Strona główna img Kandydaci na biegłych rewidentów img Jak zostać biegłym rewidentem?

Jak zostać biegłym rewidentem?

Krok 1. Wniosek do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

Pierwszym krokiem, jaki należy zrobić jest pobranie wniosku ze strony www.kibr.org.pl sekcja Kandydaci.
Wypełnione zgłoszenie wraz z kwestionariuszem należy przesłać w terminie określanym w uchwale KRBR (najczęściej do końca czerwca) na adres: KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW Dział Postępowania Kwalifikacyjnego al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa

Przystępując do procesu kwalifikacyjnego nie trzeba posiadać wykształcenia wyższego. Dopiero przy wpisie do rejestru biegłych rewidentów należy przesłać dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego (w tym ukończenia studiów I stopnia).

Po podjęciu przez Komisję Egzaminacyjną decyzji o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego kandydatowi na biegłego rewidenta nadawany jest numer ewidencyjny, o czym kandydat zostaje powiadomiony pisemnie. Kandydat otrzymuje także login oraz hasło do logowania na stronie KIBR (instrukcja logowania poniżej), a także indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania płatności na rzecz KIBR.

Krok 2. Egzaminy i praktyka

Aby zostać biegłym rewidentem należy zdać 10 pisemnych egzaminów pogrupowanych w 4 następujące sesje:

Sesja I
Teoria i zasady rachunkowości
Ekonomia i kontrola wewnętrzna

Sesja II
Prawo – prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność gospodarczą
Prawo podatkowe (część I)
Finanse

Sesja III
Prawo podatkowe (część II)
Rachunkowość finansowa
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

Sesja IV
Sprawozdania finansowe i ich analiza
Rewizja finansowa

Aby móc przystąpić do sesji II i III należy zdać oba egzaminy z sesji I. Egzaminy z sesji II i III można zdawać łącznie, a po ich zdaniu kandydat może przystąpić do zdawania ostatnich dwóch egzaminów sesji IV.

Egzaminy zdawać można w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych. W przypadku nie zaliczenia egzaminu w danej sesji można zdawać ten egzamin w kolejnej z sesji. Poszczególne sesje organizowane są raz w roku a dokładne terminy najbliższych egzaminów można znaleźć tutaj.

Egzaminy organizowane są w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Katowicach.

Zakres tematyczny egzaminów (kliknij i czytaj więcej >>)

Koszt jednego egzaminu 450 zł. Terminy wnoszenia opłat –  30 dni przed terminem każdego egzaminu.
Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko kandydata, numer ewidencyjny, nazwę i termin egzaminu.
Opłaty należy uiszczać bez uprzedniego powiadamiania na indywidualnie przydzielony numer rachunku bankowego

Wyniki egzaminów ogłaszane są na stronie internetowej www.kibr.org.pl a dostęp do nich uzyskuje się poprzez zalogowanie do własnego konta, którego dane (login i hasło) otrzymuje się w momencie przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.

Odwołania od wyników egzaminów:

Od wyniku egzaminu kandydatowi na biegłego rewidenta przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Komisji, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie zawiadamia pisemnie kandydata na biegłego rewidenta o rozstrzygnięciu.

Wgląd w prace egzaminacyjną:

Na pisemny wniosek kandydata na biegłego rewidenta zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, udostępnia do wglądu pracę egzaminacyjną w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Praca egzaminacyjna jest udostępniana wyłącznie w siedzibie Komisji w Warszawie w obecności członka Komisji oraz pracownika Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników.

Zwolnienia z egzaminów pisemnych:

Komisja zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek, poszczególne egzaminy z wiedzy teoretycznej, jeżeli w tym zakresie zdał on egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne.

Komisja zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek, wszystkie egzaminy z wiedzy teoretycznej, jeżeli ukończył on studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne, na kierunku, co do którego na podstawie art. 7 pkt 1b ustawy stwierdzi, że zakresem kształcenia obejmuje on wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy.

