TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 9,16 i 23 lutego 2022 r. od godz. 09.00
 • 08 grudnia 2021 r. od godz. 09.00
 • Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

 

WYKŁADOWCA

Pani Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

 CELEM SZKOLENIA

jest zapoznanie uczestników z zasadami podlegania ubezpieczeniom wszystkich ryzyk (pracownik, pracodawca) i
zapoznanie z programem Płatnik W module zostaną omówione zagadnienia dotyczące programu Płatnik 10.02.002. zarówno pod kątem teoretyczny, jak i praktycznym. Na pierwszych zajęciach uczestnicy zgłębią wiedzę, która niezbędna jest do korzystania w pełni z możliwości programu. Zmiany w wersji 10.02.002 wprowadzają m.in. wzory nowych deklaracji oraz rozszerzają zakres przekazywanych do ZUS informacji. Wersja płatnika dostosowana jest także do zmian w prowadzeniu akt osobowych. Szkolenie w całości odbywa się ONLINE z wykorzystaniem komputerów, każdy z uczestników pracuje na swoim komputerze i ma udostępniony pulpit szkolącego, przez co uczestnicy nabywają umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Szkolący wykonuje te same czynności co uczestnik szkolenia. Wskazaniem do zadań praktycznych jest posiadanie drugiego monitora co ułatwi wykonywanie ćwiczeń.

PROGRAM

ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM WSZYSTKICH RYZYK I OBSŁUGA APLIKACJI ZUS „PŁATNIK” – ZAJĘCIA KOMPUTEROWE ONLINE

I.   ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM

1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym : 

- ubezpieczenie obowiązkowe,

- ubezpieczenie dobrowolne,

- podstawa wymiaru składek,

- ograniczenie podstawy składek.

2. Wysokość i zasady finansowania składek :

- pracownik,

- pracodawca.

3.  Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu:

- ubezpieczenie obowiązkowe,

- ubezpieczenie dobrowolne,

- ubezpieczenie członków rodziny.

4. Zasady podlegania ubezpieczeniom z umów cywilnoprawnych:

- zbiegi tytułów do ubezpieczeń.

5. Zasady ustalania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych

- podstawa wymiaru składek,

- zwolnienia z opłacania składek,

- naliczanie składek na FEP.

6. Zasady naliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe:

- czynniki mające wpływ na wysokość składki wypadkowej,

- ustalenie liczby ubezpieczonych ( ćwiczenia).

II.     PŁATNIK 10.02.002

1.  Zapoznanie ze wzorami dokumentów przekazywanych do ZUS – zasady wypełnienia

2.  Obsługa programu Płatnik:

 • Podstawy zasad pracy w programie, omówienie menu głównego,
 • Tworzenie kartotek płatnika i ubezpieczonego,
 • Tworzenie dokumentów pierwszorazowych:

-Zgłoszeniowych,
-Rozliczeniowych,
-Innych.

 • Import dokumentów z programów kadrowo-płacowych,
 • Dokumenty zmiany i korekty,
 • Pobieranie danych z ZUS – omówienie,

-Komponenty i słowniki,
-Statusy przetworzenia,
-Kartoteki płatnika i ubezpieczonych,

 • Przekazywanie dokumentów do ZUS (bez faktycznego wysłania, omówienie).

-Wysyłka papierowa (do 5 osób) /elektroniczna (powyżej),
-Wyjaśnienie pojęć certyfikatów/podpisów,

3. Szczegóły procesu dokonywania korekt informacji przezywanych do ZUS:

Ćwiczenia w zakresie tworzenia dokumentów korygujących/zmiany:

 • Zgłoszeniowych płatnika:
 • Zgłoszeniowych ubezpieczonego i członków rodzin: ZUA i ZZA, ZWUA, ZCNA
 • Tworzenie  dokumentów KOA, ustalenie liczby ubezpieczonych do DRA i IWA
 • Omówienie rodzajów zawiadomień o błędach z ZUS (WDR),
 • Omówienie załączników do zawiadomień:

-Lista ubezpieczonych dla których brak jest raportów imiennych
-Wypisy z raportów imiennych, wykaz raportów imiennych
-Wypis z deklaracji wraz z WDR, rozbieżności pomiędzy DRA i WDR
-Wykaz deklaracji powtórzeniowych
-Korekty dokumentów rozliczeniowych: DRA,RCA,RSA,RZA
-Inne (IWA, ZSWA).

4. Ćwiczenia praktyczne

Szkolenie trwa:  18 godz. lekcyjnych

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 720,00 zł  od osoby
 • 648,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665  do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia do dnia poprzedzającego szkolenie. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

 

 

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665