Pr.Pr. ZUS - RODO ( 3w1)

Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne i RODO (3 w 1) - rozwiązania praktyczne i nowości prawne w 2018 i 2019 roku

 

Cel: szkolenie i przygotowane materiały w sposób kompleksowy i praktyczny:

a/ pozwolą na zweryfikowanie sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, stosowanych umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przygotują na wprowadzenie zmian dotyczących elektronizacji akt osobowych i ewidencji czasu pracy, rozwiążą problemy dotyczące rozliczania nadgodzin, urlopów i delegacji,

b/ pomogą wyeliminować błędy w rozliczaniu składek, szczególnie świadczeń wyłączonych z oskładkowania, przygotują płatników do sporządzania Raportu Informacyjnego w 2019r., do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, zaprezentują występujące nieprawidłowości w ustalaniu uprawnień i wypłacie świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

c/ pomogą wdrożyć i stosować zasady RODO, pozwolą samodzielnie zweryfikować procedury wewnętrzne w zakładzie pracy i każdej instytucji przetwarzającej dane osobowe, przeprowadzić ocenę ryzyka oraz sprawdzić zgodność przetwarzania danych osobowych z zasadami RODO oraz przepisami ustawy o UODO.

 

Adresaci szkolenia: kurs kierowany jest do pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, administratorów danych osobowych, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.

 

Prowadzący szkolenie: Pan Jacek Kropkowski

Właściciel Ośrodka Szkolenia Wydawnictwa JAKRO, autor książek KODEKS UBEZPIECZEŃ - PRAWO PRACY - RODO - KONTROLA i KOMENTARZY oraz serwisu e-jakro, specjalista, praktyk, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, aktualnie studiujący ochronę danych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, od 1993r. prowadzący szkolenia otwarte i zamknięte w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ochrony danych osobowych na terenie kraju dla pracodawców, doradców podatkowych, pracowników służb kadrowo-płacowych w zakładach pracy. Posiadając bogate doświadczenie praktyczne, szczególnie przeprowadzając w tym roku audyt w jednostkach publicznych i zakładach pracy, służę pomocą przy wdrożeniu i stosowaniu zasad RODO oraz w rozwiązywaniu występujących problemów w zakresie stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Tematyka kursu:

 

I. PRAWO PRACY:  zatrudnianie - czas pracy - wynagrodzenie

 

 • obowiązki pracodawcy w zakresie bhp przed podjęciem pracy pracownika i zleceniobiorcy

 • zasady stosowania monitoringu wizyjnego, kontroli poczty służbowej, przetwarzane dane biometryczne

 • zmiany przy zawieraniu umów na okres próbny, na czas określony; dłuższe okresy ich wypowiadania

 • zmiany od 1.01.2017r.i od 1.06.2017r. w zakresie świadectw pracy; wprowadzenie nowego wzoru

 • rozliczanie pracy w nadgodzinach; w sobotę, niedzielę, święta, dni wolne; normy i wymiar czasu pracy

 • udzielanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, przerw w pracy, delegacji służb.

 • zmiany od 1.01.2017r. w zakresie tworzenia regulaminu pracy, wynagrodzeń i Funduszu Socjalnego

 • od 01.01.2019r. zmiany w zakresie skrócenia z 50 do 10 lat okresu przechowywania akt pracowniczych

 • przejście z papierowej na elektroniczną metodę prowadzenia akt osobowych i ewidencji czasu pracy

 • kontrola PIP i ZUS zawierania umów zlecenia; podwyższenie od 1.01.2019r. minimalnej stawki godzinowej

   

  II. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:  składki - zasiłki - emerytury

   

 • zasady podlegania ubezpieczeniom; zgłoszenia i rozliczanie z ZUS; zbiegi; raporty informacyjne w 2019r. 

 • od 01.01.2019r. preferencyjne składki ZUS dla przedsiębiorców osiągających niskie przychody

 • umowy agencyjne, zlecenia, o dzieło; legalność stosowania; zapowiadana ich likwidacja w 2019r.

 • ustalanie podstawy naliczania składek na FP i FGŚP; wyłączenia z obowiązku opłacania tych składek

 • świadczenia zwolnione z podatku i ZUS: socjalne (podwyższenie stawek), bhp (ekwiwalent za pranie)

 • świadczenia chorobowe i wypadkowe; okres zasiłkowy; zmiany w świadcz. macierzyńskich i rodzicielskich

 • ustalanie podstawy wymiaru zasiłków; wliczanie premii, nagród i dodatków; wyłączenia składników płacowych 

 • zmiany systemu emerytalnego; dodatkowe zabezpieczenia; emerytury obywatelskie; PPK od 01.07.2019r

   

  III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: prawo - wdrożenie - praktyka RODO

   

 • dokumentacja RODO: polityka bezpieczeństwa; rejestr czynności przetwarzania; rejestr kategorii

 • opis prawnych, technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczenia danych osobowych

 • aktualizacja zgód, dokumentów i klauzul informacyjnych; zawarcie i treść umowy powierzenia

 • prawo osób do uzyskania dostępu, żądanie sprostowania, ograniczenia, usunięcia danych 

 • nowe funkcje administratora danych; terminarz i metody przeprowadzenia oceny ryzyka

 • postępowanie w razie naruszenia ochrony; obowiązek zgłoszenia do PUODO w ciągu 72 godzin

 • monitorowanie przestrzegania RODO, szkolenia okresowe, audyt bezpośredni w siedzibie pracodawcy

   

  Uczestnicy szkolenia otrzymują drukowane MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

 1. autorski skrypt – wiedza w pigułce, obejmujący tematykę prawa pracy i

        ubezpieczeń społecznych oraz stawki 

 2. wdrożenie i praktyczne stosowanie RODO - wzór dokumentacji wdrożeniowej z

  opisem, rejestry czynności i kategorii, umowy  powierzenia, wzory druków…)

   

  Prosimy o przyniesienie na szkolenie swoich pendrive i na szkoleniu wgramy:

  - zbiór aktualnych przepisów prawnych 2018, obejmujący prawo pracy,

     ubezpieczenia społeczne oraz RODO          

  - slajdy ze szkolenia (zbyt obszerny materiał do przesłania mailem)

   

  Wykładowca umożliwia Uczestnikom konsultacje na telefon i mail:

  - w zakresie objętym programem szkolenia do 30 dni po szkoleniu

   

  Termin kursu: 22.10.2018r., w godz. 09:00 – 15:30

  Czas trwania: 8 godz. wykładowych

  Miejsce kursu: SKwP O/O Włocławek, ul. Miedziana 2/4

  Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 15.10.2018r.

   

  Cena kursu:

 • 260 zł. od osoby,

 • 234 zł. dla pracowników członków wspierających,

 • 247 zł. dla członów zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.

   

  Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.

  Forma płatności – przelew lub gotówka najpóźniej w dniu szkolenia.

   

  Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017, poz. 1632).

  Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

  W trakcie kursu zapraszamy na obiad.

                                                                                    

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium