search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Włocławek
Typ:
szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków oddziału SKwP we Włocławku
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 22 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - doradca podatkowy, doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość

PROGRAM

CZYNNOŚCI NIEOPODATKOWANE

 • Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług - podstawowe zasady związane z odliczeniem oraz naliczeniem VAT dla czynności nieodpłatnych,
 • Omówienie najbardziej charakterystycznych rodzajów czynności nieodpłatnych.

PODATEK VAT JAKO KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODÓW

 • Sytuacje w których kosztem uzyskania przychodów w PIT lub CIT jest podatek VAT naliczony,
 • Sytuacje w których kosztem uzyskania przychodów w PIT lub CIT jest podatek VAT należny,
 • Sytuacje w których korekta podatku VAT ma wpływ na opodatkowanie PIT lub CIT,
 • Podatek VAT zapłacony w innym niż Polska kraju UE (np. w związku ze świadczeniem usług budowlanych) a podstawa opodatkowania polskim podatkiem dochodowym,
 • Czynności cywilnoprawne – kiedy podlegają opodatkowaniu VAT, a kiedy opodatkowaniu PCC,
 • Inne podatki jako  podstawa  opodatkowania  VAT  (np.  podatek  od  nieruchomości
  refakturowany na najemcę/dzierżawcę, zagraniczny VAT jako podstawa opodatkowania  polskim VAT).

BIEŻĄCE PROBLEMY ZWIĄZANE Z ODLICZANIEM PODATKU VAT PRZY ZAKUPACH

 • Czy jest możliwość odliczenia VAT z faktury gdy pomylono stawkę np. zamiast 0% jest 5%? Kiedy ująć korektę?
 • Czy można odliczyć VAT z faktury przy braku NIP nabywcy na fakturze?
 • Problemy z odliczaniem VAT przy nabyciu usług niematerialnych. Jak uwiarygodnić transakcję?
 • Odliczanie VAT przez korektę pliku – częste pomyłki w wyborze właściwego okresu.
 • Odliczanie VAT z faktury, którą otrzymano np. pół roku po wystawieniu,
 • Odliczanie VAT z nieopłaconych faktur – czy jest taka możliwość?
 • Odliczanie VAT z wydatków poniesionych w trakcie zawieszenia działalności,
 • Dodatkowe badanie techniczne – kategoryczne interpretacje organów podatkowych w zakresie wpływu  daty ich pozyskania na uprawnienie do odliczenia,
 • Odliczanie VAT przy zakupach na rzecz pracownika – kiedy to możliwe a kiedy złamanie prawa,

REFAKTUROWANIE

 • Refakturowanie a odsprzedaż w imieniu i na rzecz nabywcy,
 • Refakturowanie - moment powstania obowiązku podatkowego,
 • Stawka podatku VAT przy refakturowaniu,
 • Rozliczenie VAT przy refakturowaniu „mediów”,
 • Refaktury dla kontrahentów zagranicznych,
 • Refakturowanie a koszty wliczone w cenę dostawy towarów lub wykonanie usług.

FAKTURY KORYGUJĄCE – UJMOWANIE W JPK

 • Okres rozliczeniowy, w którym należy wykazać fakturę korygującą wystawioną i otrzymaną,
 • Korygowanie wpisów w pliku pomimo braku faktury korygującej czy jest to możliwe ?

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW – ZAGROŻENIA STAWKI 0%:

 • Na jaki dzień winna być aktywna rejestracja VAT UE,
 • Przepisy krajowe a   unijne w zakresie dokumentowania WDT – jak je stosować w praktyce,
 • Pierwotne wykazanie stawki krajowej a następnie korekta do stawki 0% - w jakim okresie?
 • Wpływ późniejszego wywozu na stawkę 0%,
 • Udokumentowanie otrzymanej zaliczki na poczet WDT fakturą – czy należy wykazać fakturę w pliku?
 • Przemieszczanie własnych towarów do UE – kiedy WDT?
 • Dostawa towarów z montażem – odmienny sposób postępowania

KURS WALUTOWY DLA POTRZEB PODATKU VAT:

 • Faktury VAT w walucie obcej? - krajowe transakcje opodatkowane VAT,
 • Faktury VAT w walucie obcej a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności? – jak przeliczyć wartość należności ogółem dla potrzeb MPP?
 • Korekty podatku należnego? - faktury korygujące w walucie obcej z krajowym VAT,
 • Transakcje WNT i import usług oraz odwrotne obciążenie - kurs waluty a obowiązek podatkowy,
 • Odliczenie VAT w przypadku faktury VAT w walucie obcej z błędnym kurs walutowym zastosowanym przez wystawcę,
 • Korekty podatku naliczonego z faktury korygującej transakcje krajowe w walucie obcej?

SANKCJE VAT:

 • Sankcja w podatku VAT
 • Obligatoryjne a fakultatywne nakładanie dodatkowego zobowiązania w podatku VAT,
 • Czy podzielona płatność jest sposobem na uniknięcie sankcji w podatku VAT.
 • Kiedy i jak naliczamy odsetki w wysokości 50%, 100%, 150%,
 • Sankcja czy kara z KKS – czy możemy wybrać dolegliwość?

Najważniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i orzeczenia polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydane w roku 2023 oraz 2024, mające praktyczne znaczenie dla podatników:

 • Omówienie najważniejszych wyroków TS UE wydanych w trakcie 20223-24r. mających znaczenie dla polskich organów podatkowych i sądów,
 • omówienie najważniejszych orzeczeń NSA wydanych w trakcie 2023-24r. mających znaczenie dla organów podatkowych i sądów.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 330,00 zł  od osoby
 • 300,00 zł dla członków oddziału SKwP  we Włocławku
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 6 października 2023r. (Dz. U.  poz. 2175).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665

close