search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
22.04.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
440,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków oddziału SKwP we Włocławku
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 22 kwietnia 2024 r. od godz. 09.00 do 16.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Beata Tomaszewska - specjalista w zakresie płac

ADRESAT

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy wykonują prace twórcze (np.: programiści, dziennikarze, aktorzy) osób z którymi zawierane są umowy cywilnoprawne. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby związane z obszarem kadrowo-płacowym w korporacjach, firmach średnich i małych, instytucjach lub organizacjach czy pracownicy biur rachunkowych, które zajmują się naliczaniem wynagrodzeń, obsługą płacową, i są odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie wynagrodzeń i zastosowanie przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatku od osób fizycznych przy rozliczaniu wynagrodzeń do których stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr
i płac, pracowników biur rachunkowych, księgowych, którzy są na co dzień zaangażowani w procesy związane
z wynagrodzeniami pracowników jak i osób, które chcą nauczyć się prawidłowo naliczać wynagrodzenia dla osób wykonujących pace twórcze.

CEL

Przeanalizowanie i przećwiczenie na przykładach zasad stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przekazania praw autorskich. Przećwiczenie naliczania wynagrodzenia od brutto do netto przy zastosowaniu 50% KUP, zarówno dla pracowników jak i dziełobiorców. Uwzględnienie wybranych stanowisk urzędowych i orzecznictwa sądowego w zakresie stosowania 50% KUP.

KORZYŚCI

Warsztatowa forma zajęć pozwala uczestnikom przyswoić wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów i uporządkować posiądą wiedzę z tego zakresu. Po zajęciach uczestnicy będą potrafili prawidłowo ustalać wynagrodzenia dla pracownika, który oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymują honoraria autorskie.  Zagadnienia zostaną wyjaśnione w przystępny sposób. Na zajęciach zostaną przeanalizowane i omówione przykłady z życia wzięte co pozwoli uniknąć błędów w codziennej pracy.

FORMA ZAJĘĆ

wykład trenera, analiza przypadków, analiza orzecznictwa, ćwiczenia dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesja odpowiedzi na pytania uczestników zadawane na bieżąco oraz na podsumowanie zajęć po zrealizowaniu programu.

PROGRAM

 1. Prawa autorskie majątkowe.
 2. Definicja honorariów autorskich.
 3. Dokumentowania prawa do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 4. Płaca minimalna, a honoraria autorskie- klasyfikacja GUS.
 5. Zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia z umowy o pracę.
 6. Naliczanie wynagrodzeń pracownikom uprawnionym do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów:
  • Dodatki za prace w porze nocnej i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • Wynagrodzenie za urlop,
  • Wynagrodzenie chorobowe,
  • Członkostwo w PPK
 7. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku obliczonego zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021 r.
 8. Limit roczny 50% kosztów uzyskania przychodów.
 9. Zbieg zwolnień podatkowych „zerowy PIT” i stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla wynagrodzeń wypłacanych ze stosunku pracy – przykłady na listach płac,
 10. Omówienie rocznego rozliczenia wynagrodzenia.
 11. Rozliczanie 50% kosztów uzyskania przychodów od przychodów z umowy o dzieło.
  • Podleganie składkom społecznym umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem
  • Stosowanie preferencji podatkowych
  • Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku obliczonego zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021 r w przypadku naliczenia wynagrodzenia z umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem
 12. Stosowanie oświadczeń podatkowych mających wpływ na naliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-2.
 13. Roczne rozliczenia podatkowe PIT-4R.
 14. Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 zasady wystawiania
 15. Podsumowanie – pytania uczestników.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 440,00 zł  od osoby
 • 400,00 zł dla członków oddziału SKwP  we Włocławku
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 6 października 2023r. (Dz. U.  poz. 2175).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665