TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ

 • 16 czerwca 2021 r. od godz. 09:00
 • Zajęcia prowadzone są w formule on-line za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć.
 • Każdy uczestnik, który opłacił zajęcia, otrzyma na adres podany w formularzu zgłoszenia, link z dostępem do platformy, co najmniej na dzień przed dniem realizacji

WYKŁADOWCA

specjalista z zakresu prawa pracy, inspektor PIP, wieloletni  wykładowca SKwP.

CELEM SZKOLENIA

jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa pracy jak również zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego interpretowania przepisów.

SZKOLENIE SKIEROWANE

jest specjalistów ds. kadr i płac, kierowników personalnych, właścicieli firm, księgowych, agencji zatrudnienia.

PROGRAM

 1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.
 2. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej zależny od okresu zatrudnienia i spełnienia dodatkowych obowiązków przez płatnika – 10 lat lub 50 lat.
 3. Zasady digitalizacja dokumentacji pracowniczej.
 • obowiązki pracodawcy związane z digitalizacją dokumentacji pracowniczej,
 1. Sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej w przypadku zawarcia ponownego stosunku pracy pomiędzy byłym pracownikiem i pracodawcą,
 • zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej po wymaganym okresie przechowywania,
 • zasady zmiany postaci prowadzenia i przechowania dokumentacji pracowniczej w trakcie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu,
 • przekazanie dokumentacji pracownikowi.
 1. Dokumentacja osobowa w 2021 roku:
 • zasady prowadzenia akt osobowych (4 części, rodzaje dokumentów, które powinny być przechowywane w aktach osobowych),
 • zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy,
 • zasady prowadzenia ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • kwestionariusze i dokumenty składane przez kandydata do pracy oraz pracownika,
 • skierowania na badania oraz orzeczenia o zdolności pracownika do pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenia składane przez pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy (potwierdzenie zapoznania się z regulaminem pracy, z ryzkiem zawodowym występującym na stanowisku pracy, potwierdzenie odbycia szkolenia bhp, itd.),
 • oświadczenia składane przez pracownika w związku z uprawnieniami rodzicielskimi,
 1. Umowa o pracę
 • elementy umowy o pracę
 • zasady sporządzania informacja o warunkach zatrudnienia ,
 • omówienie dokumentacji składanej przez pracowników na podstawie przykładów.
 1. Dokumentacja płacowa: imienna karta wypłaconego wynagrodzenia, zgoda pracownika na dokonywanie potrąceń dobrowolnych,
 2. Dokumentacja prowadzona w związku z podpisaniem umów prawa cywilnego.
 3. Akta (przepisy) wewnątrzzakładowe:
 • regulamin wynagrodzeń,
 • regulamin pracy,
 • układ zbiorowy pracy,
 • obwieszczenia,
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10 . Świadectwo pracy – zasady wydawania

 • treść świadectwa pracy – szczegółowe omówienie,
 • szczególne przypadki wypełniania świadectwa pracy,
 • termin wydawania świadectwa pracy.
 1. Polecenie pracy zdalnej, porozumienie zawarte z przedstawicielstwem załogi w trybie art. 15g lub art. 15zf ustawy antykryzysowej.
 2. Omówienie przypadków nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej – zgłaszane w trakcie szkolenia.

Szkolenie trwa 7 godzin lekcyjnych.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 280,00 zł  od osoby
 • 252,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia 10 czerwca.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia 10 czerwca.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665