TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 19 maja 2021 r. od godz. 09.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Ewa Stopczyńska - biegły rewident, praktyk omawianych zagadnień,  wieloletni wykładowca SKwP z zakresu rachunkowości.

SZKOLENIE

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm produkcyjnych, handlowych i usługowych z działów magazynowania, zaopatrzenia, handlowych i księgowość w tym specjalistów oraz kierowników i innych osób odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową i jej prawidłową ewidencję.

CEL

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zasad gospodarki magazynowej oraz ewidencji stanu i zmian, wyceny i inwentaryzacji zapasów.

PROGRAM

 1.   Podstawy organizacyjne gospodarki magazynowej:

 • podstawowe definicje (gospodarka magazynowa, magazynowanie, magazyn, cena zakupu, cena nabycia, koszty  zakupu, magazynier);
 •   instrukcja magazynowa, regulamin pracy w magazynie;
 •   dokumentacja obrotu magazynowego i jej zgodność pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym;
 •  zasady przyjmowania i wydawania zapasów z magazynu;
 •  kontrola gospodarki magazynowej.

2.   Metody wyceny aktywów obrotowych zgodnie z przepisami bilansowymi

 • metody wyceny rozchodu (FIFO, LIFO, cena przeciętna, ceny ewidencyjne)
 • zasady rachunkowości a wycena aktywów

3.   Odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych

 • odpowiedzialność za powierzone mienie
 • wspólna odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych
 • ograniczenie odpowiedzialności
 • dochodzenie roszczeń

4.   Prawidłowe przejmowanie i przekazywanie magazynów.

5.    Zasady przeprowadzania inwentaryzacji zapasów w magazynach z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

 • inwentaryzacja okresowa,
 • inwentaryzacja roczna,
 • zasady inwentaryzacji
 • niedobory i nadwyżki zawinione i niezawinione
 • kompensaty

Wymiar godzin : wynosi 7 godzin lekcyjnych

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 280,00 zł  od osoby
 • 252,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia 12 maja 2021r..  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia 12 maja 2021r..  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665