Miasto:
Włocławek
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1200,- zł od osoby
1140,- zł dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
1080,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

Podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowego st.I

( 82 godz.) zajęć dydaktycznych

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. z 2018r. poz. 227. (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Słuchaczami Kursu podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

PROGRAM:

1.Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
2. Wybrane zagadnienia publicznoprawne

Czas trwania kursu:

82 godz. zajęć dydaktycznych, w tym 2 godziny zaliczenia końcowego.

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w obrębie zawodu księgowego.

Odpłatność za kurs:

- 1.200 zł. od osoby

- 1.080 zł dla pracowników członków wspierających

- 1.140 zł dla członków zwyczajnych

Warunkiem udzielania rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki.

Cena kursu zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, koszt podręczników, materiały przygotowane przez wykładowców, opłaty za egzaminy, kawa, herbata.

Istnieje możliwość dokonywania płatności w ratach.

Organizacja kursu:

 

Program kursu obejmuje 82 godz. zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi.

Słuchacze są poddawani sprawdzianom wiadomości w formie wykonania pisemnych pracy kontrolnych z przerobionego materiału.

Kurs trwa przez okres ok. 2 m-cy, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych  w siedzibie Oddziału.

W przypadku wystąpienia okoliczności, które nie pozwolą na prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w szczególności w przypadku wprowadzenia w przepisach powszechnie obowiązujących zakazu prowadzenia zajęć w tej formie, zastrzegamy sobie prawo do zmiany formy prowadzenia kursu na formę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość bez uzyskania zgody uczestników.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczestnicy przystępują do egzaminów końcowych.

 

Zakończenie kursu:

Osoba, która ukończyła kurs i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)  oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji księgowego według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC (Międzynarodową Federację Księgowych).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665