TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 28 listopada 2022 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

PROGRAM

I. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego a prawa i obowiązki pracodawców

II. Projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczący pracy zdalnej i kontroli badania trzeźwości pracowników.

1.      Praca zdalna w kodeksie pracy. Praca zdalna na żądanie.

2.      Miejsce wykonywania uzgodnione z pracodawcą

 1. Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej. Praca zdalna a uprawnienia rodzicielskie rodziców dzieci do lat 4.
 2. Dokumentacja pracownicza pracy zdalnej.
 3. Zasady polecania i rozliczania pracy zdalnej.
 4. Koszty pracy zdalnej
 5. Przepisy przejściowe dotyczące

8.      Kontrola trzeźwości .

9.      Zasady przeprowadzania kontroli i badań oraz nowe obowiązki pracodawcy z tym związane. Przetwarzanie danych osobowych .

10.   Kontrola pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu

III. Dostosowanie przepisów prawa pracy do przepisów dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy work-life-balance .

 1. Umowy na okres próbny (od sierpnia 2022r.).
 2. Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika;
 3. Zmiany w zakresie umowy o pracę na okres próbny;
 4. Zapewnienie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia;
 5. Czas pracy a szkolenia pracowników .
 6. Nowe uprawnienia pracujących rodziców w tym: zmiany w urlopie rodzicielskim, wychowawczym, ojcowski. Nowy urlop opiekuńczy,
 7. Nowe uprawnienie -dni wolne z tytułu siły wyższej,
 8. Możliwość elastycznej praca dla rodziców dzieci do lat 8,
 9. Zakaz niekorzystnego traktowania pracownika, który będzie chciał skorzystać z przysługujących mu uprawnień,
 10. Zmiana formy składania wniosków

IV. Wyrok TSUE w sprawie zaliczenia czasu szkolenia zawodowego do czasu pracy

 1. Stanowisko UODO w sprawie możliwych terminów żądania określonych danych od kandydata/pracownika
 2. Interpretacja KIS dot. opodatkowania rekompensaty za mobbing
 3. Dyskryminacja ze względu na płeć – wyrok sądu w sprawie IKEA

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 300,00 zł  od osoby
 • 270,00 zł dla członków oddziału SKwP  we Włocławku
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665