Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23 i 24.06.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
600,- zł od osoby
570,- zł cena dla członków

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 23 i 24 czerwca 2021 r. od godz. 09.00 do 16.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania średniozaawansowanych i zaawansowanych prac związanych z rozliczeniem podatku VAT poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce ustawy podatkowej, w tym prawa do obniżenia podatku i do zwrotu podatku. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione mechanizmy ograniczające wyłudzenia i ich konsekwencje dla podatników oraz pułapki czyhające w obrocie gospodarczym na podatników podatku VAT. Wskazane zostaną praktyczne sposoby rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów w tym obszarze. Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w szczególności w tematyce podatku VAT.

PROGRAM

Dzień pierwszy:

 1. Podatnicy podatku VAT – obowiązek rejestracyjny, prawo do wyboru zwolnienia.
 2. Przypomnienie zasad kierujących podatkiem VAT.
 3. Zasady odliczenia podatku:
  1. prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE,
  2. moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do podatku naliczonego,
  3. orzecznictwo krajowe oraz UE.
 4. Faktury otrzymane po terminie a prawo do podatku naliczonego. Nadrzędność dyrektywy unijnej nad przepisami krajowymi.
 5. Faktury korygujące – prawa i obowiązki stron transakcji. Nowy ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących.
 6. Prawo do podatku naliczonego a WNT wykazane z opóźnieniem.
 7. Samochód w firmie – zasady odliczenia, najnowsze zmiany. pułapki, orzecznictwo, interpretacje podatkowe.
 8. Wyłączenia stosowania obniżenia podatku. Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem usług gastronomicznych i hotelowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnień Ministerstwa Finansów.
 9. Różnica między fakturą wadliwą a nierzetelną jako źródłem podatku. Metodologia „dobrej wiary” a faktura nierzetelna.
 10. Narzędzia uszczelniające system podatku VAT:
  1. procedury rejestracyjne,
  2. nowa baza podatników – biała księga – korzyści i negatywne skutki dla podatnika. dla podatnika,
  3. split payment; kiedy obowiązkowy, kiedy dobrowolny – zasady stosowania; sposoby na uwolnienie środków z subkonta VAT,
  4. elektroniczne ewidencje, deklaracje i informacje podsumowujące, pliki JPK – korzyści dla podatnika.
 11. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności – nowe zasady wprowadzone w 2019 roku:
  1. prawa i obowiązki wierzyciela,
  2. prawa i obowiązki dłużnika.
 12. Zasady zwrotu podatku:
  1. terminy i zasady zwrotu,
  2. przyspieszony zwrot,
  3. zwrot a split payment,
  4. szczególne procedury – zabezpieczenia i zwrot pod kredyt podatkowy.
 13. Sankcje: dodatkowe zobowiązanie podatkowe, przesłanki stosowania przez organy podatkowe art. 108 ustawy o VAT.
 14. Najnowsze orzecznictwo sądów krajowych i TSUE.

Dzień drugi:

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów:
  1. warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT,
  2. dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru),
  3. nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 01.01.2020r.,
  4. numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0% (w tym zmiany w prawie unijnym od 01.01.2020r.),
  5. sprzedaż za pośrednictwem magazynu call-of stock zlokalizowanego w kraju i za granicą (w tym zmiany i ujednolicenie przepisów unijnych w zakresie procedury magazynu call-off stock od 01.01.2020r.),
  6. podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów),
  7. korekty w WDT/WNT – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?
  8. zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania,
  9. zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem,
  10. kurs waluty a obowiązek podatkowy w transakcjach transgranicznych,
  11. obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej – utrata prawa do stawki 0% od 01.01.2020r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy – zmiana zasad.
 2. Eksport towarów:
  1. eksport pośredni i bezpośredni – różnice,
  2. obowiązek podatkowy w eksporcie - zaliczka, warunki dostawy a obowiązek podatkowy,
  3. warunki stosowania stawki VAT 0 % (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne).
 3. Transakcje łańcuchowe:
  1. definicja transakcji łańcuchowej,
  2. jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru,
  3. ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma) – najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i jego znaczenie,
  4. nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w dostawie łańcuchowej od 01.01.2020r.,
  5. obowiązek podatkowy w transakcji łańcuchowej,
  6. transakcja łańcuchowa a prawo do stosowania stawki 0%,
  7. transakcje łańcuchowe z dostawą eksportową albo importową – jak prawidłowo rozliczać?
  8. procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) – warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.
 4. Dostawa z montażem:
  1. pojęcie dostawy z montażem - czy każda czynność polegająca na zmontowaniu, zainstalowaniu lub uruchomieniu towaru skutkuje uznaniem dostawy za dostawę z montażem?
  2. wymagane dokumenty,
  3. dostawa z montażem a WDT, WNT i eksport – różnice w rozliczeniu,
  4. moment powstania obowiązku podatkowego w dostawie z montażem – wydanie towaru, czy zakończenie montażu?
  5. opodatkowanie zaliczek, płatności częściowych, ratalnych,
  6. fakturowanie
 5. Transgraniczne świadczenie usług:
  1. miejsce świadczenia usług - zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów),
  2. definicja podatnika, siedziby działalności, stałego miejsca wykonywania działalności - jak ustalić miejsce wykonania usługi?
  3. usługi związane z nieruchomościami - zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?),
  4. usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne - zasady ustalania miejsca świadczenia,
  5. usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów - zasady ustalania miejsca świadczenia,
  6. wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach - jak ustalić zasady opodatkowania?
  7. moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług,
  8. obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z transgranicznymi usługami,
  9. refakturowanie usług międzynarodowych,
  10. zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem.
 6. Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie trwania szkolenia (w tym na czacie).

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 600,00 zł  od osoby
 • 570,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665