Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
03.11.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
240,- zł od osoby
215,- zł cena dla członków oddziału
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ

 • 03 listopada 2021 od godz. 09:00 - 14:00
 • Zajęcia prowadzone są w formule on-line za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć.
 • Każdy uczestnik, który opłacił zajęcia, otrzyma na adres podany w formularzu zgłoszenia, link z dostępem do platformy, co najmniej na dzień przed dniem realizacji.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowe.

PROGRAM

 • Zasady sporządzania pism procesowych.
  • Wymogi formalne pisma.
  • Często spotykane błędy w formułowaniu pism.
  • Podstawa prawna pism.
 • Wybrane istotne czynności dokonywane przez podatników (płatników) przed organami, wzory pism, omówienie istotnych kwestii proceduralnych.
  • Wniosek o wydanie interpretacji podatkowe
   • Wzór wniosku,
   • Istotne kwestie na praktycznych przykładach w zakresie składania wniosków o interpretację podatkową.
   • Postępowanie z wniosku o interpretację od strony praktycznej.
   • Zaskarżanie interpretacji.
  • Wniosek o stwierdzenie nadpłaty
   • Przykładowy wniosek o stwierdzenie nadpłaty - wzór.
   • Zasady składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty – na co zwrócić uwagę, co dołączyć, jak uzasadnić.
   • Postępowanie z wniosku o stwierdzenie nadpłaty.
   • Czy niezasadny wniosek o stwierdzenie nadpłaty może być przyczyną wszczęcia postępowania karnego – skarbowego?
  • Wnioski o ulgi w zapłacie podatku (oraz odsetek od zaległości podatkowych)
   • Przykładowy wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty - wzór.
   • Zasady składania wniosków w sprawie ulg w zapłacie podatków (wniosek o raty, wniosek o umorzenie zaległości itd.), jak formułować, jak uzasadniać na co zwrócić uwagę
   • Stosowanie przepisów o pomocy publicznej w sprawie ulg dla przedsiębiorców.
   • Postępowanie w sprawie ulg w zapłacie podatków.
  • Składanie wniosków dowodowych w trakcie kontroli podatkowej oraz w trakcie postępowania podatkowego
   • Przykładowy wniosek dowodowy – wzór,
   • Zasady formułowania i składania wniosków dowodowych,
   • Uzasadnienie wniosku dowodowego, polemika z organem co do zasadności wniosku.
   • Czy można skutecznie powtórzyć wniosek o przeprowadzenie danego dowodu po odmowie jego przeprowadzenia przez organ?
  • Wniosek o udostępnienie akt sprawy
   • Przykładowe żądanie o wydanie kopii akt sprawy – wzór
   • Wgląd do akt sprawy – możliwość przeglądania, sporządzania kopii oraz odpisów z akt.
   • Utajnianie części materiału dowodowego przez organ - zasady.
   • Dokumentowanie czynności - metryki, protokoły i adnotacji
   • Protokoły – zasady sporządzania – częste kontrowersje.
  • Wniosek o wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu.
   • Przykładowy wniosek o wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu - wzór,
   • Zasady wnioskowania o wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu, podstawa prawna, sposób wnoszenia,
   • Uzasadnianie zasadności wniosku, ewentualna polemika z organem.
  • Zażalenie na postanowienie organu podatkowego.
   • Przykładowe zażalenie – wzór
   • Zasady wydawania postanowień przez organy,
   • Które postanowienia podlegają zażaleniu?
   • Zasady składania zażaleń na postanowienia organów podatkowych,
   • Sposób formułowania zarzutów oraz uzasadnianie zażalenia.
  • Odwołanie od decyzji podatkowej
   • Przykładowe odwołanie – wzór
   • Zasady sporządzania decyzji przez organy podatkowe
   • Zasady składania odwołania od decyzji.
   • Formułowanie zarzutów w odwołaniu i ich uzasadnianie
  • Żądanie uzupełnienia decyzji lub postanowienia
   • Przykładowy wniosek o uzupełnienie decyzji – wzór
   • Zasady wnoszenia żądania o uzupełnienie decyzji oraz wniosku o uzupełnienie postanowienia
   • Podstawa formułowania żądania o uzupełnienie decyzji lub postanowienia
   • Postępowanie w związku ze złożonym żądaniem uzupełnienia decyzji lub postanowienia
  • Wniosek o przywrócenie terminu
   • Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji – wzór
   • Zasady składania wniosków o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej.
   • Podstawa złożenia wniosku o przywrócenie terminu, argumentacja.
   • Postępowanie z wniosku o przywrócenie terminu
  • Wnioski o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną
   • Wniosek o wznowienie postępowania – wzór
   • Zasady wnoszenia o wznowienie postępowania
   • Podstawy oraz zasady formułowania wniosku o wznowienie postępowania.
   • Postępowanie po złożeniu wniosku o wznowienie postępowania
  • Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej.
   • Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej – wzór
   • Zasady wnoszenia o stwierdzenie nieważności decyzji
   • Podstawy oraz zasady formułowania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji.
   • Postępowanie po złożeniu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji.
  • Żądanie zwrotu kosztów postępowania podatkowego
   • Żądanie zwrotu kosztów postępowania - wzór
   • Zasady wnoszenia żądania zwrotu kosztów postępowania
   • Kiedy i jakie koszty zwraca organ podatkowy
   • Postępowanie w sprawie złożonego żądania o zwrot kosztów postępowania.

HARMONOGRAM

08:45 - 9:00 logowanie uczestników
9:00 -10:30 wykład
10:30 - 10:45 przerwa
10:45-12.15 wykład
12:15-12:30 przerwa
12.30 - 14.00 wykład

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby
 • 215,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665