Miasto:
Typ:
szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
240,- zł od osoby
215,- zł cena dla członków oddziału
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ

 • 22 września 2021 r. od godz. 09:00 – 14:00 
 • Zajęcia prowadzone są w formule on-line za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć.
 • Każdy uczestnik, który opłacił zajęcia, otrzyma na adres podany w formularzu zgłoszenia, link z dostępem do platformy, co najmniej na dzień przed dniem realizacji.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami.

Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy.

W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR.

Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką.

Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

 

PROGRAM

I  VAT SLIM 2

 • Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług:
  • brak przepisów a korekta VAT in minus w imporcie usług i WNT w interpretacjach organów podatkowych,
  • sposób uregulowania korekty VAT in minus od października 2021 r.
 • Korekta deklaracji VAT związana z odwrotnymi obciążeniami - :
  • skutki orzeczenia TSUE C-895/19 z 18 marca 2021 r. dla podatników VAT - możliwość nienależnie zapłaconego VAT oraz odsetek od zaległości podatkowych,
  • likwidacja przepisów związanych z korektą odwrotnych obciążeń (w tym WNT i importu usług) po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 • Nowe możliwości korygowania deklaracji w związku z opóźnionym odliczeniem podatku naliczonego:
  • realizacja prawa do odliczenia poprzez korektę deklaracji po upływie terminu do odliczenia VAT naliczonego na podstawie obecnie obowiązujących przepisów,
  • ułatwienie realizacji prawa do odliczenia poprzez korektę deklaracji po upływie terminu do odliczenia VAT naliczonego na podstawie nowelizowanych przepisów.
 • Zmiana przepisów o uldze na złe długi w związku z orzeczeniem TSUE oraz wydłużenie okresu dającego możliwość korekty:
  • skutki orzeczenia TSUE C-335/19 z dnia 15 października 2020 r. dla podatników VAT - możliwość korzystania z ulgi na złe długi bez względu na status nabywcy,
  • likwidacja przepisów związanych z ograniczeniami korzystania z ulgi na złe długi ze względu na status nabywcy,
  • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi w wyniku korekty deklaracji VAT.
 • Nowe możliwości transferów z rachunku VAT:
  • możliwość wpłaty składki KRUS,
  • możliwości transferu środków między rachunkami VAT w różnych bankach.
 • Wydłużenie terminu złożenia VAT-26 w celu skorzystania ze 100% odliczenia VAT:
  • obecne restrykcyjne zasady składania VAT-26 oraz ich negatywne skutki,
  • planowane wydłużenie terminu złożenia VAT-26.
 • Dodatkowe możliwości składania oświadczenia o dobrowolnym opodatkowaniu sprzedaży budynków, lokali i budowli:
  • dotychczasowe zasady składania oświadczenia o dobrowolnym opodatkowaniu sprzedaży budynków, lokali i budowli,
  • wprowadzenie dodatkowej możliwości składania oświadczenia o dobrowolnym opodatkowaniu sprzedaży budynków, lokali i budowli.
 • Możliwość korekty deklaracji w przypadku niewykazania importu w procedurze uproszczonej:
  • obecne dotkliwe skutki braku możliwości korekty deklaracji VAT w przypadku niewykazania importu towarów w procedurze uproszczonej,
  • planowane zasady korekty deklaracji VAT umożliwiające uniknięcia negatywnych skutków w przypadku niewykazania importu towarów w procedurze uproszczonej.
 • Dostosowanie definicji ustawowych do umowy Brexitowej (zapisy dotyczące Irlandii Północnej):
  • modyfikacja definicji terytorium Unii Europejskiej w związku z Brexitem,
  • określenie w polskiej ustawie o VAT statusu Irlandii Północnej dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Doprecyzowanie zasad rozpoznawania transakcji łańcuchowych eksportowych i wewnątrzwspólnotowych w kontekście organizacji transportu:
  • niekorzystne interpretacje organów podatkowych w przypadku organizacji transportu przez pierwszy podmiot biorący udział w transakcji łańcuchowej,
  • modyfikacja przepisów pozwalająca na bezpieczne wykazanie eksportu towarów lub WDT przez pierwszy podmiot w łańcuchu dostaw w przypadku organizacji transportu przez ten podmiot.

II Faktura ustrukturyzowana

 • Definicja faktury ustrukturyzowanej jako nowego rodzaju faktury elektronicznej.
 • Czy wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej będzie dobrowolne czy obowiązkowe dla określonych branż?
 • Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a akceptacja odbiorcy faktury.
 • Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
 • Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych:
  • czy faktury „tradycyjne” można korygować w formie ustrukturyzowanej?
  • czy faktury ustrukturyzowane można korygować w formie „tradycyjnej”?
  • czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?
 • Czy można wystawić duplikat faktury ustrukturyzowanej?
 • Narzędzie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych - Krajowy System e-Faktur (KSeF):
  • wystawianie faktur w KSeF a możliwość korzystania z dotychczasowych systemów do fakturowania,
  • autoryzacja faktur w systemie KSeF,
  • sposób wyznaczania osób upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
  • obowiązek informowania organów podatkowych o osobach upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
  • sposób odbierania faktur w systemie KSeF,
  • możliwość przekazania faktur nabywcom nie zarejestrowanym w KSeF (tzw. anonimowy dostęp - np. dla nabywców detalicznych),
  • przechowywanie faktur w KSeF - w jaki sposób i przez jaki okres będą przechowywanie daktury w KSeF?
  • zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.
 • Udogodnienia związane w wystawianiem faktur ustrukturyzowanych:
  • uproszczona możliwość dokonywania korekty VAT in minus po stronie nabywcy i dostawcy,
  • przyspieszony zwrot VAT,
  • automatyczne zapewnienie autentyczności, integralności oraz czytelności faktur,
  • brak obowiązku dostarczania JPK_FA.

III  Objaśnienia Ministerstwa Finansów do zasad korygowania podatku VAT od 2021 roku:

 • Przypomnienie zasad dokonywania korekty in minus po stronie nabywcy i dostawcy obowiązujących od 2021 roku.
 • Spełnienie warunku korekty w świetle objaśnień i przykładów Ministerstwa Finansów.
 • 3 Dokumentacja, z której wynika ustalenie warunków korekty w świetle objaśnień i przykładów Ministerstwa Finansów.

IV Zmiany w strukturze JPK

 • MPP
 • Dokumentowanie przejazdów firmowych do 50 km
 • Zmiana w oznaczeniu TP
 • Zmiana oznaczeń do 1 stycznia 2021 w związana ze sprzedażą na odległość

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby
 • 215,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665