Miasto:
Włocławek
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
240,- zł od osoby
215,- zł cena dla członków oddziału
Zapisz się

 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 22 czerwca 2021 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Michał Staniek - Radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Współzałożyciel marki Staniek & Partners – Law for Industry. W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie przy złożonych projektach. Jego doświadczenie obejmuje m.in. wsparcie klientów w procesach restrukturyzacyjnych oraz budowanie transgranicznych modeli rozliczeń podmiotów działających w międzynarodowych grupach kapitałowych. Aktywnie działa w obszarach związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność. Nie unika sali sądowej, z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z zakresu prawa podatkowego – stały współpracownik największych firm szkoleniowych w Polsce, a także wykładowca na uczelniach wyższych.

CEL

Każdy przedsiębiorca ponosi koszty uzyskania przychodów i każdy chciałby mieć ich jak najwięcej. Z jednej strony koszty pozwalają na zmniejszenie dochodu do opodatkowania, ale z drugiej zaś dostarczają niezliczonych problemów związanych z prawidłowym ustaleniem, jaki wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów. Ujmowanie wydatków w kosztach podatkowych wymaga zarówno sprawnego poruszania się po ustawach podatkowych, jak i znajomości nierzadko sprzecznych interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów administracyjnych. A czasami trzeba podjąć ryzyko i samodzielnie podjąć decyzję czy dany wydatek spełnia przesłanki koszty podatkowego!

Odpowiadając na raz po raz pojawiające się problemy w tym zakresie, autor szkolenia – ekspert podatkowy - postara się przekazać niezbędną wiedzę, która pozwoli na prawidłowe rozstrzygnięcie przez podatników, czy poszczególne wydatki są dla nich kosztem podatkowym, jak ustalić moment powstania kosztu podatkowego oraz jak udokumentować poniesione wydatki, by mogły one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Celem szkolenia jest również przybliżenie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wykładowca odpowie na pytania, czym jest w ogóle środek trwały oraz wartość niematerialna i prawna, wskażą, jaką metodą amortyzować poszczególne środki trwałe oraz jak poprawnie ustalić ich wartość początkową.

Poruszone zostaną również często pojawiające się w codziennej działalności przedsiębiorców problemy, jak np. kwestia remontów i ulepszeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych czy też tego, w jaki sposób amortyzować środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w przypadku przejęcie przedsiębiorstwa czy też jak amortyzować inwestycje w obcych środkach trwałych.

 

PROGRAM

Koszty uzyskania przychodów

 • Jaki wydatek jest kosztem?
  • Jak ustalić, czy wydatek został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów?
  • Jak ustalić, czy koszt pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą?
  • Kiedy koszt jest definitywny?
 • Dokumentowanie poniesionych wydatków
  • Kiedy wydatek jest właściwie udokumentowany?
  • Czy podatnik może zaliczyć wydatek do KUP, gdy nie ma faktury?
  • Dokumentowanie wydatków w ujęciu podatkowym? Co w przypadku gdy dowód księgowy jest wadliwy?
  • Jak bronić kosztów podatkowych na etapie kontroli podatkowej?
  • Usługi o charakterze niematerialnym – jak je dokumentować
  • Zakup usług od prezesa, udziałowca, wspólnika w spółce lub innych podmiotów powiązanych
 • Jak wydatek nie może być kosztem uzyskania przychodu? Praktyczne studium przypadków
  • Czy finansowanie testów na COVID może być kosztem podatkowym
  • Czy raty leasingowe mogą stanowić koszt, gdy podatnik użyczył nieodpłatnie leasingowany samochód?
  • Kiedy cała rata leasingowa może zostać zaliczona do KUP? Jak rozliczać część kapitałową rat, a jak część odsetkową. Wydatki na eksploatację w KUP.
  • Leasing i najem samochodu – podatkowe różnice
  • Kiedy i jakie wydatki na rzecz członków zarządu mogą być kosztem podatkowym?
  • Czy wydatki poniesione przez podatnika na samochód prywatny mogą być KUP?
  • Czy podatnik może wliczyć w koszty wydatek na zakupione dla siebie okulary?
  • Czy zakup roweru, hulajnogi, kolejnego auta w firmie, ekspresu do kawy może być kosztem podatkowym?
  • Czy podatnik, który zapłacił karę umowną może zaliczyć ją do KUP?
  • Czy wydatki na zakup odzieży dla pracowników mogą być KUP?
  • Wypłata diet na rzecz pracowników
  • Kiedy niezapłacona faktura może być kosztem podatkowym?
 • Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności jako KUP?
  • Zakup środków trwałych
  • Koszty związane z utworzeniem spółki
  • Inne wydatki
 • Koszty bezpośrednie a pośrednie – praktyczne różnice
  • Moment rozpoznania kosztu podatkowego
  • Jak właściwie ustalić moment poniesienia kosztów?
  • Moment potrącenia kosztu poniesionego przed rozpoczęciem działalności
  • Czy odsetki są kosztem podatkowym w momencie potrącenia przy otrzymaniu pożyczki?
 • Korekty przychodów i kosztów
  • Przesłanki dokonywania korekt w podatkach dochodowych? Co to jest błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka?
  • Kiedy dokonać korekty KUP, jeżeli podatnik otrzymał rabat pod koniec roku?
  • Kiedy dokonać korekty KUP, jeżeli na fakturze VAT została wskazana błędna wartość?

