search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
13.04.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
4000,- zł od osoby
3600,- zł Cena dla pracowników członków wspierających oddział SKwP we Włocławku
3600,- zł Cena dla osób kontynuujących naukę w ścieżce Certyfikacji Zawodu Księgowego po I st.
3600,- zł Cena dla członków zwyczajnych oddziału SKwP we Włocławku

KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI

 Rozpoczęcie kursu 13.04.2024r. godz.08:00

Grafik zajęć - do pobrania

CEL

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty
ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie certyfikatu II-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP.

UCZESTNICY KURSU

Słuchaczami kursu mogą być osoby:

1) posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie lub
 • tytułem technika rachunkowości lub
 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,

2) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego oraz rozumiejące istotę
i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

PROGRAM

1) Rachunkowość z elementami etyki zawodowej

 • Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacjach pozarządowych działających w oparciu o przepisy pożytku publicznego i wolontariacie
 • Aktywa pieniężne
 • Rozrachunki i fundusze specjalne
 • Obrót materiałowy i towarowy
 • Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
 • Inwestycje i zobowiązania finansowe
 • Kapitał (fundusz) własny
 • Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
 • Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja kosztów
  i ewidencja produktów
 • Pozostała działalność operacyjna i działalność finansowa
 • Wynik finansowy i jego obowiązkowe obciążenia
 • Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości), obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych wynikające z ustawy o rachunkowości oraz obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych i zatwierdzeniem rocznych sprawozdań finansowych

2) Prawo podatkowe

 • Podatek od towarów i usług (VAT)
 • Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
 • Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT
 • Podatki i opłaty kosztowe
 • Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

3) Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego
 • Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego
 • Wybrane zagadnienia z prawa pracy
 • Wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych

ILOŚĆ GODZIN

184 godziny lekcyjne (w tym 4 godziny egzaminu)

TRYB ZAJĘĆ

 • system weekendowy co dwa tygodnie w soboty i niedziele od godz. 08.00 do 14.45

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Kurs w trybie on-line, (tzw. webinar) będzie realizowany poprzez platformę do zdalnego nauczania. Każdy uczestnik otrzyma link z dostępem do platformy. Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Uczestnicy będą mogli kontaktować się z wykładowcą zadając pytania online lub na czacie.

Odpłatność za kurs:

- 4.000 zł od osoby

- 3.600 zł. dla pracowników członków wspierających oddział SKwP we Włocławku

- 3.600 zł. dla osób kontynuujących naukę w ścieżce Certyfikacji Zawodu Księgowego po I st.

- 3.600 zł. dla członków zwyczajnych oddziału SKwP we Włocławku

Warunkiem udzielania rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie

- Istnieje możliwość dokonywania płatności w ratach.

Cena kursu zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, koszt podręczników, materiały przygotowane przez wykładowców, opłata za egzamin

 

Organizacja kursu:

Słuchacze są poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania w formie pisemnych prac kontrolnych oraz testów.Po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczestnicy przystępują do egzaminów końcowych.

Zakończenie kurs:

Kurs kończy się egzaminem pisemnym w trybie stacjonarnym.

Osoba, która ukończyła kurs i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175) oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji specjalisty ds. rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

 

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665