AKCJA BILANS 2021

Zamknięcie roku 2021 w jednostkach gospodarczych

Termin realizacji: w dniach 9, 16 grudnia 2021r. i 11 stycznia 2022r. w godz. 09:00 – 15:00

Szkolenie 3 dniowe „BILANS 2021” obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego, w szczególności dotyczące: prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz kwestii podatkowych.

Akcja edukacyjna „BILANS 2021” adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także doradców podatkowych

Tematyka kursu:

Dzień I (9 grudnia 2021r.): Podatki – Podatek od towarów i usług VAT (7 godz. wykładowych)

Wykładowca: Dariusz Polatowski – specjalista w zakresie podatku VAT

1. Zasady rozliczania korekty sprzedaży:

a) korekta sprzedaży do końca 2020 r.:

- warunki jakie należało spełnić, aby dokonać obniżenia wartości sprzedaży oraz podatku

należnego (data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, data otrzymania potwierdzenia

odbioru faktury korygującej, warunki po spełnieniu których sprzedający może obniżyć

sprzedaż bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę),

- terminy w jakich nabywca był zobowiązany do korekty podatku naliczonego,

b) zasady korygowania sprzedaży obowiązujące od 2021 r.:

- zniesienie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,

- wymagana dokumentacja umożliwiająca przeprowadzenie korekty (w tym wyjątki),

- terminy w jakich nabywca jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego,

c) uregulowanie zasad dotyczących korekt zwiększających wartość sprzedaży,

d) anulowanie faktury a korekta do „zera”,

e) odpowiedzialność karna i karna-skarbowa za posługiwanie się (lub wystawienie) wadliwymi lub

nierzetelnymi fakturami.

2. JPK w 2021 r. zmiany od 01.07.2021r.

a) ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone,

b) faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość,

wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia

usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym,

statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami,

samolotami i śmigłowcami,

c) oznaczenia w zakresie grup towarów i usług (GTU) oraz kodów procedur,

d) korekta „in minus” podatku naliczonego,

e) likwidacja kodu „MPP”,

f) sprzedaż wysyłkowa, usługi elektroniczne,

g) podmioty powiązane.

3. Prawo do odliczenia VAT:

a) zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,

b) przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

d) możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od

zakupionych usług noclegowych,

e) gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki

f) czy należy doliczać odsetki w przypadku nieterminowego rozliczenia podatku naliczonego

związanego z importem usług, WNT lub ZTPN – zasada neutralności (wyrok TSUE),

g) należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

4.Ulga na złe długi ( stan po zmianach od 01.10.2021r.), sprzedaż nieruchomości, szkolenia

zawodowe:

a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,

b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,

c) obowiązki nabywcy,

d) ulga na złe długi a termin płatności,

e) wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,

f) zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.

g) wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,

h) regulacje unijne w zakresie rozliczania szkoleń zawodowych.

5. Kasy rejestrujące:

a) paragony do 450 pln z NIP nabywcy a obowiązki w JPK,

b) wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie.

6. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000:

a) limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość

faktury a wartość transakcji,

b) potrącenie, kompensata a split payment,

c) sposób zapłaty split payment i „biała lista”,

d) rozliczenia podatnika z agencją celną,

e) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,

f) możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,

g) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa

rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,

h) terminy i miejsce składania zawiadomienia (7 i 14 dni)

i) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o VAT –

warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania.

7. Transakcje wewnątrzwspólnotowe:

a) warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,

b) wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa

członkowskiego,

c) rola informacji podsumowującej,

d) transakcje wielostronne, definicja podmiotu pośredniczącego.

8. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie:

a) rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów od 2021 r.:

- warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,

- sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,

b) eksport pośredni i bezpośredni,

c) terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów

poza UE,

d) warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym,

dane dokumentu SAD w imporcie wykazywane w JPK

9. Projektowane zmiany na rok 2022:

a) faktury ustrukturyzowane,

b) uproszczenie regulacji dotyczących fakturowania,

c) zmiany dotyczące terminu zwrotu nadwyżki oraz zasad odliczania podatku naliczonego,

d) zmiana terminu wystawienia faktury,

e) „Nowy Ład”

Dzień II (16 grudnia 2021r.): Podatki – Podatek dochodowy (7 godz. wykładowych)

Wykładowca: Aleksander Gniłka – doradca podatkowy

 1. Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT z uwzględnieniem źródeł przychodów

 2. Estoński CIT czy fundusz inwestycyjny

 3. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych

 4. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT

 5. Problematyka spółki nieruchomościowej

 6. Inne zmiany w CIT (ograniczenia w rozliczaniu strat, zmiany dotyczące amortyzacji, zmiany w cenach transferowych, podatek od przychodów z budynków, zmiany w zakresie podatku u źródła, zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego)

 7. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania)

 8. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności

 9. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe od 2020r.

 10. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.

 11. Przychody i koszty podatkowe (moment rozpoznania, podział kosztów na pośrednie i bezpośrednie oraz korekta kosztów, wybrane zagadnienia dotyczące kosztów podatkowych)

 12. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych podatników od 1 stycznia 2021r. rozszerzenie możliwości opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 13. Przychody ze stosunku pracy. Wybrane rodzaje przychodów oraz przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:

 14. Darowizna od pracodawcy a podatki dochodowe

 15. Regulacje związane z COVID-19 w 2021r a podatki dochodowe

 16. Danina solidarnościowa w 2021r.

 17. Planowane zmiany w CIT i PIT w ramach tzw. „Polskiego Ładu”.

Dzień III (11 stycznia 2022r.): Rachunkowość (7 godz. wykładowych)

Wykładowca – dr Teresa Cebrowska

1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe

1.1. Zmiany w ustawie o rachunkowości i prawie handlowym

1.2. Prawa do uproszczeń w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i

wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym

1.3. Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i stanowiskach

1.4. Elektronizacja ksiąg i sprawozdań finansowych – problemy praktyczne i spójność z zasadami

(polityką) rachunkowości

1.5. Wizja przyszłości – projektowane zmiany.

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg rachunkowych

2.1. Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów

2.2. Inwentaryzacja

2.3. Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych

3. Zagadnienia szczegółowe z perspektywy najczęściej występujących błędów

3.1. Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów

3.2. Przychody i koszty – wpływ zdarzeń po dniu bilansowym a kompletność przychodów i

kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji

prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi,

3.3. Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja

3.4. Rachunek przepływów pieniężnych - metodologia sporządzania, informacje o pozycjach

ujawnianych w obszarze korekt działalności operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji

w zakresie przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej, powiązanie danych ksiąg

rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z przepływów.

3.5. Zestawienie zmian w kapitale zakres i szczegółowość pozycji ujawnianych w zestawieniu

zmian

3.6. Sprawozdanie z działalności

4.Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki kierownika jednostki i organu

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe

4.1. Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania

4.2. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego

4.3. Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego – terminy ustawowe

4.4. Obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe, kierownika

jednostki i organu zatwierdzającego

5. Wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku 2021:

5.1. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności – ujawnienia

5.2. Szacunki księgowe i ich ujawnienia

5.3. Ocena zagrożenia kontynuacji z pespektywy zdarzań po dacie bilansu

5.4. Zamknięcie roku w spółkach komandytowych i jawnych, które stały się podatnikami CIT w

2021 roku

W ramach szkolenia zapewniamy:

- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),

- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Materiały i zaświadczenie o ukończeniu zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Opłata:

 • 900 zł. od osoby,

 • 810 zł. dla pracowników członków wspierających oddziału we Włocławku

 • 855 zł. dla członów zwyczajnych/dyplomowanych księgowych oddziału we Włocławku

Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego SKwP we Włocławku są na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Za odrębną opłatą przyjmujemy zamówienia na zakup publikacji:

 1. Numer specjalny RACHUNKOWOŚCI „Zamknięcie roku 2021”

W 27 wydaniu naszego przewodnika po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego szczegółowo omawiamy tematykę:

 • zamknięcia ksiąg rachunkowych,

 • wyceny aktywów i pasywów,

 • elektronicznej formy sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania (w tym zasad jego podpisywania i przekazywania),

 • sporządzania poszczególnych elementów rocznego sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i dużych, a także sprawozdania z działalności,

 • ustalania podatku odroczonego,

 • ustalania podatku od dochodu działalności gospodarczej

Autorzy: Justyna Adamczyk, Agnieszka Anna Baklarz, Maria Borkowska, Zdzisław Fedak, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Przemysław Mućko, Andrzej Netter, Agata Paul, Andrzej Skórzewski, Aleksander Woźniak.

Rok wydania: 2021, liczba stron: 742

Cena:

 • 180 zł. za 1 szt.

 • 170 zł. dla członków wspierających/zwyczajnych oddziału we Włocławku

 1. Podatki 2021 - najważniejsze zmiany CIT, PIT, VAT, akcyza, Ordynacja podatkowa

Książka zawiera omówienie najważniejszych nowości w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT, akcyza, Ordynacja podatkowa), które weszły w życie w 2021 r., m.in. w zakresie:

 • opodatkowania CIT spółek komandytowych,

 • wprowadzenia ryczałtu od spółek kapitałowych,

 • utworzenia funduszu inwestycyjnego w spółce kapitałowej,

 • odliczania straty przez podatników CIT,

 • amortyzacji środków trwałych,

 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

 • JPK_VAT,

 • pakietu VAT e-commerce

 • pakietów SLIM VAT i SLIM VAT 2,

 • procedury TAX FREE,

 • przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19,

 • wiążących informacji akcyzowych,

 • akcyzy na samochody.

Ponadto w książce przedstawiono zmiany dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej oraz „podatku cukrowego” i od „małpek”.

Autorzy wskazują na praktyczne problemy dotyczące stosowania nowych regulacji, podają przykłady, przywołują też liczne interpretacje organów podatkowych i objaśnienia Ministra Finansów.

Autorzy: Łukasz Chłond, Krzysztof Hałub, Mateusz Kaczmarek, Ryszard Kubacki, Anna Koleśnik, Tomasz Krywan, Anna Mełgieś, Michał Nielepkowicz, Mikołaj Przywara, Jarosław Sekita, Aleksander Woźniak.

Rok wydania: 2021, liczba stron: 330

Cena:

 • 115 zł. za 1 szt.

 • 110 zł. dla członków wspierających/zwyczajnych oddziału we Włocławku

Uwaga: w przypadku wysyłki podręczników doliczone zostaną koszty opłaty pocztowej.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia na 3 dni przed terminem szkolenia e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia na 3 dni przed terminem szkolenia. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665