search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
29.07.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
400,- zł od osoby
360,- zł Cena dla członków oddziału SKwP we Włocławku
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 29 lipca 2024 w godz. 09.00-14.45
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom aktualnej wiedzy zgodnej z najnowszymi stanowiskami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) oraz Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), umożliwiającej skuteczne dostosowanie praktyk zatrudnieniowych do obowiązujących przepisów, w tym zrozumienie i właściwe wdrożenie ewentualnych zmian w zakresie prawa pracy oraz skuteczne przygotowanie do ewentualnych kontroli ze strony PIP, obejmujących nowe wytyczne, procedury i oczekiwania inspektorów.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pracowników działu kadr i płac.

WYKŁADOWCA

Mariola Niełacna - W pracy wykorzystuję ponad 20-letnie doświadczenie i staż pracy w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku Starszego Inspektora Pracy - Specjalisty, gdzie uzyskała specjalizację w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia, które związane są z wykonywaniem pracy zarobkowej, legalnością wszelkiego zatrudnienia oraz przestępstwa przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową. Wieloletni kontroler, oskarżyciel publiczny i wykładowca.

Swoją wiedzę poszerzyła kończąc studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Ochrony Danych Osobowych w Administracji i Biznesie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wykłada prawo pracy na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz prowadzi szkolenia i kursy zawodowe współpracując w firmami szkoleniowymi w Polsce. Współpracuje z kancelarią prawną i pracodawcami zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego (jednostek budżetowych).

PROGRAM

1. Zmiany dotyczące zawierania umów o pracę

 • nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów na okres próbny,
 • zmiany w zakresie umów na czas określony,
 • wniosek pracownika o zmianę niektórych warunków zatrudnienia,
 • obligatoryjne obniżenie wymiaru etatu,
 • zatrudnienie w niepełnym wymiarze – nowe zasady,
 • uzasadnienie wypowiedzenia – zmiany dotyczące umów na okres próbny i na czas określony.

2. Zamiany w informacji o warunkach zatrudnienia

 • rozszerzenie obowiązku informacyjnego – zmiana klauzuli z art. 29 § 3,
 • sposób i termin przekazywania informacji o warunkach zatrudnienia,
 • nowa umowa/porozumienie zmieniające a nowa informacja,
 • odpowiedzialność pracodawcy i sankcja wykroczeniowa,
 • obowiązek informowania o polityce szkoleniowej, wolnych stanowiskach i procedurach awansu.

3. Zmiany w czasie pracy i zasadach uczestniczenia w szkoleniach

 • prawo do obniżonego wymiaru czasu pracy – nowe zasady,
 • zakaz pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych – nowe oświadczenia,
 • dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy,
 • nowe obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń dla celów wykonywania pracy,
 • przyznanie pracownikowi prawa do nieodpłatnego szkolenia,
 • polityka szkoleniowa w firmie: obowiązek czy dobrowolność,
 • dni wolne na opiekę nad dzieckiem.

4. Elastyczna organizacja pracy

 • warunki skorzystania z nowych przywilejów,
 • treść wniosku i terminy na poinformowanie o uwzględnieniu lub przyczynie odmowy,
 • odwołanie i skrócenie wniosku – powrót do poprzedniej organizacji pracy.

5. Dodatkowe dni wolne - zwolnienie z powodu działania siły wyższej

 • przesłanki ubiegania się o zwolnienie od pracy,
 • wniosek – termin i forma,
 • uprawnienie w dniach i godzinach,
 • zasada proporcjonalności i zaokrąglania.

6. Urlop opiekuńczy - nowe uprawnienie pracownicze

 • prawa pracownika i pracodawcy w zakresie urlopu opiekuńczego – obowiązki, odmowa i konsekwencje,
 • wymiar, forma i termin wnioskowania o urlop opiekuńczy,
 • informacje we wniosku a RODO,
 • kontrola PIP a sankcje za nieudzielnie urlopu opiekuńczego,
 • ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę opiekunowi.

7. Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego, macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego

 • termin wykorzystania urlopu ojcowskiego - nowe zasady,
 • wniosek o urlop ojcowski – forma i termin,
 • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego,
 • zasady udzielenia urlopu rodzicielskiego,
 • nieprzenoszalna cześć urlopu rodzicielskiego,
 • urlop rodzicielski dla pracownika – ojca,
 • praca w czasie urlopu rodzicielskiego – forma wniosku, terminy,
 • wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego w związku z pracą w trakcie jego trwania,
 • rezygnacja z urlopu rodzicielskiego – zasady.

8. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników

 • nowe obowiązki nałożone na pracodawców,
 • postanowienia wprowadzone do regulaminów pracy- treść, terminy, zmiany treści regulaminów,
 • poprawne przeprowadzanie kontroli przez pracodawcę – procedury i zasady,
 • przeprowadzanie kontroli trzeźwości a czas pracy,
 • dokumentacja związana z kontrolą w aktach osobowych.

9. Praca zdalna w Kodeksie pracy

 • praca zdalna – całkowita, częściowa lub okazjonalna – równice i cechy wspólne,
 • jednostronne polecenie pracy zdalnej – przesłanki, możliwości i konsekwencje, obowiązujące ustalenia dotyczące pracy zdalnej w zakładzie – sposób wprowadzania, dowolność czy konieczność,
 • rodzaje pracy zdalnej a obowiązki pracodawcy,
 • kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie,
 • grupa uprzywilejowana a obowiązki pracodawcy,
 • zasady BHP i ochrony danych osobowych przy pracy zdanej
 • zwroty kosztów ryczałty i ekwiwalenty,
 • praca zdalna a elastyczna organizacja pracy – różnice.

10. Podsumowanie zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej – aktach osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

 • zmiany w aktach osobowych,
 • ewidencja czasu pracy przy pracy zdalnej (hybrydowej i okazjonalnej),
 • potwierdzanie obecności na stanowisku pracy i lista obecności w modelu hybrydowym,
 • zgoda pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia- nowe oświadczenia, forma i tryb.
 • świadectwo pracy po zmianach.

11. Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
12. Odpowiedzi na pytania.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 400,00 zł  od osoby
 • 360,00 zł dla członków oddziału SKwP  we Włocławku
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 6 października 2023r. (Dz. U.  poz. 2175).

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665