Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs dla kandydatów na głównego księgowego st III

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego st III

Miasto:
Włocławek
Data rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
3050,- zł od osoby,
2897,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
2745,- zł dla pracowników członków wspierających
zapisz się

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego - st. III

   (216 godz.) - zajęć dydaktycznych

 

CEL:


Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 121101) oraz uzyskanie certyfikatu III stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Wymagania wstępne dla uczestników kursu

 

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 

a.posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,


b.posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

 

•zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP)

lub


•zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości

lub


•certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów

lub


•tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, która uzyskała akredytację Stowarzyszenia
 lub


•tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,

 

a.uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,


b.rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Ramowy program kursu:


1. Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT- w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
2. Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami

3. Sprawozdania finansowa i ich analiza
4. Prawo i podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpelacji
5. Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia


 
Czas trwania kursu:

 216 godz. Zajęć dydaktycznych, w tym 6 godziny zaliczenia końcowego.


Odpłatność za kurs:


- 3.050 zł. od osoby
- 2.745 zł. dla pracowników członków wspierających

- 2.745 zl dla osób kontynujących naukę w ścieżce Certyfikacji Zawodu Księgowego

- 2.897 zł dla członków zwyczajnych

Warunkiem udzielania rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie

Cena kursu zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, koszt podręczników, materiały przygotowane przez wykładowców, opłaty za egzaminy, kawa ,herbata.
Istnieje możliwość dokonywania płatności w ratach.

Organizacja kursu:

Słuchacze są poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania w formie pisemnych prac kontrolnych oraz testów. Kurs trwa przez ok. 6 - 7 m-cy, zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych (16:00 - 20:30) w siedzibie Oddziału. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczestnicy przystępują do egzaminów końcowych.

Zakończenie kurs Osoba, która ukończyła kurs i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017,poz. 1632)   oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji głównego księgowego według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC ( Międzynarodowa Federacje Księgowych).

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 54 232 63 49
fax  54 232 14 37

e-mail: biuro@wloclawek.skwp.pl 
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@wloclawek.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy we Włocławku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO