AKCJA BILANS

 

Zamknięcie roku 2018 w jednostkach i zakładach budżetowych.

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych (praktyczne aspekty).

 

Kurs kierowany jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych samorządowych jednostek i zakładów budżetowych oraz budżetu gmin.

 

Celem kursu jest przede wszystkim przedstawienie i usystematyzowanie wiedzy z tego zakresu, w tym:

- rozwiązanie problemów, z którymi Państwo spotykają się na końcu roku, omówienie i

  przedstawienie praktycznych czynności związanych z procesem zamykania ksiąg rachunkowych

  roku budżetowego, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Rozwoju i

  Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont,

- aktualizacja wiedzy związanej z zamknięciem roku budżetowego 2018 oraz omówienie wszelkich

  zmian dotyczących procedur zamykania ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy,

- sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych, prawidłowe ustalanie wyniku finansowego

  (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu).

 

Prowadząca kurs: Pani Tatiana Kowalewska

- wieloletni Główny Księgowy w jednostkach budżetowych, wykładowca SKwP.

 

Tematyka kursu:

 

 1. Organizacja prac związanych z zamknięciem roku obrotowego:

 1. aktualne podstawy prawne zamknięcia roku,

 2. harmonogram prac bilansowych – czynności dotyczących zamknięcia roku,

 3. błędy księgowe mające wpływ na ustalenie wyniku finansowego,

 4. odpowiedzialność za sprawozdawczość księgowego i kierownika jednostki,

 5. zmiany polityki rachunkowości w aspekcie przepływu podatku VAT split payment – obowiązujące od 1 lipca 2018 roku – podzielona płatność.

 1. Inwentaryzacja – harmonogram czynności:

 1. podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów, w tym gruntów,

 2. najczęściej popełniane błędy podczas inwentaryzacji rocznej,

 3. terminy i częstotliwość inwentaryzacji,

 4. potwierdzenia sald,

 5. rozliczenie wyników inwentaryzacyjnych oraz ujęcie jej wyników w księgach rachunkowych.

 1. Wykonanie pilnych czynności przygotowawczych do sporządzenia sprawozdania finansowego:

 1. zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych jakie miały miejsce w roku obrotowym, poprawność zapisów w księgach rachunkowych,

 2. okres przejściowy,

 3. należności i zobowiązania, w tym: monitorowanie realizacji zobowiązań,

 4. rozliczenia i uzgodnienia kosztów i wydatków, w tym: rozliczenie zadań inwestycyjnych,

 5. rozliczenia międzyokresowych przychodów,

 6. wzajemne uzgodnienia ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych i materiałów,

 7. ewidencja i weryfikacja zaangażowania,

 8. sporządzenie oraz weryfikacja zestawienia obrotów i sald,

 9. rozliczenie dotacji.

 1. Przygotowanie poszczególnych części sprawozdania finansowego:

 1. bilans,

 2. rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),

 3. zestawienie zmian w funduszu jednostki,

 4. skonsolidowany bilans jednostki samorządowej,

 5. zestawienie obrotów i sald jako element niezbędny do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego.

 1. Pytania, dyskusja.

   

   

  Termin kursu: 16.01.2019.r. w godz. 09:00 – 15:30

  Czas trwania: 8 godz. wykładowych

  Miejsce kursu: SKwP O/O Włocławek, ul. Miedziana 2/4

  Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 11.01.2019r.

   

  Cena kursu:

 • 260 zł. od osoby,

 • 247 zł. dla członów zwyczajnych/dyplomowanych księgowych,

  Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.

   

  Za odrębną opłatą przyjmujemy zamówienia na zakup numeru specjalnego Rachunkowości

  „Zamknięcie roku 2018” w cenie 175 zł.. Termin przesyłania zamówień – do dnia 11.01.2019r.. Odbiór publikacji w terminie realizacji szkolenia.

   

  Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017, poz. 1632).

  Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

  W trakcie trwania szkolenia zapraszamy na obiad.