Dam pracę


Szpital Lipno sp. z o.o.

poszukuje kandydata na stanowisko:

Główny księgowy

Szpitala Lipno spółka z o.o– miejsce pracy: Lipno

   

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

pełnienie funkcji głównego księgowego Szpitala Lipno sp. z o.o.

prowadzenie rachunkowości finansowej,

zarządzanie płynnością finansową i środkami pieniężnymi,

opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych i sprawozdań finansowych,

bieżąca kontrola wykonania planu rzeczowo-finansowego i sporządzanie raportów oraz prognoz dla Prezesa Zarządu o sytuacji finansowej,

współudział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących finansów Szpitala Lipno sp. z o.o.,

organizacja, nadzór, kontrola i doskonalenie obiegu dokumentów finansowo-księgowych,

dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów, zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym oraz aktualnie obowiązującymi przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

odpowiedzialność za rozliczanie finansowe realizowanych w Szpitalu Lipno sp. z o.o. projektów unijnych, grantów, dotacji i inwestycji,

przygotowywanie sprawozdawczości finansowej i statystycznej, deklaracji podatkowych oraz pozostałych zestawień wymaganych przepisami prawa,

nadzór nad ściąganiem należności i dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłatą zobowiązań,

współpraca z zewnętrznymi organami kontroli.

   

WARUNKI PRACY 

Praca biurowa w siedzibie szpitala, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku z windą. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca w pozycji siedzącej przy biurku, stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz sprzęt biurowy. Sporadyczne wyjazdy służbowe, np. na szkolenia. 

ZAKRES ZADAŃ 

Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości oraz wycenę aktywów i pasywów.

Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

Przygotowywanie planów finansowych, innych planów i analiz makroekonomicznych gospodarki finansowej. Opracowywanie projektów rocznych planów finansowych i ich zmian w zakresie dochodów i wydatków, poddawanie ich bieżącej analizie oraz przedkładanie do zatwierdzenia kierownikowi jednostki, a następnie ich realizacja.

Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań z zakresu działania jednostki w tym deklaracji podatkowych i innych dokumentów rozliczeniowych np. ZUS

Przestrzeganie terminowego regulowania zobowiązań.

Windykacja należności

Administrowanie i obsługa programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych,

Kierowanie pracą Działu Księgowości.

Prowadzenie, weryfikacja i przechowywanie ksiąg inwentarzowych w zakresie własnych i obcych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym organizacja i pełnienie nadzoru nad inwentaryzacją mienia jednostki oraz prowadzenie rozliczeń inwentaryzacyjnych

WYMAGANIA:

Na stanowisku głównego księgowego może być zatrudniona osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

2) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

3) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

doświadczenie zawodowe : 3 letnia praktyka w księgowości

Bardzo dobra znajomość: przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy, praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością (plany kont, klasyfikacja budżetowa), znajomość przepisów podatkowych, prawa zamówień publicznych oraz umiejętność wykorzystania przepisów prawa w praktyce

Umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacji pakietu MS Office

Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych

Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole a także kierowania pracą zespołu

Umiejętność analitycznego myślenia i argumentowania

Nieskazanie prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Nieposzlakowana opinia

Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego

Posiadanie obywatelstwa polskiego

   

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

Dokumenty należy złożyć do: 01.02.2019 r.

Decyduje data: wpływu oferty do siedziby szpitala

Miejsce składania dokumentów:

Szpital Lipno sp z o.o.

ul. Nieszawska

87-600 Lipno

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Szpital Lipno sp. z o. 

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@szpitallipno.pl,tel: 542880366;

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko: główny księgowy

Informacje o odbiorcach danych: Uczestnicy naboru

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

 Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

Prawo do wniesienia skargi.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


INNE INFORMACJE: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Szpital Lipno sp z o.o.,                               ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno, w sekretariacie lub przesłać pocztą, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Ogłoszenie na stanowisko Głównego Księgowego" w terminie do 01.02.2019 r. do godz. 15:00 Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Po zakończeniu naboru, oferty odrzucone zostaną zniszczone. Wynik naboru będzie umieszczony na stronie Szpitala Lipno sp. o. o. oraz umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala na I piętrze.


Przewidywane rozpoczęcie pracy od 15 luty 2019 r.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel: 54 288 0331; 54 288 0305; 54 288 0274


 


Polecamy

    • Świat Księgowych
    • Kaledarium