Wykaz kierunków studiów wyższych jest publikowany w celach informacyjnych na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Komisja zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek, poszczególne egzaminy z wiedzy teoretycznej, jeżeli zdał on egzaminy w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej, co do których stwierdzi, że zakresem kształcenia obejmują wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy.

Warunkiem zaliczenia egzaminów z wiedzy teoretycznej jest aby były przeprowadzone w formie pisemnej, a od dnia ukończenia studiów wyższych, zakończenia postępowania kwalifikacyjnego albo zdania egzaminów w ramach postępowania kwalifikacyjnego nie upłynęło więcej niż 3 lata.

Krok 3. Praktyka i aplikacja

Równolegle z egzaminami można rozpocząć roczną praktykę w rachunkowości. Komisja Egzaminacyjna może zwolnić kandydata na biegłego rewidenta, na jego wniosek, z praktyki, jeżeli kandydat na biegłego rewidenta:
  1) był zatrudniony w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych lub   pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych co najmniej 3 lata lub
  2) posiada uprawnienia inspektora kontroli skarbowej, lub
  3) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie takiego zwolnienia to praktyka odbywa się w:
  1) jednostkach prowadzących księgi rachunkowe lub;
  2) podmiotach prowadzących usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, o których mowa w pkt 1, lub
  3) podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, jeżeli prowadzą usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, o których mowa w pkt 1.

Praktyka odbywa się:
  1)   na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu;
  2)   na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem lub jednostką, o których mowa powyżej;
  3)   na podstawie umowy spółki, w której kandydat na biegłego rewidenta jest wspólnikiem, partnerem lub komplementariuszem;
  4)   w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez kandydata na biegłego rewidenta.

Kandydat na biegłego rewidenta ma obowiązek, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia praktyki, powiadomić w formie pisemnej Komisję o miejscu, formie odbywania praktyki i dacie jej rozpoczęcia oraz przekazać oświadczenie podmiotu lub jednostki, w której odbywa praktykę, że spełnia warunki, o których mowa powyżej.

Komisja Egzaminacyjna stwierdza odbycie praktyki, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, na podstawie dokumentów potwierdzających odbycie praktyki.

Aplikacja trwa 2 lata. Kandydat na biegłego rewidenta może przystąpić do pierwszego roku aplikacji po uprzednim odbyciu praktyki, zaliczeniu egzaminów pisemnych z sesji II i zdaniu co najmniej dwóch egzaminów pisemnych z sesji III. Do drugiego rok aplikacji można przystąpić po zdaniu wszystkich 10 egzaminów.

Aplikację odbywa się w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, które:
  1)   prowadzą badania rocznych sprawozdań finansowych dla co najmniej 10 podmiotów lub
  2)   zatrudniają lub współpracują z co najmniej 3 biegłymi rewidentami wykonującymi zawód biegłego rewidenta.

Aplikacja odbywa się na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu. W przypadkach uzasadnionych doświadczeniem zawodowym kandydata na biegłego rewidenta Komisja może wyrazić zgodę na odbywanie aplikacji na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Możliwym jest także, aby zamiast rocznej praktyki i dwuletniej aplikacji kandydat na biegłego rewidenta:

1) odbył trzyletnią aplikację (aplikacje można rozpocząć po zaliczeniu egzaminów pisemnych z sesji II i zdaniu co najmniej dwóch egzaminów pisemnych z sesji III, a ostatni rok – po zdaniu wszystkich 10 egzaminów) lub
2) posiadał 15 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa i finansów.

Zasady odbywania praktyki i aplikacji określa rozporządzenie Ministra Finansów z 13 listopada 2014 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów oraz uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dostępne na stronie https://www.kibr.org.pl/pl/informacje-dla-kandydatow#praktyki-i-aplikacja:
Uchwała nr 2638/49a/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie programu praktyki i aplikacji dla kandydatów na biegłych rewidentów podjęta w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną.
Uchwała nr 2639/49a/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zasad dokumentowania praktyki i aplikacji oraz spełniania wymogu posiadania doświadczenia zawodowego przez kandydatów na biegłych rewidentów podjęta w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną.

