Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
04.11.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
240,- zł od osoby
215,- zł Cena dla członków oddziału
Zapisz się

PLANOWANY TERMIN SZKOLENIA : 04 listopada 2021r. (czwartek), godz. 9,00                                         

Wykładowca: dr Marcin Otręba - absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej. Zdobywał również doświadczenie w  międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT oraz procedurą podatkową. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady z zakresu podatków. Prowadzi szkolenia m.in. dla WSB w Polsce , Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce: Bydgoszcz, Opole, Częstochowa, Bielsko Biała, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego czy Akademii Kształcenia Kadr. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

PROGRAM:

1) Definicja Wewnątrzwspólnotowego Nabycia i Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WNT i WDT)

 • transakcje towarzyszące zmianie właściciela towaru
 • towary nabyte lub zaimportowane na terytorium innego kraju UE i sprowadzane do Polski
 • korekty WNT i WDT

2) Warunki uznania transakcji za WNT i sytuacje w których WNT nie zachodzi

 • zwolnienia stosowane dla podatników zwolnionych z VAT lub nie objętych VAT:

o            podatnicy zwolnieni podmiotowo

o            podatnicy zwolnieni przedmiotowo

o            rolnicy ryczałtowi

o            osoby prawne nie będące podatnikami

 • dostawa towarów z montażem
 • nabycie towarów metodą VAT marża
 • nabycie od podatnika z UE zwolnionego z VAT

3) Opodatkowanie towarów przewożonych z jednego kraju członkowskiego do drugiego kraju członkowskiego bez dokonywania transakcji sprzedaży

4) Nieodpłatna dostawa towarów przewożonych z jednego kraju członkowskiego do drugiego kraju - czy mamy WDT lub WNT?

5) WDT oraz WNT w składzie konsygnacyjnym

 • warunki istnienia składu typu call of stock
 • podstawa opodatkowania
 • obowiązek podatkowy

6) Miejsce opodatkowania WNT oraz WDT

7) Obowiązek podatkowy w WNT i WDT, opodatkowanie zaliczek

8) Podstawa opodatkowania WNT oraz WDT

9) Stawki podatkowe stosowane w WNT

10) Warunki zastosowania stawki 0% w WDT

11) Definicja eksportu towarów - eksport bezpośredni i pośredni

12) Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów

13) Podstawa opodatkowania eksportu towarów

14) Warunki stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów, opodatkowanie zaliczki otrzymanej w poczet transakcji eksportowej

15) Import towarów

 • obowiązek podatkowy w imporcie towarów
 • podstawa opodatkowania

16) Procedury uproszczone w imporcie i samo naliczanie podatku VAT (bez jego zapłaty)

17) Stawki podatkowe stosowane w imporcie towarów

18) Jak unikamy bezpośredniej zapłaty podatku VAT z tytułu importu towarów

19) Transakcje złożone WDT + eksport towarów, WNT + import towarów.

20) Transakcje łańcuchowe transgraniczne- zmiany od 1 lipca 2020 r.

 • miejsce opodatkowania i zasady jego określania
 • obowiązek podatkowy

21) Procedura trójstronna:

 • warunki jej stosowania i korzyści stosowania procedury
 • pierwszy podatnik w procedurze trójstronnej
 • drugi podatnik w tej procedurze - zasady opodatkowania
 • trzeci podatnik w procedurze trójstronnej

22) Zmiany w VAT od 1 stycznia 2020 wskutek wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego Rady UE z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 2018/1912:

 • Nowe zasady dokumentowania WDT i nowe dokumenty niezbędne do stosowania stawki 0%
 • Pisemne oświadczenie nabywcy towarów o dotarciu towarów do jego magazynu na terytorium UE dostarczone do 10 -go następnego miesiąca po dostawie pod groźbą utraty prawa do stosowania stawki 0%
 • Dokumenty dodatkowe
 • Nowa ewidencja, która ma być prowadzona przez każdego podatnika, który przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off stock,

23) Import i eksport usług:

 • określenie miejsca opodatkowania - zasada ogólna oraz wyjątki,
 • określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce,
 • problemy ze stałym miejscem prowadzenia działalności w związku z najnowszym podejściem Ministerstwa Finansów,
 • transakcje związane z nieruchomościami - odmienne miejsce świadczenia usług,
 • transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych
 • delegacje zagraniczne pracowników a import usług,
 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • brak faktury a obowiązek wykazania importu usług,
 • zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług,
 • import usług a konieczność rejestracji VAT-UE,
 • wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.

24) Transport międzynarodowy towarów:

 • pojęcie międzynarodowych usług transportu towarów w świetle ustawy o VAT;
 • miejsce opodatkowania dla usług transportu międzynarodowego towarów oraz usług pomocniczych i pośrednictwa;
 • warunki zastosowanie stawki 0% podatku VAT w świetle ustawy o VAT;
 • międzynarodowe usługi transportu towarów - czy to jest import usług?

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby
 • 215,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia .  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665