Działania marketingowe, czyli reklama i reprezentacja w kosztach

 • Rozróżnienie pojęcia „reklamy” od „reprezentacji”.
 • Kiedy wydatki na reklamę mogą być kosztem podatkowym?
 • Spotkania i lunche biznesowe z klientami – czy stanowią KUP?
 • Przekazywanie gadżetów z logo firmy oraz przekazywanie innych prezentów.
 • Szkolenia, konferencje i imprezy okolicznościowe.
 • Wydatki na gastronomię.
 • Inne nieodpłatne świadczenia na rzecz kontrahentów (np. wręczanie alkoholu, towarów luksusowych, przekazywanie biletów do kina/teatru).

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (zleceniobiorcy, przedsiębiorcy) w kosztach

 • Koszty na rzecz współpracowników i pracowników (ze szczególnym uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r.).
 • Imprezy integracyjne, pikniki rodzinne, imprezy jubileuszowe.
 • Samochody dla pracowników i współpracowników:
  • co z finansowaniem wydatków na paliwo?
 • Pakiety medyczne, ubezpieczenia, karty multisport, benefit.
 • Nagrody jubileuszowe, okazjonalne prezenty:
  • Przychód podatkowy czy może darowizna?
 • Zapewnienie dojazdu do pracy.
 • Jak prawidłowo kwalifikować świadczenia o charakterze symbolicznym - okolicznościowe dyplomy, puchary, kwiaty
 • Bony towarowe, prezenty świąteczne.
 • Szkolenia dla pracowników.
 • Świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Czym jest środek trwały lub wartości materialna i prawna.
  • Cechy środka trwałego/WNiP
 • Ustalanie wartości początkowej środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych .
  • Wydatki wliczane do wartości początkowej środka trwałego
   • wydatki na transport
   • wydatki na ubezpieczenie
   • wydatki na montaż i instalację
   • podatek VAT
   • wydatki na wynagrodzenie pracowników za prace przy budowie środka trwałego
   • inne wydatki
 • Części składowe, peryferyjne i dodatkowe środków trwałych.
  • Kiedy meble zwiększają wartość początkową budynku a kiedy stanowią odrębny środek trwały?
  • Kiedy parking jest odrębnym środkiem trwałym?
  • Kiedy drukarka zwiększa wartość początkową komputera?
 • Ulepszenie, remont i konserwacja środka trwałego – różnice w skutkach podatkowych.
  • Różnice między ulepszeniem, remontem i konserwacją.
  • Czy wydatki na ulepszenie, remont lub konserwację zwiększają wartość początkową środka trwałego czy podlegają zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu?
  • Ulepszenie wartości niematerialnych i prawnych.
 • Najczęściej stosowane metody amortyzacyjne.
  • Amortyzacja środka trwałego o wartości poniżej 10 tysięcy złotych.
  • Amortyzacja liniowa jako podstawowa metoda amortyzacji podatkowej.
  • Amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa) jako jedna z metod amortyzacji podatkowej.
  • Amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność.
  • Amortyzacja przyspieszona nabytych fabrycznie nowych środków trwałych.
  • Amortyzacja samochodów osobowych w firmie
  • Amortyzacja w przypadku zmiany formy prawnej prowadzonej działalności.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby
 • 215,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665