Krok 4. Egzamin dyplomowy

Po zdaniu wszystkich egzaminów pisemnych, zaakceptowaniu przez Komisję Egzaminacyjną odbycia praktyki i aplikacji, kandydat na biegłego rewidenta może przystąpić do egzaminu dyplomowego.
Egzamin dyplomowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

Część pisemna egzaminu dyplomowego trwa nie dłużej niż 180 minut, część ustna nie dłużej niż 30 minut. Przerwa pomiędzy częściami nie jest wliczana do czasu trwania egzaminu.

Część pisemna egzaminu dyplomowego polega na analizie wybranych zagadnień sprawdzających umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w tym w szczególności do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w zakresie rozpoznawania ryzyka badania, opracowywania strategii badania, wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych, opracowywania dokumentacji badania sprawozdań finansowych, w tym dokumentacji roboczej, raportu i opinii biegłego rewidenta, a także rozstrzygania zawodowych dylematów etycznych, posługiwania się zawodowym osądem przy rozwiązywaniu zagadnień występujących w działalności gospodarczej, oceny poprawności stosowanych zasad i procedur wewnętrznego systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej oraz komunikowania i raportowania. W trakcie części pisemnej egzaminu dyplomowego kandydat na biegłego rewidenta może korzystać z przepisów prawa, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, uchwał, postanowień, stanowisk, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Część ustna egzaminu dyplomowego polega na udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania, z czego jedno dotyczy omówienia rozwiązań zaprezentowanych w części pisemnej. W trakcie części ustnej egzaminu dyplomowego kandydat na biegłego rewidenta nie może korzystać z przepisów prawa, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, uchwał, postanowień, stanowisk, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Odpowiedzi udzielone w ramach części pisemnej i ustnej są oceniane z uwzględnieniem poprawności i spójności odpowiedzi oraz umiejętności stosowania przepisów prawa i zasad określanych w standardach wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Wynik egzaminu dyplomowego ogłasza przewodniczący składu egzaminacyjnego indywidualnie poszczególnym kandydatom na biegłych rewidentów po zakończeniu egzaminu dyplomowego.

Opłata za egzamin dyplomowy wynosi 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Opłata za egzamin dyplomowy w roku 2016 wynosi 1170 zł (30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2015 r.).

Egzaminy te odbywają się tylko i wyłącznie w Warszawie.

Kandydatowi na biegłego rewidenta, który zdał egzamin dyplomowy, Komisja wydaje zaświadczenie zawierające informacje o spełnieniu warunków określonych w art. 5 ust. 2 pkt 5–7 ustawy.

Krok 5. Ślubowanie

Procedurę wpisu do rejestru biegłych rewidentów rozpoczyna złożenie przez kandydata ślubowania. Ślubowanie odbiera prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub upoważniony przez niego inny członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Krok 6. Wpis do rejestru biegłych rewidentów

Kandydat ubiegający się o wpis do rejestru biegłych rewidentów zobowiązany jest do złożenia wypełnionego i podpisanego wniosku o wpis do rejestru  oraz

- wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego,

- dyplomu (alternatywnie jego odpisu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) ukończenia studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów wyższych uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne,

- zaświadczenia o niekaralności,

- zdjęcia w postaci cyfrowej.

Za dzień złożenia powyższych dokumentów w wypadku przesłania pocztą liczy się data wpływu korespondencji do Biura KIBR. Dokumenty powyższe powinny być przekazane po złożeniu ślubowania. KRBR podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru biegłych rewidentów nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, która w terminie 14 dni od dnia podjęcia dostarczana jest do Komisji Nadzoru Audytowego oraz do osoby, której dotyczy. Jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały, wpis uważa się za dokonany.
Po uprawomocnieniu się uchwały następuje przekazanie informacji do publikacji w publicznym rejestrze biegłych rewidentów (dostępnym na stronie internetowej www.kibr.org.pl), a biegłemu rewidentowi wystawiana jest legitymacja.

Informacje sporządzone na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, Nr 77, poz. 649 ze zm.)
2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014, poz. 1611)
3. Informacji z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy we Włocławku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO