kurs CEUK

 

 

zapraszamy Państwa na wyjazdowy kurs

 

dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych

 

w dniach 01.10 – 05.10.2018 r.

w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku

 

 

 

Celem kształcenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie,                                    z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

 

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę w księgowości,

 • posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę                            i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,

 • rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej będąc sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości”,

 • uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością                i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku.

 

Tematyka kursu:

 1. Organizacja usług księgowych.

 2. Umowa o świadczenie usług księgowych.

 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.

 5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych.

 6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek                                  na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej  i statystycznej.

 7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.

 8. Ryzyko w usługach księgowych.

 9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych.

   

  Program kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne wraz z egzaminem.

   

   

   

   

  Sposób i forma zaliczenia:

  Uczestnicy kursu, którzy na egzaminie uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej. Jednocześnie mogą ubiegać się o certyfikat eksperta usług księgowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

   

  Warunki uczestnictwa w kursie:

 • uiszczenie opłaty w kwocie 1899,00 zł, (dla członków Stowarzyszenia – 1709,00 zł, dla osób kontynuujących naukę, niebędących członkami Stowarzyszenia – 1804,00 zł),

 • przesłanie pocztą na adres Instytutu, faksem (22 521 32 61) lub e-mailem (instytut@skwp.pl) karty zgłoszenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających wymagane warunki uczestnictwa.

   

  Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania wolnych miejsc.

 

Cena obejmuje:

 • 4 noclegi w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku, w pokojach 2 osobowych,

 • całodzienne wyżywienie,

 • szkolenie wraz z materiałami,

 • egzamin.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Elżbietą Wilk, e-mail:elzbieta.wilk@skwp.pl, tel. 22 521 32 93 lub z Henrykiem Rajewskim , e-mail:henryk.rajewski@skwp.pl, tel. 22 521 32 91

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania kursu.

 

Należność za kurs prosimy wpłacać na  rachunek:  

PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa 65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Nazwa firmy:

Adres:

Nr NIP:                                                       tel./faks                                 e-mail

 

Zgłaszam następujące osoby do udziału w kursie dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych, który odbędzie się w dn. 01-05.10.2018 r. w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku. 

 

imię i nazwisko słuchacza

data urodzenia

miejsce ur. /województwo

PESEL

wykształcenie

 

 

 

 

 

lata praktyki zawodowej

zajmowane stanowisko

e-mail

tel. kom.

 

 

 

 

 

Posiadane certyfikaty

 

 

 

          

 

 

Kwota…………………..……… zł (1 osoba) x ……(liczba osób) = ……………..........................................................................................zł

RAZEM                                                                                                                            .……………………..……...........................................zł

Słownie:  ……………………………………………………………………………………………....................................................................................zł

 

Wpłatę za uczestnictwo prosimy dokonać na konto:

PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa 65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia  wraz  z przesłaniem kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane warunki uczestnictwa oraz dokonanie wpłaty na konto SKwP Zarząd Główny Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych.

Bezkosztowa rezygnacja z udziału może nastąpić na 14 dni przed rozpoczęciem kursu. Odwołanie
w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na kursie nie zwalnia z dokonania opłaty. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej (faks). 

o    Zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki uczestnictwa w kursie SKwP Zarząd Główny Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych.

o    Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) ujawnionych w niniejszym formularzu jest Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP), ul. Górnośląska 5 00-443 Warszawa, e-mail: instytut@skwp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach szkoleniowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniach/kursach, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w celu wysyłki Newslettera.

   

________________                                                                                                                       ____________________

 

(pieczątka firmowa)                                                                                                                                          (podpis)

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium