Miasto:
Włocławek
Typ:
Kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
850,- zł od osoby
807,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
765,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

Kurs dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych

 

Czas trwania kursu

 

Czas trwania kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne. Egzamin trwa 2 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu. Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.

 

Cele kształcenia

 

Celem kształcenia jest wsparcie usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług. Stąd wynika potrzeba  szkolenia i przygotowania do pracy kandydatów na certyfikowanych ekspertów usług księgowych.

Celem kształcenia  jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

 

Wymagania wstępne dla słuchaczy

 

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych może być osoba, która:
•posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,
•posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
•rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,
•uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością.

 

Ramowy program kursu:

1.Organizacja usług księgowych.
2.Umowa o świadczenie usług księgowych.
3.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
4.Ochrona danych osobowych.
5.Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych.
6.Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej.
7.Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.
8.Ryzyka w usługach księgowych.
9.Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych.

 

Sposób i forma zaliczenia

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzaminu pisemnego.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje zaświadczenie, wydane na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. poz. 652). , a w przypadku spełnienia warunków określonych w § 2 Uchwały nr 817/191/2013 Zarządu Głównego Stowarzyszenia z dnia 17 grudnia 2013r. uzyskuje certyfikat i tytuł „certyfikowanego eksperta usług księgowych” (treść Uchwały zamieszczona jest na stronie SKwP O/O we Włocławku).

 

Odpłatność za kurs

•850,00 zł od osoby,
•765,00 zł. dla członków wspierających,
•807,00 zł. dla członków zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.

 

Cena kursu zawiera koszt materiałów szkoleniowych, koszt przeprowadzonego egzaminu, kawy, herbaty.

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017,poz. 1632).

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665