TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 23 listopada 2021 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

PROGRAM

 I. SLIM VAT 2.0.

 • Zmiany dotyczące transakcji łańcuchowych.
  • na czym polega istota transakcji łańcuchowych?
  • jak ustalać dostawę „ruchomą” oraz dostawę „nieruchomą” i dlaczego to takie ważne?
  • dotychczasowe zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych w obrocie wewnątrzunijnym,
  • dotychczasowe zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych w eksporcie towarów,
  • zasady rozliczania transakcji łańcuchowych w obrocie wewnątrzunijnym wprowadzone w SLIM VAT 2.0.,
  • zasady rozliczania transakcji łańcuchowych w eksporcie wprowadzone w SLIM VAT 2.0.,
  • warsztaty – analiza nowych zasad na wybranych przez prowadzącego przykładzie.
 • Nowe zasady rozpoznawania faktur korygujących in minus w WNT oraz imporcie usług.
  • zasady dotychczasowe odnoszące się do korekty in minus w WNT,
  • nowe zasady dot. WNT: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy,
  • zasady dotychczasowe odnoszące się do korekty in minus w imporcie usług,
  • nowe zasady dotyczące korekt in minus w imporcie usług,
  • przepisy przejściowe: korekty wystawione przed zmianą, korekty wystawione po zmianie.
 • Zmiany dotyczące podatku naliczonego w zakresie importu usług i WNT:
  • obowiązek wykazania VATu należnego w terminie 3 miesięcy,
  • skutki uchybienia terminowi 3miesięcznemu w zakresie podatku naliczonego,
  • ale to już było: likwidacja terminu 3miesięcznego oraz skutki tej zmiany,
  • przepisy przejściowe: co w przypadku faktur wystawionych przed zmianą, które dotrą do podatnika po wejściu w życie zmian?
 • Zmiany dotyczące podatku naliczonego w zakresie ujmowania podatku naliczonego:
  • moment powstania prawa do odliczenia,
  • opcja do rozliczenia podatku 3 kolejnych miesiącach,
  • skutki „przegapienia” 3miesięcznego terminu,
  • możliwość korekty wstecznie, za 1 okres,
  • po zmianach: możliwość korekty wstecznie, za jeden z 4 okresów rozliczeniowych,
  • co z fakturami wystawionymi przed zmianą, ale doręczonymi po zmianie?
  • co z fakturami wystawionymi i doręczonymi nabywcy przed zmianą?
 • Zmiany dotyczące pełnego prawa do odliczenia (samochody):
  • kto jest obowiązany składać VAT-26?
  • wydłużenie terminu na złożenie VAT-26,
  • co z pojazdami nabytymi przed zmianą?
 • Ulga na złe długi – zwiększenie „stosowalności”:
  • wprowadzenie ulgi na złe długi do sprzedaży na rzecz konsumentów,
  • warunki korzystania z ulgi na złe długi w związku ze sprzedażą na rzecz konsumenta,
  • likwidacja ograniczeń dotyczących dłużników (restrukturyzacja, upadłość itd.),
  • wydłużenie korzystania z ulgi do 3 lat,
  • przepisy przejściowe:
   • faktury wystawione przed zmianą, dla których termin zapłaty przypada przed zmianą, ale termin 90 dni upływa po zmianie,
   • faktury wystawione przed zmianą, dla których termin zapłaty i termin 90 dni przypada po zmianie.
 • Zmiany w procedurze importu towarów na zasadach uproszczonych – powrót do przeszłości?
  • na czym polega stosowanie zasad uproszczonych?
  • warunki stosowania procedury uproszczonej,
  • organy właściwe,
  • procedura uproszczona a przedstawiciel bezpośredni i pośredni,
  • zmiany: 4 miesiące na rozliczenie podatku i utrata prawa do stosowania procedury uproszczonej.
 • Zmiany dotyczące zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości:
  • sprzedaż budynku/budowli, a zwolnienie z VAT,
  • możliwość rezygnacji ze zwolnienia,
  • rezygnacja ze zwolnienia pod warunkiem zawarcia odpowiedniej klauzuli w akcie notarialnym.
 • Zmiany dotyczące MPP:
  • zmiana w załączniku nr 15,
  • rozszerzenie przepływów pomiędzy rachunkami VAT,
  • zmiany w uwalnianiu środków z rachunku VAT w przypadku zaległości podatkowych,
  • zmiany związane z zamykaniem rachunków w bankach,
  • uwalnianie środków byłych podatników oraz podmiotów zagranicznych. 

II. Zmiany w VAT wprowadzane tzw. „Nowym Ładem”

 • Możliwość zakładania grupy VAT:
  • czym jest Grupa VAT oraz jej przedstawiciel?
  • istota rozwiązania,
  • grupa VAT jako podatnik VAT:
   • przesłanki,
   • co zawrzeć w umowie,
   • obowiązki przedstawiciela Grupy,
   • rejestracja Grupy jako podatnika,
   • moment uzyskania statusu podatnika VAT przez Grupę,
   • status VAT UE dla całej Grupy,
   • moment utraty statusu podatnika VAT przez Grupę,
  • rozliczenia Grupy z innymi podmiotami,
  • rozliczenia wewnątrz Grupy,
  • raportowanie JPK przez Grupę VAT,
  • nadwyżki VATu naliczonego członków Grupy powstałe przed jej utworzeniem,
  • nadwyżka VATu naliczonego wygenerowana przez Grupę – który podmiot otrzymuje?
  • obowiązki sprawozdawcze podmiotów tworzących Grupę VAT,
  • co zawiera ewidencja?
  • organ podatkowy właściwy dla Grupy VAT,
  • proporcja roczna w przypadku Grupy VAT.
 • Możliwość rezygnacji ze zwolnienia usług finansowych i ubezpieczeniowych.
 • Wymóg udostępnienia płatności bezgotówkowych:
  • nowy wymóg w segmencie B2C,
  • utrata prawa do kwartalnych rozliczeń VAT w związku z naruszeniem wymogu rozliczeniowego z wykorzystaniem formy bezgotówkowej,
  • zamrożenie zwrotu za brak możliwości płatności kartą,
  • przyspieszony 15dniowy zwrot dla podatników rozliczających się bezgotówkowo.

III. Nowa struktura JPK

 • Likwidacja niektórych oznaczeń w strukturze JPK.
 • Wprowadzenie nowych oznaczeń w strukturze JPK.
 • Nowy sposób raportowania ulgi na złe długi.

IV. KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR

 • Charakterystyka nowego rozwiązania:
  • istota KSeF,
  • funkcjonalność systemu KSeF,
  • od kiedy?
  • dla kogo obligatoryjne, a dla kodo fakultatywne?
  • oprogramowanie MF, czy „z rynku”?
  • w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?
   • KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?
   • Faktura ustrukturyzowana:
    • sposób wystawiania,
    • sposób przesyłania do nabywcy,
    • zakres danych na fakturze „ustrukturyzowanej”,
    • korygowanie „ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
    • korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury „ustrukturyzowanej”,
    • archiwizacja i przechowywanie „ustrukturyzowanych” faktur,
    • faktury „ustrukturyzowane” w JPK
   •  „Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.
   • Pozostałe zmiany dotyczące faktur:
    • mniej danych na FV zaliczkowej,
    • wydłużenie możliwości wystawiania FV przed terminem,
    • poluzowanie wymogów dot. oznaczania duplikatów faktur,
    • zmiana zasad dotyczących wystawiania faktur korygujących.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA:

 • 240 zł  od osoby
 • 215,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

  Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

  INFORMACJE DODATKOWE

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

  Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

  Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

 

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665