Miasto:
Włocławek
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy, popołudniowy
Opłata:
1200,- zł od osoby
1140,- zł dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
1080,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

Podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowego st.I

( 82 godz.) zajęć dydaktycznych

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Słuchaczami Kursu podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

PROGRAM:

1.Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
2. Wybrane zagadnienia publicznoprawne

Czas trwania kursu:

82 godz. zajęć dydaktycznych, w tym 2 godziny zaliczenia końcowego.

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w obrębie zawodu księgowego.

Odpłatność za kurs:

- 1.200 zł. od osoby

- 1.080 zł dla pracowników członków wspierających

- 1.140 zł dla członków zwyczajnych

Warunkiem udzielania rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki.

Cena kursu zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, koszt podręczników, materiały przygotowane przez wykładowców, opłaty za egzaminy, kawa, herbata.

Istnieje możliwość dokonywania płatności w ratach.

Organizacja kursu:

 

Program kursu obejmuje 82 godz. zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi.

Słuchacze są poddawani sprawdzianom wiadomości w formie wykonania pisemnych pracy kontrolnych z przerobionego materiału.

Kurs trwa przez okres ok. 2 m-cy, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych  w siedzibie Oddziału.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczestnicy przystępują do egzaminów końcowych.

 

Zakończenie kursu:

Osoba, która ukończyła kurs i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)  oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji księgowego według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC (Międzynarodową Federację Księgowych).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665