- VAT i podatki dochodowe: zamiany i nowe regulacje; - Pakiet ustaw Konstytucja Biznesu; - Nowe przepisy o sukcesji firm

 

Adresaci szkolenia: kurs kierowany jest do pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.

 

Cel szkolenia: przedstawienie i omówienie przepisów podatkowych, tak aby podatnicy byli przygotowani do prawidłowego rozliczania podatków w 2018r. oraz zapoznanie z planowanymi regulacjami prawnymi.

 

Prowadzący szkolenie: Pan dr Krzysztof Biernacki

Praktyk, doradca podatkowy, adiunkt na Katedrze Finansów, Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (ekonomia – specjalizacja: finanse przedsiębiorstw) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo – specjalizacja: prawo podatkowe). Doktorat obronił na Uniwersytecie Ekonomicznym, którego tezy dotyczyły ryzyka podatkowego na krajowym rynku kapitałowym.

Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m. in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

 

Tematyka kursu:

 

 1. Ordynacja podatkowa:
 • Rejestry w formie JPK na żądanie dla małych i średnich przedsiębiorstw:

     o     Kto ma obowiązek przekazywać pliki JPK – podatnik czy biura rachunkowe?

     o     Obowiązek prowadzenia ewidencji magazynowej w formacie JPK

     o     Wyciągi bankowe – jakie pliki przekazywać?

     o     Tryb przekazanie i sposoby podpisu przekazanych plików;

     o     Procedury, w tamach których organ podatkowy może żądać plików JPK.

 

    2. Podatek VAT:
 • Split payment:
  • Dla kogo jest fakultatywny i jaki będzie miał wpływ na płynność przedsiębiorstwa?
  • Jak wyglądać będzie model rozliczeń bankowych w tym rozwiązaniu?
  • Dostęp do środków na rachunku VAT – na co zwrócić uwagę?
  • Księgowania w modelu split payment;
  • Płatności cząstkowe, błędne – jak rozliczyć je w ramach split paymentu?
  • Korekty faktur, bonusy rabatu – zasady płatności przy split paymencie
  • Zakończenie działalności a split payment;
  • Nowe deklaracje w podatku VAT w związku ze split paymentem.
 • Kasy fiskalne on-line:
  • Projekt ustawy o kasach fiskalnych z modułami on-line – nowa wersja
            z kwietnia 2018r.; 
  • Paragony a faktury z kas fiskalnych;
  • Zabezpieczenie podatników przed brakiem sieci WIFI;
  • Grupy podatników objętych nowymi kasami fiskalnymi;
  • Zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej;
  • Sankcje za brak stosowania kas.
 • Rejestry podatników VAT czynnych, wykreślonych i przywróconych:
  • Obecne procedury weryfikacji podatników VAT-czynnych;
  • Rejestr dostępny na stronie Ministerstwa Finansów w zakresie podatników wykreślonych i przywróconych;
  •  Projekt ustawy z dnia 20.09.2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w zakresie nowego rejestru podatników VAT i konsekwencji w podatku dochodowym realizacji przelewu na rachunek bankowy inny, niż wskazany w tym rejestrze.
 • Kodeks należytej staranności w podatku VAT – wytyczne Ministerstwa Finansów z 25 kwietnia 2018r.

 

        3. Podatki dochodowe:

 • Ustawa z 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ustawa podpisana przez Prezydenta (20.06.2018r.) – regulacje „poprawiające” zmiany wprowadzone w podatkach dochodowych od stycznia 2018r., w tym:
 • Zmiany w zakresie odpisów amortyzacyjnych przy spadkach i darowiznach;

  • Doprecyzowanie przepisów w zakresie programów motywacyjnych;
  • Nowe regulacje dot. „rynkowej zdolności kredytowej” podatnika;
  • Powrót do regulacji związanych z wnoszeniem aportów.
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018r., poz. 317) – zmiany w przepisach podatkowych.

 

       4. Konstytucja Biznesu:

 • Pakiet ustaw związanych z regulacją podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
 • Konstytucja Biznesu - nowości:
  • Uzyskiwanie przychodów bez rejestracji działalności gospodarczej;
  • 6-cio miesięczny okres prowadzenia działalności przy braku składek na ubezpieczenie społeczne;
  • Numer NIP jako podstawowy numer ewidencyjny;
  • Zasady ogólne podejmowania działań przez organy administracji;
  • Zmiany związane z zawieszeniem działalności gospodarczej;
  • Prokura dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
  • Pozostałe zmiany.
 • Przepisy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorcach.
 • Nowa ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
 • Nowa ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

           5. Nowe regulacje związane z sukcesją przedsiębiorców w przypadku ich śmierci i     dziedziczenia:

  • Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie dziedziczenia przedsiębiorstw;
  • Sukcesja uniwersalna w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym przy śmierci przedsiębiorcy;
  • Nowy podmiot – przedsiębiorstwo w spadku, konsekwencje tego rozwiązania na potrzeby podatkowe oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  • Zarządca sukcesyjny – nowy podmiot zapewniający kontynuację działalności przedsiębiorstwa;
  • Obszary wciąż narażone na ryzyko w przypadku śmierci przedsiębiorcy lub wspólnika.

 

        6. Projektowane zmiany w zakresie podatku VAT – bony dla kontrahentów.

 

         7. Nowe zasady rozliczania składek na ZUS, mające obowiązywać od 2019r.

 

         8. Opodatkowanie samochodów – plany na 2019 rok.  

 

          9. Pytania uczestników.

 

 

Termin kursu: 27.08.2018r., w godz. 09:00 – 15:30

Czas trwania: 8 godz. wykładowych

Miejsce kursu: SKwP O/O Włocławek, ul. Miedziana 2/4

Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 20.08.2018r.

 

Cena kursu:

 • 260 zł. od osoby,

 • 234 zł. dla pracowników członków wspierających,

 • 247 zł. dla członów zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.

   

  Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.

  Forma płatności – przelew lub gotówka.

   

  Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017, poz. 1632).

  Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

  W trakcie kursu zapraszamy na obiad.

   

                                                                                     ZAPRASZAMY