BILANS 2018

AKCJA BILANS

 

Zamknięcie roku 2018 w jednostkach gospodarczych

 

Akcja edukacyjna „BILANS 2018” adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe sporządzających roczne jednostkowe sprawozdania finansowe, doradców podatkowych.

 

Celem kursu jest aktualizacja wiedzy i omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku obrotowego dotyczących szczególnie prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz problemów podatkowych.

 

Prowadzący kurs: Pan dr Dawid Obrzeżgiewicz

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalista w zakresie rachunkowości finansowej i podatkowej,  właściciel biura rachunkowego. Doświadczenie zdobywał w podmiotach świadczących usługi doradcze w zakresie rachunkowości, podatków, konsolidacji sprawozdań finansowych. Autor licznych publikacji o tematyce rachunkowo-podatkowej. Stale obsługuje podmioty prowadzące działalność produkcyjną i handlową. Wykładowca studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Tematyka kursu:

 

Dzień I (7 styczeń 2019r.) : Rachunkowość

 

1.   Podstawy prawne i cel  sporządzania sprawozdań finansowych.

2.   Elektronizacja sprawozdań finansowych – zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od

      1.10.2018 r.

3.   Zasady uznawania jednostek za mikro lub małe.

4.   Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe: obowiązki księgowego i kierownika jednostki.

5.   Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości

      jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu  sprawozdania

      finansowego.

6.   Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.

7.   Inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic z uwzględnieniem

      Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z

      natury z dnia 28.07.2016 r.

8.  Wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów z uwzględnieniem Krajowego Standardu

      Rachunkowości nr 11 Środki trwałe i Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w

      sprawie zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych.

9.   Bilans - zasady sporządzania oraz prezentacja aktywów i pasywów, z uwzględnieniem bilansu

      jednostek mikro oraz jednostek małych.

10. Zasady ustalania wyniku finansowego oraz jego podziału.

11. Rachunek zysków i strat – zasady sporządzania oraz prezentacja przychodów i  kosztów, z

      uwzględnieniem rachunku zysków i strat jednostek mikro oraz jednostek małych.

12. Jednostki powiązane i pozostałe jednostki, w których jednostka posiada zaangażowanie w

      kapitale – identyfikacja i prezentacja w aktywach, pasywach, przychodach i kosztach.

13. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe

      informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem zakresu informacji dodatkowej sporządzanej przez

      jednostki mikro i małe. 

14. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z

      uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania przez

      jednostki mikro i małe; elektronizacja sprawozdania z działalności – zmiany ustawy o

      rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 r.

15. Wybrane zagadnienia: leasing, dotacje ze środków unijnych, różnice kursowe, kontrakty

      długoterminowe, zmiany zasad  (polityki) rachunkowości, wielkości szacunkowe, zdarzenia po

      dacie bilansu z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.

16. Zatwierdzanie, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie sprawozdania finansowego

      z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze

      Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

17. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych.

 

Dzień II (8 styczeń 2019r.): Podatek od towarów i usług oraz podatki dochodowe

 

1.   Rozliczenie dostawy towarów.

2.   Właściwy moment wykonania usługi. Usługi ciągłe.

3.   Odwrotne obciążenie – usługi i towary/kraj i zagranica.

4.   Proporcja VAT i preproporcja VAT.

5.   Zwolnienie podmiotowe z VAT.

6.   Zasady korzystania z kas fiskalnych w nowym roku.

7.   Prawidłowe ujęcie przychodów do właściwego źródła przychodów.

8.   Zasady rozpoznawania przychodów na przełomie lat podatkowych.

9.   Zasady kwalifikacji kosztów do prawidłowego roku.

10. Roboty w toku. Ile kosztów rozpoznać?

11. Koszty finansowania w 2018 r. Kiedy koszty finansowania dłużnego? Kiedy niedostateczna

      kapitalizacja?

12. Koszty usług niematerialnych.

13. Podatek u źródła, w tym roczne obowiązki sprawozdawcze.

14. PIT-8AR i PIT-8C.

 

 

Termin kursu:

 • Dzień I: Rachunkowość – 07.01.2019r., w godz. 09:00 – 15:30

 • Dzień II: Podatki – 08.01.2019r., w godz. 09:00 – 15:30

  Czas trwania: 16 godz. wykładowych (2 dni)

  Miejsce kursu: SKwP O/O Włocławek, ul. Miedziana 2/4

  Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 02.01.2019r.

   

  Cena kursu:

 • 530 zł. od osoby,

 • 480 zł. dla pracowników członków wspierających,

 • 500 zł. dla członów zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.

  Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.

   

  Za odrębną opłatą przyjmujemy zamówienia na zakup numeru specjalnego

  Rachunkowości „ Zamknięcie roku 2018” w cenie 175 zł. brutto. Termin przesyłania zamówień – do dnia 20.12.2018r.. Odbiór publikacji w terminie trwania szkolenia.

   

   

  Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. (Dz. U. Nr z 2017, poz. 1632).

  Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

W czasie trwania zajęć zapraszamy na obiad.

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium