączono pozostałe biura rachunkowe i innych przedsiębiorców, którzy prowadzą jedynie księgi podatkowe i sporządzają deklaracje. Dla tych podmiotów szkolenie będzie okazją, by poznać jakie czynności należy wykonać, by prowadzić działalność zgodnie z przepisami AML.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz ich pracowników.

Prowadzący - Pan Łukasz Pietruk – radca prawny, wykładowca oraz autor publikacji z kilku dziedzin prawa.

Program szkolenia:

Część 1:

1.      Kim jest beneficjent rzeczywisty?

2.      Olbrzymie problemy związane z definicją beneficjenta rzeczywistego, jak rozumieć definicję, jakich wskazówek do tej pory udzielały nam organy administracji.

3.      Definicja na gruncie przepisów unijnych

4.      Definicja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

5.      Zagadnienia problemowe – wielość podmiotów i powiązania pomiędzy nimi

6.      Zagadnienie podmiotów zależnych

7.      Beneficjent rzeczywisty w poszczególnych podmiotach, w zależności od ich struktury prawnej:

a)      Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

b)      Spółka akcyjna

c)      Spółki osobowe

d)     Inne podmioty - stowarzyszenia, fundacje, inne.

8.      Analiza struktury właścicielskiej

9.      Jak właściwie identyfikować beneficjenta rzeczywistego

10.  Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury własnościowej

Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
Część 2:

12.  Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

a)      rozszerzenie zakresu obowiązywania ustawy o wprowadzenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

b)      zmiany w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego instytucji obowiązanej w zakresie działań tej instytucji

c)      zmiany w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego instytucji obowiązanej w odniesieniu do klientów, z którymi utrzymują stosunki gospodarcze

d)      zmiany w zakresie dokumentacji dotyczącej weryfikacji tożsamości klienta

e)      modyfikacja warunków odstąpienia od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

f)       zmiany w zakresie zastosowania środków przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji

g)      zmiany w zakresie przesłanek wyższego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

h)      nowe warunki obowiązki stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego

i)        nowowprowadzone pojęcie działań ograniczających ryzyko

j)        nowe zasady dotyczące przechowywania kopii dokumentów i informacji

k)      dodatkowe wymogi w zakresie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”

l)        rozszerzenie obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programach szkoleniowych

m)   zmiany w zakresie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń

n)      nowa regulacja ochrony przed podejmowaniem działań o charakterze represyjnym

o)      rozszerzenie zakresu obowiązku zachowania w tajemnicy przekazywanych informacji

p)      rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji

q)      zmiany w zakresie informacji podlegających zgłoszeniu

r)       doprecyzowanie biegu terminów na zgłoszenie informacji

s)       nowy obowiązek beneficjenta rzeczywistego w zakresie dostarczania dokumentacji

t)       rozszerzenie podmiotowe w procedurze zgłoszenia

u)      nowe działania w przypadku stwierdzenia rozbieżności

v)      postępowanie wyjaśniające

w)    obowiązek zezwolenia na utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trzecim wysokiego ryzyka

x)      działalność regulowana

y)      Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

z)       nowa procedura związana z wpisem

aa)  rozszerzenie katalogu czynności obwarowanych karą administracyjną

bb)  zmiany w zakresie możliwości nałożenia kary pieniężnej na spółki i osoby fizyczne

13) Pytania i dyskusja.

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych.

OPŁATA

  • 320,00 zł  od osoby
  • 288,00 zł dla członków oddziału
  • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

    na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia 28 września 2021r. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) do dnia 28 września 2021r.  .  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

 

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665