search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs
Tryb:
piątek/sobota
Opłata:
900,- zł od osoby
810,- zł Cena dla członków oddziału SKwP we Włocławku
Zapisz się

CEL:

Celem kursu jest kompleksowe przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz poznanie aktualnie obowiązujących przepisów. Dla ułatwienia zrozumienia omawianych zagadnień i mechanizmów, zajęcia prowadzone będą w formie wykładów połączonych z warsztatami. Podczas zajęć słuchacze otrzymają niezbędne akty prawne i materiały szkoleniowe, których treść łącznie z informacjami podanymi w trakcie wykładu będzie utrwalana i ćwiczona za pomocą zadań praktycznych.

Kurs kierowany jest do osób, które nie miały wcześniej do czynienia z podatkiem dochodowym, jak i do osób które chcą uporządkować i pogłębić swoją wiedzę.

PROGRAM:

Łącznie w ramach seminarium zrealizowanych zostanie 28 godzin lekcyjnych zajęć (2 zjazdy) z zakresu:

1. Wyłączenia przedmiotowe w podatkach dochodowych
2. Zakres obowiązku podatkowego
a) nieograniczony obowiązek podatkowy
b) ograniczony obowiązek podatkowy
3. Źródła przychodów
a) stosunek pracy i stosunki pokrewne
b) działalność wykonywana osobiście
c) pozarolnicza działalność gospodarcza
d) nieruchomości lub ich części
e) najem, podnajem, dzierżawa i poddzierżawa
f) kapitały pieniężne i prawa majątkowe
g) odpłatne zbycie
4. Przedmiot opodatkowania
a) pojęcie dochodu
b) sposób rozliczania straty
5. Działalność gospodarcza w podatku dochodowym ze szczególnym uwzględnieniem form prowadzenia działalności gospodarczej
6. Sposób opodatkowania

a) zasady ogólne
b) podatek liniowy
c)uproszczone opodatkowanie - ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa
7. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej
a) moment powstania przychodu
b) rodzaje przychodów z działalności gospodarczej
c) katalog wyłączeń z przychodów
8. Różnice kursowe - zasady ustalania
9. Koszty uzyskania przychodów - definicja, warunki jakie musi spełniać wydatek by mógł być uznany za koszty uzyskania przychodów, zasady potrącania kosztów z poszczególnych źródeł
10.Potrącalność kosztów w czasie

a) koszty bezpośrednie
b) koszty pośrednie
11. Korekta kosztów uzyskania przychodów
12. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
13. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - definicja

a) warunki podatkowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
b) klasyfikacja środków trwałych
c) składniki majątkowe o wartości do 3.500 zł
d) wartość początkowa środków trwałych
e) metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych
f) terminy dokonywania odpisów amortyzacyjnych
g) stawki amortyzacyjne
h) ewidencja środków trwałych
14. Leasing w podatku dochodowym
15. Szczególne zasady ustalania dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych
16. Zasady ustalania i poboru zaliczek na podatek dochodowy
17. Zeznania podatkowe
18. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
19. Ewidencja przychodów.

ORGANIZACJA:

Zajęcia prowadzone będą w systemie:

piątek - w godz. 16.00 - 20.30, sobota - w godzinach 8.30 - 15.00

Szkolenie uruchamiane jest z chwilą pełnego naboru grupy słuchaczy.

Przewidywany czas trwania kursu -2 tygodnie (2 zjazdy)

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

  • 900,00 zł  od osoby
  • 810,00 zł dla członków oddziału SKwP  we Włocławku
  • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

    na bieżąco opłacone składki członkowskie.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 6 października 2023r. (Dz. U.  poz. 2175).

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665