Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
30.05.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł cena dla członków oddziału SKwP we Włocławku

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 30 maja 2023 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Piotr Olszewski - radca prawny zajmujący się problematyką prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończył aplikację inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu, gdzie zdając egzamin państwowy, nabył uprawnienia inspektora pracy. W latach 2008‑2012 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Jest ekspertem do spraw prawa pracy w jednej z największych polskich korporacji. Jednocześnie świadczy usługi na rynku usług prawnych w zakresie szerokopojętego prawa pracy. Z powodzeniem prowadzi szkolenia zamknięte oraz otwarte. Podczas szkoleń prezentuje praktyczne podejście do interpretacji przepisów prawa pracy i metodykę kontroli organów Inspekcji Pracy

OPIS

Osoby zajmujące się prawem pracy muszą w 2023 r. mierzyć się z ogromnymi wyzwaniami. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości pracowników i środków działających podobnie do alkoholu weszła w życie 21.02.2023r. Przepisy dotyczące pracy zdalnej obowiązują od 07.04.2023r. Z kolei 26.04.2023r. Kodeks pracy wzbogaciły przepisy wdrażające m.in. dyrektywę work‑life balance. Nowelizacja przyznała pracownikom nieznane dotąd szerokie uprawnienia.

PROGRAM

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca dyrektywę work-life balance dotyczącą równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, w tym:

 • nowe zasady zawierania umowy o pracę na okres próbny,
 • jednoczesne pozostawanie pracownika w stosunku pracy z innym pracodawcą lub zatrudnieniu na innej podstawie niż stosunek pracy,
 • nowa treść umowy o pracę oraz informacji o warunkach zatrudnienia,
 • zmiany w zasadach nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony,
 • szkolenia a czas pracy,
 • dodatkowe przerwy w czasie pracy,
 • prawo do zwolnienia pracownika od pracy z powodu siły wyższej w tym zasady nabycia prawa do zwolnienia i korzystania z niego,
 • urlop opiekuńczy: przesłanki nabycia prawa do urlopu, zasady udzielania urlopu i relacje do pozostałych uprawnień przewidzianych w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy,
 • poszerzenie zakresu ochrony stosunku pracy wynikającej z przepisów regulujących uprawnienia rodzicielskie,
 • zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego,
 • urlop rodzicielski po nowemu: zmieniony wymiar i zasady udzielania urlopu rodzicielskiego,
 • zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego,
 • urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego a wybrane zapisy projektu nowelizacji,
 • wpływ nowelizacji na zasady udzielania urlopu wychowawczego,
 • zmiany w przepisach dotyczących opieki nad zdrowym dzieckiem,
 • elastyczna organizacja pracy,
 • nowe wykroczenia w przepisach Kodeksu pracy.

Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu:

 • cel wprowadzenia regulacji dotyczącej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
 • przesłanki umożliwiające pracodawcy wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników lub środków działających podobnie do alkoholu,
 • obowiązki spoczywające na pracodawcy w związku z kontrolą trzeźwości pracowników lub środków działających podobnie do alkoholu,
 • zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu,
 • prewencja a pozostałe możliwości reakcji pracodawcy wobec pracownika, co do którego zachodzi podejrzenie stawienia się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
 • zakres informacji przetwarzanych przez pracodawcę w związku z kontrolą trzeźwości pracowników lub środków działających podobnie do alkoholu,
 • zasady przetwarzania informacji o obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • konsekwencje wynikające z podjęcia czynności zawodowych przez pracownika stawiającego się w pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywającego alkohol w czasie pracy.

 Praca zdalna w ujęciu Kodeksu pracy w tym w szczególności:

 • definicja pracy zdalnej a wynikające z niej dla pracodawcy konsekwencje,
 • rodzaje pracy zdalnej,
 • zasady świadczenia pracy zdalnej,
 • tryby i sposoby wprowadzenia zasad wykonywania pracy zdalnej w tym w szczególności: porozumienie dotyczące pracy zdalnej, regulamin pracy zdalnej (wymóg formalny a praktyczna potrzeba jego stworzenia),
 • sytuacje obligujące pracodawcę do uwzględnienia wniosku pracownika o pracę zdalną,
 • nowa treść informacji o warunkach zatrudnienia przy świadczeniu pracy zdalnej,
 • sposoby zaprzestania wykonywania pracy zdalnej,
 • obowiązki pracodawcy zlecającego pracę zdalną,
 • praca zdalna a przychód ze stosunku pracy,
 • kontrola w miejscu świadczenia pracy zdalnej,
 • ograniczenia co do zlecania pracy zdalnej,
 • okazjonalna praca zdalna.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 330,00 zł  od osoby
 • 300,00 zł dla członków oddziału SKwP  we Włocławku
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665