• 28 stycznia 2022 r. od godz. 09.00 do 15.00
 • Zajęcia prowadzone są w formule on-line  za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć.
 • Każdy uczestnik, który opłacił zajęcia, otrzyma na adres podany w formularzu zgłoszenia, link z dostępem do platformy, co najmniej na dzień przed dniem realizacji.

WYKŁADOWCA

dr Marcin Stępień  - wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Doradca podatkowy - praktyk w zakresie rachunkowości i podatków, pracujący na stanowisku Głównego Księgowego w firmie produkcyjnej, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie budowania polityki podatkowej przedsiębiorstwa, w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych

 PROGRAM

 1. Istota minimalnego podatku CIT.
 2. Wyłączenie podmiotowe spod regulacji przepisu o „podatku minimalnym”.
 3. Systematyka wyliczania „dochodowości podatkowej” dla celów ustalenia, czy spółka podlega minimalnemu CIT.
 4. Podstawy naliczania podatku (ustalanie hipotetycznego dochodu, klasyfikacja wydatków stanowiących podstawę minimalnego CIT).
 5. Zasady zmniejszania podstawy opodatkowania.
 6. Ustalanie wartości podatku do zapłaty.
 7. Odliczanie podatku minimalnego w kolejnych latach podatkowych.

 1. Założenia estońskiego CIT – do kogo jest adresowany?
 2. Moment wybory formy opodatkowania.
 3. Systematyka podstawy opodatkowania (pięć elementów składowych).
 4. Momenty opodatkowania dochodów Spółki i wypłat dywidendy.
 5. Klasyfikacja obciążeń podatkowych w CIT i PIT.
 6. Kryteria klasyfikacji Spółek do CIT estońskiego (wyłączenia).
 7. Korekta wstępna – hipotetyczny podatek od różnic przejściowych między wynikiem podatkowym a wynikiem „rachunkowym” – zwolnienia od 2022 roku.
 8. Wątpliwości w zakresie opodatkowania dochodu estońskim podatkiem CIT.
 9. Case study.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 400,00 zł  od osoby
 • 360,00 zł dla członków oddziału SKwP  we Włocławku
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).