Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs rachunkowości budzetowej od podstaw - 42 godz.

Kurs rachunkowości budzetowej od podstaw - 42 godz.

Miasto:
Włocławek
Data rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
500,- zł od osoby,
475,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
450,- zł dla pracowników członków wspierających
zapisz się

Kurs rachunkowości budżetowej (od podstaw) 42 godz.

 

Cel kształcenia: 
 
Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej , zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonania  zadań     w zakresie rachunkowości budżetowej.  Teoretycznie i praktyczne przygotowuje jego uczestników  do pracy  w pionach finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego , państwowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.

 

 Tematyka kursu obejmuje : podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych  , szczególne  zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zakładów budżetowych, organów podatkowych ,sprawozdawczości  finansowej  i budżetowej .Ćwiczenia - typowe  księgowania  na kontach do bilansu rocznego. Opracowanie  bilansu rocznego.


 
Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w księgowości   jednostek  sektora finansów publicznych.

 

 Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów dużą ilością przykładów  

praktycznych
 
          

Tryb:

Kurs trwa przez okres ok. 2 – 3 miesięcy, zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (16:00 – 20:15) raz lub dwa razy w tygodniu.

 

Czas trwania:

42 godzin zajęć dydaktycznych

Program:


   I . ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

 1. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości budżetowej i organu, plany finansowe,
 2. Dowody księgowe ,
 3. Podstawowe pojęcie i formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych:
 a) jednostki budżetowe,
 b) zakłady budżetowe
 c) dochody własne
 4. zakładowy plan kont – zespół 1,2,3,4,5,6,7,8 .
 5. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostek sektora finansów publicznych,

6.Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
   II .DOCHODY BUDŻETOWE I ICH EWIDENCJA

 1. Pojęcie dochodów budżetowych ich rodzaje i ewidencja:
 a) dochody przypisane i nieprzypisane – ewidencja na kontach
 b) ewidencja  analityczna i syntetyczna (konta 221, 226, 750) – układ §§ Oraz analityczna w
 układzie dłużników; zamykanie konta 221 do bilansu ,
 2. Funkcja konta 290 – odpisy aktualizujące należności .                                                                                           

 Ewidencja należności:
 § wątpliwych,
 § przedawnionych,
 § umorzonych,
 § odsetek naliczonych, lecz niezapłaconych do końca kwartału,
 3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów budżetowych,

 III. WYDATKI BUDŻETOWE I ICH EWIDENCJA

 1. Pojęcie wydatków budżetowych ,
 2. Opracowanie planów finansowych w zakresie wydatków w oparciu o obowiązującą
klasyfikację budżetową:
§ uprawnienia do dokonywania zmian w planach finansowych
 § ewidencja wydatków – konta  wydatków.
 3. Zasady ewidencji wydatków budżetowych.
 4. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (§ 6050 i 6060) – podstawowa dokumentacja. Przykłady ewidencji wydatków inwestycyjnych. Funkcjonowanie kont 080, 011, 810, 800.
 5. Zaangażowanie wydatków budżetowych. Funkcjonowanie kont 998 i 999. Zaangażowanie a zobowiązanie.
 6. Zobowiązania niewymagalne – podstawa prawna; zasady ujmowania w
 sprawozdawczości
 7. Zaliczki i sumy do rozliczenia – podstawa prawna ich rozliczania i wydatkowania.
 8. Niewygasające wydatki – zasady funkcjonowania i wydatkowania – księgowanie przykładu
 9. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie wydatków
 10. Rola kierownika jednostki i głównego księgowego w zatwierdzaniu dowodów
 księgowych. Wzór pieczątki zatwierdzającej dowód.

 IV. MAJĄTEK TRWAŁY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 1. Pojęcie i podstawa prawna majątku trwałego i wyposażenia (ustawa o rachunkowości, o finansach publicznych, ustawy podatkowe)
 2. Różnice w finansowaniu i ewidencji majątku trwałego i wyposażenia w sektorze finansów publicznych i sektorze gospodarczym (ewidencja wydatków bieżących i inwestycyjnych)
 3. Szczególne zasady finansowania i ewidencji majątku trwałego i wyposażenia w sektorze finansów publicznych
 4. Zasady finansowania i ewidencji :
 a) wartości niematerialno-prawnych (licencji) – przykłady księgowań
5. Zasady ewidencji pozostałych środków trwałych (wyposażenia),
 6. Inwentaryzacja majątku trwałego i wyposażenia (częstotliwość, odpowiedzialność,
wycena, ewidencja i rozliczanie różnic – niedobory i nadwyżki)

   

 V. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

 FUNDUSZ SOCJALNY
 1. Zasady tworzenia funduszu świadczeń socjalnych,
 2. Regulamin jako podstawowy dokument tworzenia i wydatkowania środków funduszu.
 3. Podstawowa dokumentacja związana z wydatkowaniem środków funduszu socjalnego.

 VI. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ DOCHODÓW WŁASNYCH.

 

1.Definicja dochodów własnych wg ustawy o finansach publicznych,

2.Zasady tworzenia rachunku dochodów własnych  państwowych i samorządowych jednostek budżetowych,

3.Przychody w dochodach własnych i zasady ich finansowania.

4.Rozliczenie dochodów własnych z budżetem(wpłaty nadwyżki),


VII. ZAKŁADY BUDŻETOWE.


 1. Zasady tworzenia zakładów budżetowych państwowych i samorządowych
 2. Opracowanie planów finansowych według układu paragrafowego
 3. Uprawnienia do dokonywania zmian w planie finansowym w tym: wydatki osobowe i inwestycyjne
 4. Rozliczanie zakładów budżetowych z budżetem z tytułu:  nadwyżki środków obrotowych (planowanej i faktycznej) dochodów budżetowych.
 

Informacje:

Koszt kursu 500- zł.  

Dla pracowników członków wspierających: 450- zł.

Dla członków zwyczajnych: 475- zł.

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco  opłacone składki członkowskie

 Zakończenie kursu

 

  Uczestnik, który ukończył kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017,poz. 1632) .

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 54 232 63 49
fax  54 232 14 37

e-mail: biuro@wloclawek.skwp.pl 
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@wloclawek.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy we Włocławku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO