CEL

Celem kursu jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie zasad działania podatku od towarów i usług, prawa do obniżenia podatku i zwrotu podatku. Na kursie zostaną szczegółowo omówi0ne mechanizmy ograniczające wyłudzenia i ich konsekwencje dla podatników oraz pułapki czyhające w obrocie gospodarczym na podatników podatku VAT.

UCZESTNICY KURSU

Kurs skierowany jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

PROGRAM

DZIEŃ PIERWSZY

 • Podatnicy podatku VAT – obowiązek rejestracyjny, prawo do wyboru zwolnienia
 • Przypomnienie zasad kierujących podatkiem VAT
 • Zasady odliczenia podatku – zmiany w 2021 r.
  • prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE;
  • moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do podatku naliczonego w tym przy usługach budowlanych;
  • faktura a prawo do podatku naliczonego – czy jest niezbędna?
  • faktura od podatnika niezarejestrowanego – odliczać czy nie?
  • karty paliwowe a podatek naliczony – interpretacja Ministra Finansów;
  • faktury otrzymane po terminie, faktury odnalezione a prawo do podatku naliczonego – jak kształtować rozliczenie podatku VAT, aby było optymalne w świetle zmian z 2021 r.; nadrzędność dyrektywy unijnej nad przepisami krajowymi.
 • Raportowanie faktur w ewidencji zakupów i sprzedaży VAT – pliki JPK_V7 w 2021 r.
  • kody towarów i usług, procedury a elementy obowiązkowe faktury
  • czy paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł jest fakturą uproszczoną – kontrowersyjne objaśnienie MF, raportowanie w JPK_V7
  • dodatkowe elementy ewidencji sprzedaży obowiązkowe od 01.01.2022 r.
  • kara pieniężna za błędy w ewidencji, zasady składania czynnego żalu KKS.
 • Nowelizacja przepisów – pakiety SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2 – które rozwiązania są korzystne dla podatnika.
  • rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności – nowe zasady po orzeczeniu TSUE, prawa i obowiązki wierzyciela, prawa i obowiązki dłużnika;
  • podatek naliczony przy WNT, imporcie, transakcjach dla których podatnikiem jest nabywca.
  • pozostałe zmiany
 • Faktury korygujące – nowelizacja przepisów w 2021 r. - prawa i obowiązki stron transakcji. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących.
 • Krajowy System e-Faktur - kiedy i jak szykować się do zmian :
  • faktura elektroniczna a faktura ustrukturyzowana – wady, zalety, różnice
  • numeracja faktur w ministerialnym systemie  KSeF,
  • zachęta dla przedsiębiorców - zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,
  • preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),
  • podobieństwa i różnice w KSeF - faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
  • określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
  • obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,
  • kto ma dostęp do systemu -  zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF,
  • korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji

DZIEŃ DRUGI

 • Samochód w firmie – zasady odliczenia, najnowsze zmiany. pułapki, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, nowy termin na VAT - 26
 • Wyłączenia stosowania obniżenia podatku. Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem usług gastronomicznych i hotelowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnień Ministerstwa Finansów. Nowelizacja przepisów.
 • Narzędzia uszczelniające system podatku VAT:
  • procedury rejestracyjne – czynności us poprzedzające rejestrację;
  • biała księga – jak korzystać z bazy danych aby zagwarantować zachowanie zasad należytej staranności - korzyści i negatywne skutki dla podatnika.
  • mechanizm podzielonej płatności - kiedy obowiązkowy, kiedy dobrowolny – zasady stosowania po zmianach 2021 r.; uwolnienie środków z subkonta VAT.
  • plik JPK_V7 - jak pozyskane informacje wpływają na uszczelnienie systemu VAT
 • Zasady zwrotu podatku:
  • terminy i zasady zwrotu,
  • przyspieszony zwrot
  • zwrot a mechanizm podzielonej płatności
  • zwrot a faktury ustandaryzowane i KReF
  • szczególne procedury – zabezpieczenia i zwrot pod kredyt podatkowy
 • Krótko o pakiecie e- commerse – co każdy podatnik powinien wiedzieć,,
  • zmiana metody opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju i  z terytorium kraju;
  • zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich;
  • ujednolicenie progu kwotowego na terytorium całej Unii Europejskiej;
  • zamiana VAT-MOSS na VAT-OSS;
  •  likwidacja zwolnienia od podatku VAT przy przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro
  • wprowadzenie zwolnienia od podatku VAT dla importu towarów przy przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro.
 • Kasa rejestrująca w firmie:
  • kto musi mieć kasę rejestrującą, zwolnienia nowe zasady wprowadzone w 2021 r.;
  • jak dobrać rodzaj kasy do profilu działalności  – kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii, kasy on-line, mające postać oprogramowania, kasy specjalne;
  • prawo do ulgi i obowiązek jej zwrotu;
  • obowiązki użytkownika.
 • Sankcje: dodatkowe zobowiązanie podatkowe – wysokość, zasady nakładania, orzeczenie TSUE, przesłanki stosowania przez organy podatkowe art. 108 ustawy o VAT – kiedy sankcja jest niezgodna z dyrektywą UE.
 • Kontrola podatkowa w firmie – jak się przygotować. Korekta faktury w toku kontroli – najnowsze orzecznictwo.

DZIEŃ TRZECI

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów:
  • Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
  • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru),
  • nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 1.01.2020r. (w Polsce od 01.07.2020r.)
  • Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0% (w tym zmiany w prawie unijnym od 1.07.2020 r. w ramach pakietu Quick fixes),
  • noty wyjaśniające Komisji Europejskiej w sprawie zasad stosowania dyrektywy i Rozporządzenia
  • Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów)
  • Korekty w WDT/WNT – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?
  • Zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania
  • Zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
  • Kurs waluty a obowiązek podatkowy w transakcjach transgranicznych
  • Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej - utrata prawa do stawki 0% od 1.07.2020 r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy – zmiana zasad;
  • Sprzedaż za pośrednictwem magazynu call – of stock zlokalizowanego w kraju i za granicą (w tym zmiany i ujednolicenie przepisów unijnych w zakresie procedury magazynu call-off stock od 1.07.2020 r.)
 •  Eksport towarów:
  • Eksport pośredni i bezpośredni – różnice
  • Obowiązek podatkowy w eksporcie – zasady opodatkowania zaliczki w 2021r., warunki dostawy a obowiązek podatkowy.
  • Warunki stosowania stawki VAT 0 % (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne).
  • przyporządkowanie transakcji ruchomej w eksporcie
 • Transakcje łańcuchowe:
  • definicja transakcji łańcuchowej
  • jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
  • ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma) - najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i jego znaczenie
  • nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w dostawie łańcuchowej od 1.07.2020 r.
  • obowiązek podatkowy w transakcji łańcuchowej
  • transakcja łańcuchowa a prawo do stosowania stawki 0%
  • transakcje łańcuchowe z dostawą eksportową albo importową - jak prawidłowo rozliczać?
  • procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) - warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej
 •  Dostawa z montażem:
  • pojęcie dostawy z montażem - czy każda czynność polegająca na zmontowaniu, zainstalowaniu lub uruchomieniu towaru skutkuje uznaniem dostawy za dostawę z montażem?
  • wymagane dokumenty
  • dostawa z montażem a WDT, WNT i eksport - różnice w rozliczeniu
  • moment powstania obowiązku podatkowego w dostawie z montażem - wydanie towaru, czy zakończenie montażu?
  • opodatkowanie zaliczek, płatności częściowych, ratalnych
  • fakturowanie
 • Transgraniczne świadczenie usług
  • Miejsce świadczenia usług - zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)
  • Definicja podatnika, siedziby działalności, stałego miejsca wykonywania działalności - jak ustalić miejsce wykonania usługi?
  • Usługi związane z nieruchomościami - zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)
  • Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne - zasady ustalania miejsca świadczenia
  • Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów - zasady ustalania miejsca świadczenia
  • Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach - jak ustalić zasady opodatkowania?
  • Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
  • Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z transgranicznymi usługami
  • Refakturowanie usług międzynarodowych
  • Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
  • rozliczenie OSS jako alternatywny sposób rozliczania podatku dla usług opodatkowanych poza terytorium kraju.
 • Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

ILOŚĆ GODZIN

24 godziny lekcyjne

TRYB ZAJĘĆ

 • 3 spotkania od godz. 9.00 do 15.45
 • 30 sierpnia, 31 sierpnia
 • 01 września

OPŁATA

 • 800,00 zł od osoby
 • 720,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

ZAKOŃCZENIE KURSU

Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665