Miasto:
Włocławek
Typ:
szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
320,- zł od osoby
288,- zł cena dla członków oddziału
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 10 września 2021 r. od godz. 09.00
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar), poprzez platformę clickmeeting.com. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda z Katedry Rachunkowości  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doświadczony i długoletni wykładowca SKwP.

Cel szkoleniaPrezentacja i analiza problematyki środków trwałych oraz  nieruchomości inwestycyjnych zarówno w kontekście prawa bilansowego jak i podatkowego. Odrębność analizowanych kategorii ujawnia się zarówno w prawie bilansowym (UoR, KSR, MSR), jak również prawie podatkowym. W ramach szkolenia zaprezentowana zostanie analiza porównawcza zarówno pierwotnej wyceny, zmian w trakcie roku obrotowego, jak również wyceny dokonywanej w zamknięciu rocznym oraz zeznaniu podatkowym. Zostaną uwzględnione analizy w zakresie postanowienia KSR oraz różnice z MSR/MSSF. Przedstawiona zostanie również problematyka tworzenia podatków odroczonych wynikająca z różnic w ujęciu bilansowym i podatkowym.

Odbiorcy szkolenia: Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych bezpośrednio oraz pośrednio za ujęcie i rozliczanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości inwestycyjnych, jak również dla osób chcących nabyć lub zaktualizować wiedzę w zakresie sposobu prezentacji i wyceny tych zasobów. Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

PROGRAM

 1. Istota pojęcia środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne
  • „Podatkowe” i „bilansowe” rozróżnienie środków trwałych
  • Nieruchomości (środek trwały czy nieruchomość inwestycyjna)
  • Niskocenne składniki środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
  • Pojęcie środków trwałych wg MSR (MSR 16) i KSR (KSR 11) – analiza porównawcza dla polskich warunków
  • Możliwość reklasyfikacji środka trwałego i nieruchomości inwestycyjnych
 1. Podatkowa i bilansowa wycena wartości początkowej środków trwałych
  • Cena nabycia a cena zakupu - niezbędność kosztów zakupu
  • Koszt wytworzenia środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnej w tym koszty finansowania
  • Znaczenie podatków (pośrednie i bezpośrednie) w wycenie
  • Prawa majątkowe a wycena środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych
  • Wycena zasobów otrzymanych niepieniężnie
  • Odłączenie oraz przyłączenie części składowych oraz peryferyjnych
 1. Procedura obrachunkowa środków trwałych
  • Metody naliczania i ustalania amortyzacji
   • Uwzględnianie wartości końcowej (rezydualnej)
   • Terminarz i rozkład czasowy amortyzacji
   • Uproszczenia w amortyzacji
   • Podwyższanie, obniżanie i stawki indywidualne w amortyzacji
   • Zarządzanie stawkami amortyzacyjnymi w podatkach i rachunkowości
  • Amortyzacja samochodów osobowych
  • Możliwość korekty metod i stawek amortyzacyjnych wg ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
 1. Aktualizacja wyceny środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnej oraz test na utratę wartości
  • Modernizacja i remont - analiza porównawcza w prawie bilansowym i podatkowym
  • Likwidacja środków trwałych (w tym analiza możliwości częściowych likwidacji środka trwałego)
  • Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży
  • Test na utratę wartości
  • Wycena nieruchomości inwestycyjnej według kosztu historycznego i w wartości godziwej i jej skutki
 1. Podatek odroczony a wycena środków trwałych
  • Różnice trwałe a różnice przejściowe
  • Rezerwy i aktywa z odroczonego podatku dochodowego
  • Uwarunkowania tworzenia aktywów z odroczonego podatku w polskich realiach
 1. Przepisy tarczowe i około tarczowe:
  • Jednorazowy odpis amortyzacyjny
  • Odpis na specjalny fundusz inwestycyjny
  • Rozliczanie strat podatkowych

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 320,00 zł  od osoby
 • 288,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia 06 września.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia 06 września.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665