search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
06.04.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1800,- zł od osoby
1600,- zł Cena dla pracowników członków wspierających
1600,- zł Cena dla członków zwyczajnych

 Rozpoczęcie kursu 06.04.2024r., godz. 08:00

Harmonogram spotkań

Lp.

Data

zajęć

Dzień

Ilość jedn. dydakt.

Godziny zajęć

1

06.04.2024r.

sobota

8

08:00 – 14:45

2

07.04.2024r.

niedziela

8

08:00 – 14:45

3

20.04.2024r.

sobota

8

08:00 – 14:45

4

21.04.2024r.

niedziela

8

08:00 – 14:45

5

11.05.2024r.

sobota

8

08:00 – 14:45

6

12.05.2024r.

niedziela

8

08:00 – 14:45

7

25.05.2024r.

sobota

8

08:00 – 14:45

8

26.05.2024r.

niedziela

8

08:00 – 14:45

9

08.06.2024r.

sobota

8

08:00 – 14:45

10

09.06.2024r.

niedziela

8

08:00 - 14:45

11

15.06.2024r.

sobota

8

08:00 – 14:45

12.

22.06.2024r.

sobota

2

egzamin

09:00 – 10:30

WYMAGANIA WSTĘPNE

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 • posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie,
 • uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

CEL

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej uzyskanie certyfikatu I-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

1) Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej

 • Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
 • Rachunkowość jako system informacyjny
 • Charakterystyka aktywów i pasywów
 • Operacje gospodarcze
 • Dowody księgowe
 • Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
 • Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych
 • Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze
 • studium przypadku - od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat
 • Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
 • Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

2) Wybrane zagadnienia publicznoprawne

 • System podatkowy w Polsce
 • Podatek od towarów i usług (VAT – podstawowe zagadnienia)
 • Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
 • Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka
 • Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczenia

ILOŚĆ GODZIN

82 godziny lekcyjne (w tym 2 godziny egzaminu)

TRYB ZAJĘĆ

 • system weekendowy, zasadniczo, co dwa tygodnie w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 14.45

TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ

6 kwietnia 2024 r. - planowany termin zakończenia czerwiec 2024 r.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA

Formą zaliczenia kursu jest łącznie:

 • uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych,
 • zaliczenie prac kontrolnych,
 • pisemny egzamin kwalifikacyjny.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest potwierdzenie efektów kształcenia określonych
w ramowym programie nauczania i uzyskanie, na potrzeby:

 • ukończenia kursu (zaświadczenie według przepisów MEN) – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
 • otrzymania certyfikatu SKwP – co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania
  i nie mniej niż 40% punktów z każdej części egzaminu.

 

OPŁATA

- 1.800 zł. od osoby

- 1.600 zł dla pracowników członków wspierających

- 1.600 zł dla członków zwyczajnych

Warunkiem udzielania rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki.

ZAKOŃCZENIE KURSU

Kurs kończy się egzaminem pisemnym w trybie stacjonarnym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikatu księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665